Англо-азербайджанский словарь

 • URAL-ALTAIC

  Ural-Altaic n Ural-Altay dil qrupu

  Полностью »
 • URANIUM

  n kim. uran

  Полностью »
 • URANUS

  Uranus n astr. Uran (planet)

  Полностью »
 • URBAN

  adj şəhər; ~ population şəhər əhalisi; ~ district şəhər rayonu

  Полностью »
 • URBANE

  adj. mərifətli, nəzakətli, gülərüzlü; an ~ man mərifətli / nəzakətli adam

  Полностью »
 • URBANISATION

  urbanization, -isation n şəhərə çevirmə, şəhərləşdirmə (kənd rayonlarını)

  Полностью »
 • URBANISE

  urbanize, -ise v kənd rayonunu şəhərə çevirmək

  Полностью »
 • URBANIST

  n şəhərsalma mütəxəssisi

  Полностью »
 • URBANITY

  n 1. nəzakətlilik, lütfkarlıq, gülərüzlülük; 2. şəhər həyatı

  Полностью »
 • URBANIZATION

  urbanization, -isation n şəhərə çevirmə, şəhərləşdirmə (kənd rayonlarını)

  Полностью »
 • URBANIZE

  urbanize, -ise v kənd rayonunu şəhərə çevirmək

  Полностью »
 • URCHIN

  n küçə uşağı (oğlan)

  Полностью »
 • URDU

  Urdu n Urdu dili

  Полностью »
 • UREA

  n kim. sidik cövhəri

  Полностью »
 • URETHRA

  n anat. sidik kanalı

  Полностью »
 • URETHRITIS

  n tib. uretrit

  Полностью »
 • URGE

  urge1 n arzu, istək, meyl, vadaredici səbəb; zorlama; sexual ~ cinsi həvəs / istək; ~ to write yazmaq arzusu / istəyi urge2 v (adət

  Полностью »
 • URGENCY

  n 1. təcililik, yubanmazlıq; a matter of great ~ çox təcili məsələ; in case of ~ çarəsiz halda; 2. inad, israr, inadkarlıq; the ~ of a claimant iddiaç

  Полностью »
 • URGENT

  adj 1. təcili, təxirəsalınmaz; ~ order təcili sifariş; ~ business təxirəsalınmaz iş; 2. mühüm, vacib; ~ question mühüm məsələ; 3

  Полностью »
 • URGENTLY

  adv təcili, təcili olaraq, dərhal

  Полностью »
 • URINARY

  adj sidik; ~ bladder sidik kisəsi; ~ disease sidik yolu xəstəliyi

  Полностью »
 • URINATE

  v işəmək, siymək

  Полностью »
 • URINATION

  n işəmə, siymə

  Полностью »
 • URINE

  n sidik

  Полностью »
 • URN

  n 1. urna; 2. elektrik samovarı / qəhvədanı

  Полностью »
 • US

  pers. pron 1. bizi, bizə; They met us at the station Onlar bizi stansiyada qarşıladılar; He helped us O bizə kömək etdi; 2

  Полностью »
 • USABLE

  adj 1. işlənə bilən; These tyres are worn, but still usable Bu şinlər yeyilib, lakin hələ işlənə bilər; 2

  Полностью »
 • USAGE

  n 1. işlənmə; ~ of words sözlərin işlənməsi; modern English ~ müasir ingilis dilinin işlənməsi; 2. adət, ənənə; ancient ~ qədim ənənə / adət; 3

  Полностью »
 • USE

  use1 n 1. istifadə, istifadə etmə; tətbiq etmə; the ~ of electricity for beating elektrikdən istilik üçün istifadə etmə; the ~ of force gücdən istifa

  Полностью »
 • USED

  adj I işlənmiş, köhnə; ~ clothes köhnə paltar; a ~ car işlənmiş / köhnə maşın adj II öyrəşmiş, alışmış, adət etmiş; to get / to become ~ to smth

  Полностью »
 • USEFUL

  adj faydalı, yararlı; a ~ dictionary / advice faydalı lüğət / məsləhət

  Полностью »
 • USEFULNESS

  n faydalılıq, xeyirlilik; the ~ of research tədqiqatın faydalılığı / xeyri

  Полностью »
 • USELESS

  adj 1. faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz; ~ atteampts faydasız / səmərəsiz cəhdlər; 2. d.d. pis / yararsız vəziyyətdə; kefsiz; I’m feeling useless Mən heç

  Полностью »
 • USELESSNESS

  n faydasızlıq, səmərəsizlik, xeyirsizlik

  Полностью »
 • USER

  n 1. istifadə edən; a telephone ~ telefondan istifadə edən; 2. istehlakçı, müştəri

  Полностью »
 • USHER

  usher1 n 1. qapıçı; 2. biletyoxlayan usher2 v 1. ötürmək; yer göstərmək; to ~ smb. into the room bir kəsi otağa ötürmək; 2

  Полностью »
 • USHERESS

  n biletyoxlayan qadın

  Полностью »
 • USUAL

  adj adi, həmişəki; the ~ terms adi şərtlər; as ~ həmişə olduğu kimi

  Полностью »
 • USUALLY

  adv adətən, bir qayda olaraq; I usually work in the mornings Mən adətən səhərlər işləyirəm

  Полностью »
 • USURER

  n sələmçi, müamiləçi

  Полностью »
 • USURP

  v 1. qəsb etmək, qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək (hakimiyyəti və s.); 2. (on) qəsd etmək, toxunmaq; to ~ on smb

  Полностью »
 • USURPATION

  n qəsb etmə, qanunsuz olaraq ələ keçirmə (hakimiyyəti və s.)

  Полностью »
 • USURPER

  n qəsbkar

  Полностью »
 • USURY

  n 1. sələmçilik, müamiləçilik; to practise ~ sələmçiliklə / müamiləçiliklə məşğul olmaq; 2. sələmçilik faizi

  Полностью »
 • UTENSIL

  n 1. qab-qacaq; qab; kitchen ~s mətbəx qab-qacağı; 2. ləvazimat; writing ~s yazı ləvazimatları; 3. alət; farming ~s kənd təsərrüfatı alətləri

  Полностью »
 • UTERI

  n uterus isminin cəm forması

  Полностью »
 • UTERINE

  adj 1. anadan bir, atadan ayrı (‘övlad haq.); ~ brothers anadan bir, atadan ayrı qardaşlar; 2. anat. uşaqlıq, balalıq; ~ fibroma tib

  Полностью »
 • UTERUS

  n (pl uteruses) anat. uşaqlıq, balalıq

  Полностью »
 • UTILISATION

  utilization, -isation n istifadə etmə, işlətmə

  Полностью »
 • UTILISE

  utilize, -ise v istifadə etmək; to ~ all available resources bütün mümkün mənbələrdən istifadə etmək; to ~ solar power as a source of energy günəşin g

  Полностью »