Англо-азербайджанский словарь

 • VARIABLE

  adj dəyişkən, dəyişən; ~ weather / speed / pressure / rainfall dəyişkən hava / surət / təzyiq / yağmur

  Полностью »
 • VARIABLY

  adv dəyişərək, dəyişkənliklə

  Полностью »
 • VARIANCE

  n 1. ixtilaf, küsmə, incimə; to set at ~ konflikt yaratmaq, dalaşdırmaq, vuruşdurmaq; 2. dəyişmə; 3. ayrılma, uyğunsuzluq

  Полностью »
 • VARIANT

  variant1 n variant variant2 adj müxtəlif, başqa-başqa, cürbəcür; ~ results müxtəlif / çeşidli / cürbəcür nəticələr

  Полностью »
 • VARIATION

  n 1. dəyişmə; ~s of temperature temperaturun dəyişməsi; 2. variant; 3. el. dəyişmə

  Полностью »
 • VARICOLOURED

  adj müxtəlifrəngli, rəngbərəng, alabəzək

  Полностью »
 • VARIED

  adj boçka, çəllək; çəlləkdə saxlanılmış (şərab və s.); ~ beer boçka pivəsi

  Полностью »
 • VARIETY

  n 1. cürbəcürlük, müxtəliflik, çeşidlilik; 3. bir sıra / çox; for a ~ of reasons bir sıra / çox səbəbə görə; 4

  Полностью »
 • VARIETY SHOW

  n estrada tamaşası / konserti

  Полностью »
 • VARIFORM

  adj müxtəlif / çeşidli formalı

  Полностью »
 • VARIOUS

  adj 1. müxtəlif, çeşidli, cürbəcür; ~ names müxtəlif / cürbəcür adlar; at ~ times müxtəlif zamanlarda / vaxtlarda; to come across ~ peoples müxtəlif /

  Полностью »
 • VARNISH

  varnish1 n lak; nail ~ dırnaq lakı; oil / spirit ~ yağlı / spirtli lak varnish2 v 1. laklamaq, lak çəkmək / vurmaq; to ~ a chair / a table, etc

  Полностью »
 • VARNISHED

  adj laklanmış, lak çəkilmiş

  Полностью »
 • VARNISHER

  n laklayıcı, lak çəkən / vuran usta

  Полностью »
 • VARSITY

  n 1. d.d. universitet (xüs. Kembric və Oksford); 2. universitet, kollec və ya məktəb idman komandası

  Полностью »
 • VARY

  v 1. dəyişdirmək; to ~ the diet pəhrizi dəyişdirmək; 2. dəyişmək; His mood varies from day to day Onun ovqatı gündən-günə dəyişir; 3

  Полностью »
 • VASCULAR

  adj anat., bot. damar, damarlı; ~ disease damar xəstəliyi

  Полностью »
 • VASE

  n vaza, güldan

  Полностью »
 • VASELINE

  n vazelin

  Полностью »
 • VASSAL

  n 1. vassal; 2. asılı adam / ölkə; ~ states asılı dövlətlər

  Полностью »
 • VAST

  vast1 n genişlik, geniş yer / məkan, açıqlıq, ucsuz-bucaqsız sahə; the ~ of ocean okeanın genişliyi / ucsuz-bucaqsızlığı vast2 adj 1

  Полностью »
 • VASTITUDE

  n genişlik, nəhənglik, ucsuz-bucaqsızlıq

  Полностью »
 • VASTNESS

  n böyüklük; genişlik

  Полностью »
 • VAT

  vat1 n 1. iri çəllək; 2. xəmir tabağı / təknəsi; 3. çən, bak; sistem vat2 v çəlləyə / çənə tökmək; çəlləklərdə saxlamaq (şərabı və s

  Полностью »
 • VAULT

  vault1 n I mem. 1. qübbə, tağ, tağtavan; cloister ~ monastır qübbəsi / tağtavanı; 2. zirzəmi, anbar; çaxır / şərab anbarı n II tullanma, atdanma, sıçr

  Полностью »
 • VAULTED

  adj 1. qübbəli, tağlı; 2. günbəzşəkilli, qübbəşəkilli, qövsəoxşar; ~ vault qövsşəkilli tağ

  Полностью »
 • VAULTY

  adj 1. tağlı; 2. günbəzşəkilli, qübbəşəkilli; günbəz kimi

  Полностью »
 • VAUNT

  vaunt1 n lovğalıq, özünü öymə, öyünme, lovğalanma; to make a ~ özünü tərifləmək / öymək vaunt2 v 1. (of) lovğalanmaq, özünü öymək / tərifləmək, öyünmə

  Полностью »
 • VEAL

  n dana əti

  Полностью »
 • VEGETABLE

  vegetable1 n tərəvəz; green ~s göyərti; tərəvəz (kələm və s.); a root ~ kökü olan tərəvəz ( kök, kartof və s

  Полностью »
 • VEGETAL

  adj bitki; animal and ~ life heyvan və bitki aləmi; farma və flora

  Полностью »
 • VEGETARIAN

  vegetarian1 n vegetarian, et yeməyən adam vegetarian2 adj 1. ətsiz; tərəvəz, bitki; 2. otyeyən (heyvan haq

  Полностью »
 • VEGETARIANISM

  n vegetarianlıq, ətyeməzlik

  Полностью »
 • VEGETATE

  v 1. böyümək; boy atmaq; 2. bitmək (bitki haq.)

  Полностью »
 • VEGETATION

  n 1. inkişaf, çıxma, bitmə; Vegetation almost ceases in autumn Payızda inkişaf / böyümə, demək olar ki, dayanır, 2

  Полностью »
 • VEGETATIVE

  adj bot. vegetasiya; ~ season vegetasiya mövsümü

  Полностью »
 • VEHEMENCE

  n 1. güc, böyük həvəs / maraq, şövq; azğınlıq, coşğunluq; ~of desires arzuların coşğunluğu; ~ of the wind / of the storm küləyin / tufanın azğınlığı;

  Полностью »
 • VEHEMENT

  adj 1. ehtiraslı, qızğın, coşğun, hərarətli; ~ desire qızğın / coşğun arzu; ~ speaker qızğın / ehtiraslı natiq; ~ rage qızğın qeyz / qəzəb / hirs; 2

  Полностью »
 • VEHEMENTLY

  adv coşğunluqla, qızğınlıqla, böyük həvəslə: to speak ~ coşğunluqla / böyük həvəslə danışmaq

  Полностью »
 • VEHICLE

  n 1. nəqliyyat vasitəsi (avtomobil və s.); 2. (for, of) vasitə, alət; a ~ for / of propaganda təbliğat vasitəsi / aləti; Language is the vehicle for c

  Полностью »
 • VEHICULAR

  adj 1. avtomobil, maşına aid olan; ~ inspection maşına / avtomobilə texniki baxış; ~ tunnel avtomobil yolu üçün tunel; The road is closed to vehicular

  Полностью »
 • VEIL

  veil1 n 1. duvaq; tor, tül (qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor); bridal ~ gəlinlik duvağı; 2. örtük, çadra; 3

  Полностью »
 • VEILED

  adj 1. duvaqla / çadra ilə örtülmüş; a ~ Muslim woman çadra örtmüş müsəlman qadını; 2. gizli, maskalanmış; ~ hostility / love gizlədilmiş düşmənçilik

  Полностью »
 • VEIN

  n 1. anat. vena; 2. qabiliyyət, meyl, istedad, bacarıq; a ~ of humour, a humorous ~ yumor qabiliyyəti; a ~ of cruelty qəddarlıq meyli; 3

  Полностью »
 • VEINED

  adj 1. damarlı (əl və s); 2. damarlı, naxışlı (mərmər və s.)

  Полностью »
 • VEINOUS

  adj 1. damarlı; ~ hands damarlı əllər; 2. vena; ~ blood vena qanı

  Полностью »
 • VEINY

  adj naxışlı, damarlı (mərmər, oduncaq və s. haq.)

  Полностью »
 • VELAR

  adj fon. damaqarxası; ~ sounds damaqarxası səslər

  Полностью »
 • VELOCITY

  n 1. sürət; initial ~ başlanğıc sürət; the ~ of light / of sound / of wind işığın / səsin / küləyin sürəti; 2

  Полностью »
 • VELODROME

  n velodrom

  Полностью »