Англо-азербайджанский словарь

 • VALISE

  n çamadan, sakvoyaj (yol çantası)

  Полностью »
 • VALLEY

  n derə; down the ~ dərə aşağı; up the ~ dərə yuxarı

  Полностью »
 • VALORIZE

  v qiymət qoymaq

  Полностью »
 • VALOUR

  n şücaət, qəhrəmanlıq, igidlik, mərdlik

  Полностью »
 • VALUABLE

  valuable1 n (adət. pl) qiymətli şey, daş-qaş, cavahirat, qızıl-gümüş valuable2 adj 1. qiymətli, dəyərli; a ~ picture qiymətli / dəyərli şəkil; 2

  Полностью »
 • VALUATION

  n qiymət; qiymət qoyma

  Полностью »
 • VALUE

  value1 n 1. dəyər, qiymət; qiymətli / dəyərli şey; of no ~ qiymətsiz, dəyərsiz, qiyməti olmayan (yəni çox qiymətli); to put much / little ~ upon smth

  Полностью »
 • VALUED

  adj qiymətli; ~ opinion qiymətli fikir / rəy

  Полностью »
 • VALUELESS

  adj heç nəyə dəyməyən, gərəksiz, mənfəətsiz, dəyərsiz

  Полностью »
 • VALUER

  n qiymət qoyan / verən

  Полностью »
 • VALVED

  adj laylı (qapı və s.)

  Полностью »
 • VAMP

  vamp1 n d.d. avantürist / macəraçı / fırıldaqçı qadın / qız vamp2 v I 1. yeni / təzə üz çəkmək (çəkməyə); 2

  Полностью »
 • VAMPIRE

  n 1. xortdan; 2. məc. qaniçən; zülmkar, zalım; 3. zool. yarasa (cənubi Amerikada yaşayan)

  Полностью »
 • VANDAL

  vandal1 n 1. vəhşi, barbar; 2. vandal vandal2 adj barbar; vəhşi ~ tribes barbar / vəhşi qəbilələr

  Полностью »
 • VANDALISM

  n vandalizm; vəhşilik

  Полностью »
 • VANGUARD

  n hərb. həm də məc. baş dəstə, avanqard

  Полностью »
 • VANILLA

  n bot. vanil

  Полностью »
 • VANISH

  v yox / qeyb olmaq, gözdən itmək

  Полностью »
 • VANITY

  n 1. şöhrətpərəstlik, şöhrət düşkünlüyü, 2. boşluq, fanilik, mənasızlıq; the ~ of human ambitions insan şöhrətpərəstliyinin boşluğu / mənasızlığı ◊ Va

  Полностью »
 • VANQUISH

  v 1. qalib / üstün gəlmək, qələbə çalmaq, udmaq; to ~ the enemy düşmənə qalib gəlmək, 2. qarşısını almaq, boğmaq, yatırmaq (hissi və s

  Полностью »
 • VANQUISHED

  adj 1. məğlub edilmiş / olmuş; ~ army məğlub olmuş ordu; 2. boğulmuş, yatırılmış; ~ temptations yatırılmış tamah; ~ passion yatırılmış şəhvət

  Полностью »
 • VANQUISHER

  n qalib, qalib gələn; fateh, istilaçı

  Полностью »
 • VANTAGE

  n üstünlük, imtiyaz; to have / to hold / to take smb. at a / the ~ bir kəs qarşısında üstünlüyə malik olmaq

  Полностью »
 • VAPID

  adj 1. dadsız, dadsız-duzsuz; ~ food dadsız yemək; ~ beer dadsız pivə; 2. maraqsız, cansıxıcı; ~ conversation maraqsız / cansıxıcı söhbət; The vapid c

  Полностью »
 • VAPIDITY

  n 1. dadsızlıq, duzsuzluq, şitlik (yemək və s. haq.); 2. maraqsızlıq, mənasızlıq (söhbət və s. haq.)

  Полностью »
 • VAPIDLY

  adv maraqsız, cansıxıcı; mənasız, məzmunsuz; to speak ~ mənasız / məzmunsuz danışmaq

  Полностью »
 • VAPORABLE

  adj buxarlanan, buğlanan

  Полностью »
 • VAPORIMETER

  v tex. vaporimetr

  Полностью »
 • VAPORISATION

  vaporization, -isation n buxarlanma; buğa vermə; buxara / buğa verib təmizləmə

  Полностью »
 • VAPORISE

  vaporize, -ise v 1. buğa / buxara vermək, buğa verib təmizləmək; 2. buxarlandırmaq, buxara / buğa çevirmək

  Полностью »
 • VAPORISER

  vaporizer, -iser n 1. buxarlandırıcı, buğlandırıcı (mayeni buxarlandıran cihaz), 2. pulverizator

  Полностью »
 • VAPORIZATION

  vaporization, -isation n buxarlanma; buğa vermə; buxara / buğa verib təmizləmə

  Полностью »
 • VAPORIZE

  vaporize, -ise v 1. buğa / buxara vermək, buğa verib təmizləmək; 2. buxarlandırmaq, buxara / buğa çevirmək

  Полностью »
 • VAPORIZER

  vaporizer, -iser n 1. buxarlandırıcı, buğlandırıcı (mayeni buxarlandıran cihaz), 2. pulverizator

  Полностью »
 • VAPOROUS

  adj 1. buxaraoxşar, buxarabənzər, buğabənzər, buğaoxşar; 2. dumanlı; buxarlı; 3. qeyri-real, boş; ~ ideas qeyri-real fikirlər / ideyalar; 4

  Полностью »
 • VAPOUR

  vapour1 n 1. buxar, buğ; buxarlanma, buğlanma; alcohol ~s şərab / çaxır buxarı; 2. duman; to disappear as ~ duman kimi yox olmaq; 3

  Полностью »
 • VAPOUR-BATH

  n buxar hamamı, buxarxana

  Полностью »
 • VAPOURING

  adj 1. özünü öyən, lovğa, gopçu; 2. boş, mənasız, məzmunsuz (nitq və s. haq.); təmtəraqlı, dəbdəbəli; ~ style dəbdəbəli / təmtəraqlı üslub

  Полностью »
 • VAPOURISH

  adj 1. özünü öyən, öyünən, lovğa; 2. dumanlı, sisli; tutqun; 3. vasvası, bədgüman, melanxolik; 4. məyus, dilxor

  Полностью »
 • VAPOURY

  adj 1. dumanlı, tutqun; 2. qəmgin, kədərli, hüznlü; 3. yüngül; qaz-qaz (parça haq.)

  Полностью »
 • VARAN

  n zool. çöl kərtənkələsi

  Полностью »
 • VARIABILITY

  n dəyişkənlik; qeyri-sabitlik; ~ of prices qiymətlərin dəyişkənliyi

  Полностью »
 • VARIABLE

  adj dəyişkən, dəyişən; ~ weather / speed / pressure / rainfall dəyişkən hava / surət / təzyiq / yağmur

  Полностью »
 • VARIABLY

  adv dəyişərək, dəyişkənliklə

  Полностью »
 • VARIANCE

  n 1. ixtilaf, küsmə, incimə; to set at ~ konflikt yaratmaq, dalaşdırmaq, vuruşdurmaq; 2. dəyişmə; 3. ayrılma, uyğunsuzluq

  Полностью »
 • VARIANT

  variant1 n variant variant2 adj müxtəlif, başqa-başqa, cürbəcür; ~ results müxtəlif / çeşidli / cürbəcür nəticələr

  Полностью »
 • VARIATION

  n 1. dəyişmə; ~s of temperature temperaturun dəyişməsi; 2. variant; 3. el. dəyişmə

  Полностью »
 • VARICOLOURED

  adj müxtəlifrəngli, rəngbərəng, alabəzək

  Полностью »
 • VARIED

  adj boçka, çəllək; çəlləkdə saxlanılmış (şərab və s.); ~ beer boçka pivəsi

  Полностью »
 • VARIETY

  n 1. cürbəcürlük, müxtəliflik, çeşidlilik; 3. bir sıra / çox; for a ~ of reasons bir sıra / çox səbəbə görə; 4

  Полностью »