Англо-азербайджанский словарь

 • VEAL

  n dana əti

  Полностью »
 • VEGETABLE

  vegetable1 n tərəvəz; green ~s göyərti; tərəvəz (kələm və s.); a root ~ kökü olan tərəvəz ( kök, kartof və s

  Полностью »
 • VEGETAL

  adj bitki; animal and ~ life heyvan və bitki aləmi; farma və flora

  Полностью »
 • VEGETARIAN

  vegetarian1 n vegetarian, et yeməyən adam vegetarian2 adj 1. ətsiz; tərəvəz, bitki; 2. otyeyən (heyvan haq

  Полностью »
 • VEGETARIANISM

  n vegetarianlıq, ətyeməzlik

  Полностью »
 • VEGETATE

  v 1. böyümək; boy atmaq; 2. bitmək (bitki haq.)

  Полностью »
 • VEGETATION

  n 1. inkişaf, çıxma, bitmə; Vegetation almost ceases in autumn Payızda inkişaf / böyümə, demək olar ki, dayanır, 2

  Полностью »
 • VEGETATIVE

  adj bot. vegetasiya; ~ season vegetasiya mövsümü

  Полностью »
 • VEHEMENCE

  n 1. güc, böyük həvəs / maraq, şövq; azğınlıq, coşğunluq; ~of desires arzuların coşğunluğu; ~ of the wind / of the storm küləyin / tufanın azğınlığı;

  Полностью »
 • VEHEMENT

  adj 1. ehtiraslı, qızğın, coşğun, hərarətli; ~ desire qızğın / coşğun arzu; ~ speaker qızğın / ehtiraslı natiq; ~ rage qızğın qeyz / qəzəb / hirs; 2

  Полностью »
 • VEHEMENTLY

  adv coşğunluqla, qızğınlıqla, böyük həvəslə: to speak ~ coşğunluqla / böyük həvəslə danışmaq

  Полностью »
 • VEHICLE

  n 1. nəqliyyat vasitəsi (avtomobil və s.); 2. (for, of) vasitə, alət; a ~ for / of propaganda təbliğat vasitəsi / aləti; Language is the vehicle for c

  Полностью »
 • VEHICULAR

  adj 1. avtomobil, maşına aid olan; ~ inspection maşına / avtomobilə texniki baxış; ~ tunnel avtomobil yolu üçün tunel; The road is closed to vehicular

  Полностью »
 • VEIL

  veil1 n 1. duvaq; tor, tül (qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor); bridal ~ gəlinlik duvağı; 2. örtük, çadra; 3

  Полностью »
 • VEILED

  adj 1. duvaqla / çadra ilə örtülmüş; a ~ Muslim woman çadra örtmüş müsəlman qadını; 2. gizli, maskalanmış; ~ hostility / love gizlədilmiş düşmənçilik

  Полностью »
 • VEIN

  n 1. anat. vena; 2. qabiliyyət, meyl, istedad, bacarıq; a ~ of humour, a humorous ~ yumor qabiliyyəti; a ~ of cruelty qəddarlıq meyli; 3

  Полностью »
 • VEINED

  adj 1. damarlı (əl və s); 2. damarlı, naxışlı (mərmər və s.)

  Полностью »
 • VEINOUS

  adj 1. damarlı; ~ hands damarlı əllər; 2. vena; ~ blood vena qanı

  Полностью »
 • VEINY

  adj naxışlı, damarlı (mərmər, oduncaq və s. haq.)

  Полностью »
 • VELAR

  adj fon. damaqarxası; ~ sounds damaqarxası səslər

  Полностью »
 • VELOCITY

  n 1. sürət; initial ~ başlanğıc sürət; the ~ of light / of sound / of wind işığın / səsin / küləyin sürəti; 2

  Полностью »
 • VELODROME

  n velodrom

  Полностью »
 • VELOUR

  adj velur; a ~ coat / hat velur palto / şlyapa

  Полностью »
 • VELVET

  velvet1 n 1. məxmər; 2. məc. zəriflik, incəlik, yumşaqlıq; the ~ of her skin onun dərisinin zərifliyi / yumşaqlığı velvet2 adj 1

  Полностью »
 • VELVETY

  adj 1. məxmər, məxməri, məxmər kimi; 2. tünd (rəng haq.)

  Полностью »
 • VENAL

  adj satqın, pula satılan; ~ politicians satqın siyasətçilər; ~ voters pula satılan seçicilər

  Полностью »
 • VENALITY

  n satqınlıq; rüşvətxorluq, korrupsiya

  Полностью »
 • VENDETTA

  n qan intiqamı / davası

  Полностью »
 • VENDING-MACHINE

  n ticarət avtomatı

  Полностью »
 • VENDOR

  n satıcı; street ~s küçə satıcdan

  Полностью »
 • VENEER

  veneer1 n 1. şpon, birqatlı faner; 2. kərpic üzlük; 3. xarici parıltı / sığal veneer2 adj faner; a ~ clipper faner qayçısı; a ~ dryer faner qurudan, f

  Полностью »
 • VENERABLE

  adj 1. möhtərəm, hörmətli, hörmətəlayiq; a ~ old man hörmətli / hörmətəlayiq qoca kişi / adam; 2. qədim, müqəddəs; ~ ruins qədim xarabalıqlar

  Полностью »
 • VENERATE

  v 1. hörmət etmək/bəsləmək, ehtiram göstərmək; to ~ old traditions qədim adətlərə hörmət etmək; 2. baş əymək; to ~ great men böyük adamların qarşısınd

  Полностью »
 • VENERATION

  n hörmət, ehtiram.; baş əymə, pərəstiş; to have ~ to smb. / smth. bir kəsə / bir şeyə hörmət bəsləmək ; the ~ of images bütlərə / sənəmlərə pərəstiş e

  Полностью »
 • VENERATOR

  n hörmət / pərəstiş edən adam; ~ of tradition ənənəyə hörmət edən / bəsləyən adam

  Полностью »
 • VENEREAL

  adj tib. zöhrəvi; ~ disease zöhrəvi xəstəlik

  Полностью »
 • VENGEANCE

  n (on, upon) intiqam, qisas; to take / to inflict ~ on / upon smb. for smth. bir şeyə görə bir kəsdən intiqam / qisas almaq

  Полностью »
 • VENGEFUL

  adj qisas, intiqam; ~ weapon qisas / intiqam silahı

  Полностью »
 • VENIAL

  adj bağışlana bilən, bağışlanası, keçilən; xırda, cüzi (günah, səhv haq); ~ sin bağışlana bilən / bağışlanan / keçiləsi günah

  Полностью »
 • VENOM

  n 1. zəhər (adət. heyvan larda); 2. məc. hirs, acıq, qəzəb

  Полностью »
 • VENOMOUS

  adj 1. zəhərli; ~ snake / spider / plants zəhərli ilan / hörümçək / bitkilər; 2. məc. acıqlı, hirsli, kinli, zəhərli; ~ tongue zəhərli dil

  Полностью »
 • VENOUS

  adj vena; ~ blood vena qanı

  Полностью »
 • VENT

  vent1 n 1. tex. hava qapağı; 2. nəfəs lik, buxarkeş; ventilyasiya deşiyi; 3. ifadə, ifadə etmə; to give ~ to one’s feelings hisslərini ifadə etmək ven

  Полностью »
 • VENTAGE

  n 1. deşik, dəlik; 2. nəfəslik, buxarkeş (buxarıda); 3. mus. yan deşik (nəfəsli musiqi alətlərində)

  Полностью »
 • VENTER

  n 1. ana bətni; doğma ana; brothers / sisters of the same ~ doğma qardaşlar / bacılar; 2. anat., zool

  Полностью »
 • VENTILATE

  v 1. havasını təmizləmək / dəyişmək; havaya vermək; 2. baca qoymaq; 3. müzakirə etmək, aydınlaşdırmaq, izah etmək; to ~ certain subjects müəyyən məsəl

  Полностью »
 • VENTILATION

  n 1. ventilyasiya, havanı dəyişmə (otaqda, evdə); 2. müzakirə (xüs. açıq); questions calling for ~ müzakirə tələb edən məsələlər

  Полностью »
 • VENTILATOR

  n ventilyator

  Полностью »
 • VENTURE

  venture1 n 1. təhlükəli fikir / niyyət; avantüra, fırıldaq; to run the ~ riskə getmək, risk etmək; to decline a ~ təhlükəli fikirdən əl götürmək / çək

  Полностью »
 • VENTUROUS

  adj 1. qoçaq, cəsarətli, qorxmaz; a ~ man cəsarətli / qorxmaz adam; 2. təhlükəli, riskli; ~ crossing təhlükəli keçid

  Полностью »