İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • UP

  up1 adj 1. böyük şəhərə / mərkəzə / şimala gedən (avtobus, qatar və s. haq.); an ~train etc. paytaxta gedən qatar və s

  Tam oxu »
 • UP-AND-COMING

  adj amer. d.d. ümidverici; inadkar; an ~ young actor / scientist / painter etc. ümidverici gənc aktyor / alim / rəssam və s

  Tam oxu »
 • UP-AND-DOWN

  adj 1. yuxarı-aşağı hərəkət edən; 2. təpəlik, dağlıq; ~ country təpəlik / dağlıq ölkə; 3. dik, sıldırım; straight ~ bank düz sıldırım sahil

  Tam oxu »
 • UP-COUNTRY

  up-country1 adj daxili; ~ districts ölkənin daxili rayonları up-country2 adv ölkənin daxilində; to travel ~ ölkənin daxilində səyahət etmək

  Tam oxu »
 • UP-DATE

  up-date1 n müasirlik, yenilik up-date2 v müasirləşdirmək; to ~ a dictionary lüğəti müasirləşdirmək; to ~ computer system kompyuter sistemini müasirləş

  Tam oxu »
 • UP-DATED

  adj = up-to-date1

  Tam oxu »
 • UP-END

  v dik qoymaq; çevirmək; He up-ended the basket and sat down on it O, səbəti çevirdi və onun üstündə oturdu

  Tam oxu »
 • UP-GRADE

  up-grade1 n yüksəliş, inkişaf; on the ~ yüksəlişdə, inkişafda up-grade2 v 1. daha yüksək əməkhaqqı verilən işə keçirmək; 2

  Tam oxu »
 • UP-GROWTH

  n inkişaf; a tremendous ~ of science elmin nəhəng inkişafı

  Tam oxu »
 • UP-HEAVAL

  n 1. irəliləyiş; tərəqqi, dönüş; social ~ ictimai tərəqqi / irəliləyiş; 2. çevriliş; political ~ siyasi çevriliş

  Tam oxu »
 • UP-HILL

  up-hill1 n yoxuş; on the ~ yoxuşda; On the uphill our pace dragged Yoxuşda biz ayaqlarımızı güclə sürüyürdük up-hill2 adj 1

  Tam oxu »
 • UP-HOLD

  v 1. təsdiq etmək; to ~ a decision qərarı təsdiq etmək; 2. dəstəkləmək, təqdir etmək; to ~ a policy siyasəti bəyənmək; I can’t uphold such conduct Mən

  Tam oxu »
 • UP-HOLDER

  n 1. tərəfdar, havadar; ~s of peace sülh tərəfdarları; ~s of old traditions köhnə adətlərin tərəfdarları; 2

  Tam oxu »
 • UP-HOLSTER

  v üz çəkmək (mebelə və s.); to ~ a sofa divana üz çəkmək

  Tam oxu »
 • UP-HOLSTERER

  n üzçəkən (mebelə və s.)

  Tam oxu »
 • UP-HOLSTERY

  n 1. üzçəkmə üçün material / parça; 2. üzçəkmə işi / sənəti

  Tam oxu »
 • UP-LAND

  up-land1 n (çox vaxt pl) ölkənin dağlıq hissəsi; yayla; the ~ (s) of central Spain mərkəzi İspaniyanın dağlıq yaylaları up-land2 adj dağ, yayla; an ~

  Tam oxu »
 • UP-LIFT

  v 1. yuxarı qaldırmaq; 2. məc. açmaq, qaldırmaq (kefi, əhval-ruhiyyəni); We were uplifted by his inspiring words Onun ruhlandırıcı sözləri bizim kefim

  Tam oxu »
 • UP-TO-DATE

  up-to-date1 adj 1. müasir, çağdaş, dəbdə olan; ~ clothes dəbdə olan paltarlar; ~ books müasir / çağdaş kitablar; ~ methods müasir metodlar; an ~ dicti

  Tam oxu »
 • UP-WIND

  adv küləyə qarşı; to go ~ küləyə qarşı getmək

  Tam oxu »
 • UPBEAT

  adj nikbin, optimist; to be in ~ mood nikbin / optimist əhval-ruhiyyədə olmaq

  Tam oxu »
 • UPBRAID

  v 1. bəhanə axtarmaq, yersiz irad tutmaq; 2. danlamaq, töhmətləndirmək, məzəmmət etmək, tənə vurmaq

  Tam oxu »
 • UPBRAIDING

  adj narazı, tənəli; ~ looks narazı baxışlar; ~ words tənəli sözlər

  Tam oxu »
 • UPBRINGING

  n tərbiyə; təlim; religious ~ dini tərbiyə / təlim; to have a strict ~ ciddi təlim-tərbiyə almaq

  Tam oxu »
 • UPBUILD

  v tikmək, tikib qurtarmaq / başa çatdırmaq

  Tam oxu »
 • UPBUILT

  to upbuild felinin pt, pp formaları

  Tam oxu »
 • UPCOMING

  adj gələcək; a review of ~ events gələcək hadisələrin icmalı / xülasəsi

  Tam oxu »
 • UPFIELD

  adv id. kənara, meydandan kənara; to kick the ball ~ topu meydandan kənara vurmaq

  Tam oxu »
 • UPFRONT

  adj səmimi, açıq, aydın; to be ~ about one’s private life şəxsi həyatı haqqında səmimi olmaq

  Tam oxu »
 • UPKEEP

  n 1. saxlama (saz şəkildə); 2. təmir, qulluq; 3. saxlama / təmir etmə haqqı

  Tam oxu »
 • UPON

  prep 1. = on2; 2. to count, to depend, to look, to be, to stand, to stay və s. fellərdən və confident sifətindən sonra on sözönündən daha çox upon işl

  Tam oxu »
 • UPPER

  adj üst, yuxarı; ~ lip / jaw üst dodaq / çənə; ~ rooms / storeys yuxarı otaqlar / mərtəbələr; ~ crust cəmiyyətin kübar hissəsi; to get / to have the ~

  Tam oxu »
 • UPPER HOUSE

  Upper House n yuxarı palata

  Tam oxu »
 • UPPERMOST

  uppermost1 adj 1. ən yuxarı / yüksək; the ~ branches of a tree ağacın ən yuxarı budaqları; the ~ floor ən yuxarı mərtəbə / qat; 2

  Tam oxu »
 • UPPISH

  adj 1. lovğa, təkəbbürlü; 2. həyasız, sırtıq, utanmaz; an ~ woman həyasız / utanmaz qadın; an ~ child sırtıq uşaq

  Tam oxu »
 • UPPISHNESS

  n 1. lovğalıq, təkəbbürlülük; 2. həyasızlıq, utanmazlıq, sırtıqlıq

  Tam oxu »
 • UPRAISE

  v qaldırmaq; with hands ~d to heaven əllərini göyə qaldırmış halda

  Tam oxu »
 • UPRIGHT

  upright1 n dirək, dayaq, tir; sütun upright2 adj 1. vertikal, şaquli; 2. düz; an ~ tree düz ağac; 3. dik, sıldırım (qaya və s

  Tam oxu »
 • UPRIGHTNESS

  n 1. ədalətlilik, düzlük; 2. şaqulilik, dik / vertikal vəziyyət

  Tam oxu »
 • UPRISING

  n 1. çıxma, doğma (günəş haq.); 2. qalxma (yataqdan); 3. qiyam, üsyan; an armed ~ silahlı üsyan / qiyam; 4

  Tam oxu »
 • UPROAR

  n 1. səs-küy, qalmaqal; vəlvələ, çaxnaşma; The meeting ended in (an) uproar iclas qalmaqalla qurtardı; 2

  Tam oxu »
 • UPROARIOUS

  adj səsli, səsli-küylü, gurultulu, qızğın, qalmaqallı; ~ meeting səsli-küylü ∕ qalmaqallı iclas; ~ applause gurultulu alqış; an ~ debate qızğın / qalm

  Tam oxu »
 • UPROOT

  v 1. kökündən çıxartmaq (ağacı və s.); 2. yaşayış yerindən güclə qovmaq; to ~ smb. from his home bir kəsi evindən qovmaq; 3

  Tam oxu »
 • UPSET

  upset1 n 1. yıxılma; That’s the second upset I’ve had this week Mən bununla bu həftə ikinci dəfə yıxılıram; 2

  Tam oxu »
 • UPSHOT

  n (the ~) nəticə, yekun; in the ~ nəticədə, nəhayətdə; to come to the ~ nəticəyə gəlmək

  Tam oxu »
 • UPSIDE-DOWN

  upside-down1 adj tərsinə, tərsinə çevrilmiş; mənasız, məntiqsiz; an ~ plate tərsinə çevrilmiş boşqab; ~ ideas mənasız / məntiqsiz fikirlər upside-down

  Tam oxu »
 • UPSTAGE

  adj 1. səhnəarxası; an ~ door səhnəarxası qapı; 2. iddialı, lovğa, təkəbbürlü

  Tam oxu »
 • UPSTAIRS

  upstairs1 n yuxarı mərtəbə / qat upstairs2 adj yuxarı, yuxarıdakı; an ~ room / window yuxarıdakı otaq / pəncərə upstairs3 adv 1

  Tam oxu »
 • UPSTANDING

  adj 1. dik, dikduran; ~ collar dikduran yaxalıq; 2. qədd-qamətli, boylu-buxunlu; 3. düz, vicdanlı, səmimi; 4

  Tam oxu »
 • UPSTART

  upstart1 n layiq olmadığı mövqeyi tutan adam, birdən varlanan adam upstbart2 adj 1. meydana yeni çıxmış, dəbdə / modda olan; 2

  Tam oxu »