Англо-азербайджанский словарь

 • UTENSIL

  n 1. qab-qacaq; qab; kitchen ~s mətbəx qab-qacağı; 2. ləvazimat; writing ~s yazı ləvazimatları; 3. alət; farming ~s kənd təsərrüfatı alətləri

  Полностью »
 • UTERI

  n uterus isminin cəm forması

  Полностью »
 • UTERINE

  adj 1. anadan bir, atadan ayrı (‘övlad haq.); ~ brothers anadan bir, atadan ayrı qardaşlar; 2. anat. uşaqlıq, balalıq; ~ fibroma tib

  Полностью »
 • UTERUS

  n (pl uteruses) anat. uşaqlıq, balalıq

  Полностью »
 • UTILISATION

  utilization, -isation n istifadə etmə, işlətmə

  Полностью »
 • UTILISE

  utilize, -ise v istifadə etmək; to ~ all available resources bütün mümkün mənbələrdən istifadə etmək; to ~ solar power as a source of energy günəşin g

  Полностью »
 • UTILITARIAN

  utilitarian1 n 1. mənfəətpərəst; 2. militarist utilitarian2 adj ancaq fayda və mənfəət güdən / nəzərdə tutan; from the merely ~ point of view ancaq fa

  Полностью »
 • UTILITARIANISM

  n utilitarizm; mənfəətpərəstlik

  Полностью »
 • UTILITY

  utility1 n 1. faydalılıq, xeyirlilik, yararlılıq; of no ~ xeyirsiz, faydasız, yararsız; 2. faydalı / xeyirli şey; 3

  Полностью »
 • UTILIZATION

  utilization, -isation n istifadə etmə, işlətmə

  Полностью »
 • UTILIZE

  utilize, -ise v istifadə etmək; to ~ all available resources bütün mümkün mənbələrdən istifadə etmək; to ~ solar power as a source of energy günəşin g

  Полностью »
 • UTMOST

  adj 1. ən uzaq / ucqar; the ~ point of the earth yer kürəsinin ən ucqar nöqtəsi; 2. son, axır; the ~ limit son limit / hədd; 3

  Полностью »
 • UTOPIA

  Utopia n utopiya, xəyal

  Полностью »
 • UTOPIAN

  Utopian1 n utopist, xəyalpərəst Utopian2 adj utopik, xəyali; ~ socialism utopik sosializm

  Полностью »
 • UTOPIANISM

  Utopianism n utopizm, xəyalpərəstlik

  Полностью »
 • UTTER

  utter1 adj 1. tam, tamam, bütün, büsbütün; ~ nonsense tam / büsbütün mənasızlıq; ~ ruin tam / büsbütün iflas; ~ darkness tam / tamam qaranlıq; 2

  Полностью »
 • UTTERANCE

  n 1. tələffüz etmə, sözlə demə, ifadə etmə; to give ~ to sözlə ifadə etmək; 2. tələffüz; clear ~ aydın tələffüz; defective ~ qüsurlu tələffüz; 3

  Полностью »
 • UTTERLESS

  adj 1. deyilməyən, söylənilməyən; 2. təsvir oluna / sözlə deyilə bilməyən

  Полностью »
 • UTTERLY

  adv tam, tamam; to be ~ exhausted tamam yorulub əldən düşmək; He’s utterly ruined O, tamam müflisləşib

  Полностью »
 • UTTERMOST

  adj = utmost

  Полностью »
 • UVULA

  n anat. dilçək

  Полностью »
 • UVULAE

  n uvula isminin cəm forması

  Полностью »
 • UVULAR

  adj dilçək, dilçəyə aid olan

  Полностью »
 • UVULITIS

  n tib. dilçəyin iltihabı / soyuqlaması

  Полностью »
 • UXORIAL

  adj 1. arvada / arvadlara aid; 2. = uxorious

  Полностью »
 • UXORICIDE

  n 1. arvadını öldürən; 2. arvadını öldürmə

  Полностью »
 • UXORIOUS

  adj arvadını çox sevən, arvadı üçün dəli-divanə olan

  Полностью »
 • UZBEK

  Uzbek1 n 1. özbək; the ~s top. i. özbəklər; 2. özbək dili Uzbek2 adj özbək; the ~ language özbək dili Uzbek3 adv özbəkcə; to speak ~ özbəkcə danışmaq;

  Полностью »
 • V

  V, v n (pl V’s, v’s) 1. ingilis əlifbasının 22-ci hərfi

  Полностью »
 • VACANCY

  n 1. boşluq; to stare into ~ gözünü boşluğa zilləmək; 2. boş / tutulmamış yer; a ~ in a warehouse anbarda boş yer; 3

  Полностью »
 • VACANT

  adj 1. boş, tutulmamış; a ~ hotel room / seat boş mehmanxana otağı / oturacaq (teatrda və s.); 2. vakant, boş (vəzifə haq

  Полностью »
 • VACANTLY

  adv diqqətsiz, fikri dalğın-dalğın; to look ~ dalğın-dalğın baxmaq

  Полностью »
 • VACATE

  v 1. boşaltmaq (mənzili və s.); tərk etmək, çıxıb getmək; to ~ an apartment mənzili boşaltmaq; 2. istefaya çıxmaq; to ~ office istefaya getmək; 3

  Полностью »
 • VACATION

  vacation1 n 1. (of) tərk etmə, boşaltma; ~ of a position vəzifəni boşaltma, istefaya getmə; 2. kanikul; məzuniyyət; fasilə (işdə); to be on ~ kanikuld

  Полностью »
 • VACATIONIST

  n məzuniyyətçi, məzuniyyətdə olan adam

  Полностью »
 • VACCINATE

  v tib. çiçək peyvəndi vurmaq, çiçək döymək

  Полностью »
 • VACCINATION

  n tib. çiçək döymə, peyvənd (çiçəyə qarşı)

  Полностью »
 • VACCINE

  n əcz. vaksin

  Полностью »
 • VACILLATE

  v tərəddüd etmək, qətiyyətsizlik göstərmək; to ~ between hope and fear ümidlə qorxu arasında tərəddüd etmək / qətiyyətsizlik göstərmək

  Полностью »
 • VACILLATING

  adj 1. tərəddüd edən, qətiyyətsiz, qətiyyətsizlik göstərən / nümayiş etdirən; 2. dəyişkən, qeyri-sabit; ~ pulse dəyişkən / qeyri-sabit nəbz; 3

  Полностью »
 • VACILLATINGLY

  adv tərəddüdlə; qətiyyətsizliklə

  Полностью »
 • VACILLATION

  n 1. tərəddüd, qərarsızlıq, qətiyyətsizlik; dəyişkənlik; 2. titrəmə, əsmə (işıq və s. haq.)

  Полностью »
 • VACUITY

  n 1. boşluq; 2. mənasızlıq; the ~ of government decision hökumət qərarının mənasızlığı; 3. boşboğazlıq, gəvəzəlik, naqqallıq

  Полностью »
 • VACUOUS

  adj 1. boş, məzmunsuz, mənasız; ~ remark boş / mənasız irad; ~ laugh boş gülüş; 2. məqsədsiz; ~ life məqsədsiz həyat

  Полностью »
 • VACUOUSLY

  adv mənasız, mənasız olaraq, məzmunsuz, gic-gic, axmaq-axmaq, boş-boş

  Полностью »
 • VACUOUSNESS

  n boşluq, mənasızlıq, məzmunsuzluq

  Полностью »
 • VACUUM

  vacuum1 n (pl vacuums) 1. fiz. vakuum, havasız məkan, boşluq, havasızlıq; Torricellian ~ Torriçelli boşluğu; 2

  Полностью »
 • VACUUM BOTTLE

  n termos

  Полностью »
 • VACUUM-BRAKE

  n vakuum əyləci / tormozu

  Полностью »
 • VACUUM-CLEAN

  v tozsoranla təmizləmək

  Полностью »