Англо-азербайджанский словарь

 • VIA

  prep ...-dan, ...-dən, ...vasitəsilə; from Moscow to London ~ Hamburg Hamburq vasitəsilə Moskvadan Londona

  Полностью »
 • VIABLE

  adj 1. yaşamağa qabil / qadir, həyat qabiliyyəti olan; ~ child / foetus yaşamağa qabil uşaq / döl; 2

  Полностью »
 • VIAL

  n 1. şüşə, şüşə qab, flakon, ətir şüşəsi; 2. sınaq borusu / şüşəsi, şüşə boru; ampula

  Полностью »
 • VIBRANCY

  n vibrasiya; titrəyiş, titrəmə

  Полностью »
 • VIBRANT

  vibrant1 n fon. cingiltili səs vibrant2 adj 1. titrəyən; əsən; ~ with emotion / with passion həyəcandan / ehtirasdan titrəyən / əsən; 2

  Полностью »
 • VIBRATE

  v 1. yellənmək; Palm trees vibrated in the breeze Palma ağacları mehdən yellənirdi; 2. məc. tərəddüd etmək, qətiyyətsizlik göstərmək; to ~ between two

  Полностью »
 • VIBROMETER

  n vibrometr ölçən (cihaz)

  Полностью »
 • VICARIOUS

  adj 1. vəkalətlə / tapşırıqla hərəkət edən; ~ authority / power bir kəsin vəkaləti ilə həyata keçirilən hakimiyyət; 2

  Полностью »
 • VICE

  vice1 n I 1. qüsur, nöqsan, eyib, çatışmazlıq; Greed is vice Xəsislik qüsurdur / eyibdir, ~s of style üslubun qüsurları; 2

  Полностью »
 • VICE-ADMIRAL

  n vitse-admiral

  Полностью »
 • VICE-CHAIRMAN

  n (pl -men) sədr müavini

  Полностью »
 • VICE-DEAN

  n dekan müavini

  Полностью »
 • VICE-PRESIDENT

  n vitse-prezident

  Полностью »
 • VICE VERSA

  adv lat. əksinə, tərsinə

  Полностью »
 • VICEROY

  n canişin, sərdar

  Полностью »
 • VICINAL

  adj 1. qonşu; 2. yerli, kəndarası; ~ way kəndarası yol

  Полностью »
 • VICINITY

  n 1. qonşuluq, yaxınlıq; ~ to the capital mərkəzə yaxınlıq; 2. danə, rayon; ətraf yerlər, ətraf

  Полностью »
 • VICIOUS

  adj 1. qüsurlu, eyibli; əxlaqsız, pozğun; ~ life qüsurlu / pozğun həyat; a ~ person əxlaqsız / pozğun adam; 2

  Полностью »
 • VICIOUSNESS

  n 1. qüsurluluq, nöqsanlılıq, eyiblilik; 2. hirs, acıq, kin, qəzəb, bədxahlıq, qərəz, qərəzkarlıq

  Полностью »
 • VICISSITUDE

  n 1. fanilik, dönüklük; ~ of life həyatın faniliyi; ~s of fate bəxtin / taleyin dönüklüyü; 2. növbələşmə (gecə və gündüzün, fəsillərin və s

  Полностью »
 • VICTIM

  n qurban; ~s of war müharibənin qurbanları

  Полностью »
 • VICTIMISATION

  victimization, -isation n qurban vermə, qurban

  Полностью »
 • VICTIMISE

  victimize, -ise v 1. əziyyət / əzab vermək, incitmək, üzmək

  Полностью »
 • VICTIMIZATION

  victimization, -isation n qurban vermə, qurban

  Полностью »
 • VICTIMIZE

  victimize, -ise v 1. əziyyət / əzab vermək, incitmək, üzmək

  Полностью »
 • VICTOR

  victor1 n qalib, qalib gələn, müzəffər victor2 adj qalib, müzəffər; ~ troops qalib / müzəffər qoşun / ordu; a ~ country qalib ölkə

  Полностью »
 • VICTORIOUS

  adj müzəffər; yenilməz, basılmaz; ~ troops yenilməz qoşun / ordu

  Полностью »
 • VICTORY

  victory1 n qələbə; to declare ~ qələbəni bəyan / elan etmək; to win the ~ qələbə çalmaq; to have the ~ qələbə qazanmaq; decisive ~ həlledici qələbə; t

  Полностью »
 • VIDEO

  video1 n (pl -os) 1. d.d. televiziya; video; 2. təsvir, şəkil (televiziyada) video2 adj televiziya, televeziyaya aid olan; ~ signal təsvir siqnalı (te

  Полностью »
 • VIE

  v rəqabət aparmaq / etmək, yarışmaq; to ~ with smb. for smth. bir kəslə bir şey üçün rəqabət aparmaq

  Полностью »
 • VIET-NAMESE

  Viet-Namese, Vietnamese n vyetnamlı; the ~ top. i. vyetnamlılar

  Полностью »
 • VIETNAMESE

  Viet-Namese, Vietnamese n vyetnamlı; the ~ top. i. vyetnamlılar

  Полностью »
 • VIEW

  view1 n 1. görünüş, mənzərə; a glorious ~ əzəmətli görünüş / mənzərə; 2. mənzərə, görünüş (şəkil, portret); ~s of Paris Parisin mənzərələri, 3

  Полностью »
 • VIEWPOINT

  n nöqteyi-nəzər, baxış

  Полностью »
 • VIGIL

  n gecə növbətçiliyi / növbəsi; oyaq qalma, yatmama; to keep ~ over a sick child xəstə uşağın yanında gecə növbəsi çəkmək / gecəni oyaq qalmaq

  Полностью »
 • VIGILANCE

  n 1. ayıqlıq, sayıqlıq, ehtiyatlılıq; police ~ polis sayıqlığı; 2. tib. yuxusuzluq

  Полностью »
 • VIGILANT

  adj sayıq, ayıq, diqqətli; to be ~ against smth. bir şeyə qarşı diqqətli olmaq

  Полностью »
 • VIGILANTLY

  adv sayıq, sayıqlıqla, ayıq-sayıq

  Полностью »
 • VIGOR

  n amer. = vigour

  Полностью »
 • VIGOROUS

  adj 1. güclü, qüvvətli: gümrah, möhkəm; a ~ root güclü / möhkəm kök; a ~ plant gümrah bitki; a ~ body güclü / qüvvətli / gümrah bədən; 2

  Полностью »
 • VIGOUR

  n 1. güc, qüvvə, qüdrət; 2. qətiyyət (hərəkətdə və s.); qanunauyğunluq

  Полностью »
 • VIKING

  n tar. vikinq 1) qədim skandinav əsgəri; 2) dəniz qulduru

  Полностью »
 • VILE

  adj iyrənc, çox pis, mənfur; a ~ smell iyrənc / çox pis iy; a ~ taste çox pis / iyrənc dad; ~ weather iyrənc / çox pis hava; Bribery is a vile practic

  Полностью »
 • VILIFICATION

  n söyüş, söymə; çirkaba bulama

  Полностью »
 • VILIFIER

  n qarayaxa, söyən (adam); böhtançı, iftiraçı, şəratan (adam)

  Полностью »
 • VILIFY

  v söymək, abrını tökmək / almaq, yamanlamaq

  Полностью »
 • VILLA

  n villa; to live in a ~ villada yaşamaq; to have a ~ villası olmaq

  Полностью »
 • VILLAGE

  village1 n kənd; to live in the ~ kənddə yaşamaq village2 adj kənd; a ~ school / church / shop kənd məktəbi / kilsəsi / dükanı

  Полностью »
 • VILLAGER

  n kəndli, kənd əhli / sakini

  Полностью »
 • VILLAIN

  n cani, cinayətkar; yaramaz, alçaq, əclaf; desperate ~s təhlükəli canilər / cinayətkarlar

  Полностью »