İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • WALK

  walk1 n (pl walks) 1. piyada gəzmə, gəzib dolaşma, ayaqseyrinə çıxma; to have a ~ gəzib dolaşmaq; to go for a ~ gəzməyə getmək; to take a ~ gəzmək, ay

  Tam oxu »
 • WALK-UP

  n amer. d.d. liftsiz ev; a ~ flat liftsiz mənzil

  Tam oxu »
 • WALKER

  n 1. piyada, yolçu; 2. id. itigedən / itiyeriyən / ayaqdan iti adam

  Tam oxu »
 • WALKING

  adj 1. piyada gəzən, yeriyən; It is within walking distance Ora piyada getmək olar; 2. tex. addımlayan; ~ excavator addımlayan ekskavator; ◊ ~ corpse

  Tam oxu »
 • WALKING-DRESS

  n bayır paltarı (qadın üçün)

  Tam oxu »
 • WALKING-RACE

  n idman yerişi üzrə yarış

  Tam oxu »
 • WALKING-SHOES

  n pl yeriş ayaqqabısı (alçaqdabanlı)

  Tam oxu »
 • WALKWAY

  n geniş gediş-gəliş yolu, geniş piyada yolu; xiyaban, alleya

  Tam oxu »
 • WALL

  wall1 n 1. divar; a stone / brick ~ daş / kərpic divar; a blank / dead ~ bütöv / qapısız / pəncərəsiz divar; 2

  Tam oxu »
 • WALL-EYE

  n 1. tib. titə, ağ (göz qarasına düşən ağ ləkə); 2. titəli göz; göz qarasına ağ düşən göz) 3. dombalangöz

  Tam oxu »
 • WALL-EYED

  adj 1. ağ ləkə düşən, titə gözlü, titəli; 2. çəpgöz; 3. dombalangöz (xüs. balıqlar haqqında)) 4. çox sərt, mərhəmətsiz, hiddətli, qəzəbli (nəzər / bax

  Tam oxu »
 • WALL-PAINTING

  n divar rəsmi, divar naqqaşlığı

  Tam oxu »
 • WALL-PAPER

  n 1. divar kağızı; 2. divar qəzeti

  Tam oxu »
 • WALL SHELTER

  n hərb. yeraltı sığınacaq

  Tam oxu »
 • WALL STREET

  Wall Street n 1. Voll-Strit (ABŞ maliyyə təşkilatlarının – iri bankların, birjaların Nyu-Yorkda yerləşdiyi küçə); 2

  Tam oxu »
 • WALLABY

  n zool. kenquru (kiçik)

  Tam oxu »
 • WALLACH

  Wal(l)ach n bot. qarğagözü

  Tam oxu »
 • WALLAROO

  n zool. kenquru (iri)

  Tam oxu »
 • WALLER

  n bənna

  Tam oxu »
 • WALLET

  n 1. bumajnik (cib kisəsi, portmanat)) 2. futlyar, qab, çexol, qutu (alətlər və s. üçün)

  Tam oxu »
 • WALLFLOWER

  n bot. şəbbu gülü

  Tam oxu »
 • WALLOP

  wallop1 n 1. d.d. güclü zərbə; to strike a ~ bərk zərbə vurmaq / endirmək; 2. səs-küy, gurultu, partıltı, şaqqıltı, gumbultu; to fall / to go down wit

  Tam oxu »
 • WALLOPING

  walloping1 n 1. d.d. döymə, kötəkləmə, vurma; She threatened the children with a walloping O, uşaqları döyməklə hədələdi) 2

  Tam oxu »
 • WALLOW

  wallow1 n 1. ağnama, bir böyründən o biri böyrü üstə çevrilmə; 2. çala, çuxur wallow2 v 1. ağnamaq; bir böyründən o biri böyrü üstə çevrilmək; çapalam

  Tam oxu »
 • WALNUT

  n 1. bot. qoz; 2. qoz ağacı

  Tam oxu »
 • WALNUT-TREE

  n = walnut (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • WALRUS

  n zool. morj (məməli dəniz heyvam)

  Tam oxu »
 • WALTZ

  waltz1 n vals (rəqs); to ask smb. for a ~ bir kəsi valsa dəvət etmək waltz2 v 1. vals oynamaq; Will you waltz with me? icazə ver / verin, səni / sizi

  Tam oxu »
 • WAMBLE

  v dial. 1. ləngər vurmaq / valay vurmaq / valaylamaq / səndələyə-səndələyə yerimək; 2. tərpənmək, o yan-bu yana dönmək / çevrilmək, çevirmək, döndərmə

  Tam oxu »
 • WAN

  wan1 adj 1. solğun, rəngi qaçmış; üzgün, tabsız, taqətsiz; His face was wan and drawn Onun rəngi qaçmış və sifəti dartılmışdı; a ~ smile üzgün / yorğu

  Tam oxu »
 • WAND

  n 1. nazik çubuq; 2. dirijor çubuğu; 3. sehrli çubuq

  Tam oxu »
 • WANDER

  wander1 n dolaşma, gəzmə, veyllənmə, avara-avara gəzmə; səyahət etmə, diyarbədiyar gəzmə wander2 v 1

  Tam oxu »
 • WANDERING

  wandering2 adj 1. dolaşan / veyllənən / avaralanan / gəzən; ~ minstrels gəzən çalğıçılar. (diyarbədiyar); 2

  Tam oxu »
 • WANE

  wane1 n 1. kiçilmə, incəlmə (ay haq.); to be on / upon the ~ getdikcə incəlmək / kiçilmək; 2. azalma, seyrəkləşmə (meşə); 3

  Tam oxu »
 • WANGLE

  v d.d. 1. bir şeyi kələklə / aldatma yolu ilə əldə etmək; dilə tutaraq bir şey qopartmaq; I’ll come if I can wangle some money out of my parents Valid

  Tam oxu »
 • WANT

  want1 n 1. (adət, pl) tələbat, istək, arzu; 2. (of, for, from) çatışmamazlıq, ehtiyac; a ~ of food and medical supplies ərzaq və tibbi ləvazimat çatış

  Tam oxu »
 • WANT AD

  n amer. d.d. qısa elan (qəzetin təkliflər və sorğu hissəsində)

  Tam oxu »
 • WANTAGE

  n çatışmazlıq

  Tam oxu »
 • WANTING

  wanting1 adj 1. ehtiyacı olan (bir şeyə); bir şeyi olmayan; ~ in initiative təşəbbüsə ehtiyacı olan; ~ in courtesy ədəbsiz, hörmətsiz, nəzakətsiz; ~ i

  Tam oxu »
 • WANTON

  wanton2 adj 1. özbaşına, məsuliyyətsiz; mənasız; səbəbsiz; ~ cruelty səbəbsiz amansızlıq / qəddarlıq; ~ attack səbəbsiz hücum; ~ insult səbəbsiz təhqi

  Tam oxu »
 • WANTONLY

  adv 1. məqsədsiz; mənasızca; ~ wasting time vaxtı mənasızcasına keçirmə / itirmə; 2. heç bir səbəb olmadan; to insult smb

  Tam oxu »
 • WAR

  war1 n 1. müharibə; civil ~ vətəndaş müharibəsi; cold ~ soyuq müharibə; atomic / nuclear ~ atom / nüvə müharibəsi; ideological ~ ideoloji müharibə; to

  Tam oxu »
 • WAR-CRY

  n müharibə çağırışı, müharibə şüarı; şüar

  Tam oxu »
 • WAR-DOG

  n 1. hərb. xidmət iti; 2. məc. təcrübəli, oddan-alovdan keçmiş əsgər; 3. amer. müharibə qızışdıran, militarist

  Tam oxu »
 • WAR DRUM

  n müharibə təbili; müharibəyə çağırış, müharibənin başlanmasını xəbər verən siqnal

  Tam oxu »
 • WAR EAGLE

  n zool. berkut (qartal cinsindən yırtıcı quş)

  Tam oxu »
 • WAR-GOD

  n müharibə Allahı; Mars, Ares (yunan əsatirində)

  Tam oxu »
 • WAR-HEAD

  n döyüş başlığı; döyüş cihazının uc hissəsi

  Tam oxu »
 • WAR-LORD

  n 1. sərkərdə, qoşun başçısı; 2. hərbi diktator; iri hərbi sənaye sahibi

  Tam oxu »
 • WAR-MONGER

  n müharibə qızışdıran

  Tam oxu »