İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • WOBBLE

  1. yırğalamaq, yelləmək, yellənmək, yırğalanmaq; This table wobbles Bu stol yırğalanır / tərpənir; 2

  Tam oxu »
 • WOBBLY

  adj 1. laxlayan, tərpənən; səndələyən; a ~ tooth laxlayan diş; 2. əyri-üyrü, kələ-kötür; a ~ line əyri-üyrü xətt

  Tam oxu »
 • WOE

  n şair. 1. dərd, kədər, qəm, qüssə, ələm, hüzn, müsibət; a tale of ~ qəmli / kədərli əhvalat; 2. pl bəla; financial ~ maliyyə bəlaları; economic ~s iq

  Tam oxu »
 • WOEFUL

  adj 1. qəmli, çox kədərli, ələmli, qüssəli, dərdli; müsibətli, fəlakətli, bədbəxt; ~ news kədərli xəbər; 2

  Tam oxu »
 • WOKE

  to wake felinin pt, pp formaları

  Tam oxu »
 • WOKEN

  to wake felinin pp forması

  Tam oxu »
 • WOLD

  n 1. boş / məndəcər / xam yer, 2. coğ. düzən, düzənlik

  Tam oxu »
 • WOLF

  wolf1 n 1. zool. canavar, qurd; a pack of wolves bir sürü canavar; 2. qarınqulu, acgöz, doymaz; ◊ to cry ~ yalandan həyəcan qaldırmaq; to keep the ~ f

  Tam oxu »
 • WOLF-CUB

  n canavar balası

  Tam oxu »
 • WOLF-DOG

  n qurdbasan, canavar iti

  Tam oxu »
 • WOLFISH

  adj heyvani, vəhşiyana, vəhşicəsinə; çox bərk / şiddətli / güclü; ~ appetite çox bərk / güclü iştaha

  Tam oxu »
 • WOLFRAM

  n kim. volfram (çətin əriyən bərk metal)

  Tam oxu »
 • WOLFSKIN

  n 1. canavar dərisi; 2. canavar dərisindən tikilmiş / ikiüzlü kürk

  Tam oxu »
 • WOLVERINE

  n zool. dələ, sibir porsuğu

  Tam oxu »
 • WOLVES

  wolf isminin cəm forması

  Tam oxu »
 • WOMAN

  woman1 n 1. qadın, zenon; qadın / zənən xeylağı; young ~ gənc / cavan qadın; a single / married / divorced ~ tək / ərli / boşanmış qadın; ~’s rights q

  Tam oxu »
 • WOMANHOOD

  n 1. qadın yetkinliyi; qadınlıq dövrü; She has now grown to / reached womanhood O artıq qadın kimi yetişib, O, qadınlıq dövrünə qədəm qoyub; 2

  Tam oxu »
 • WOMANISH

  adj arvadsifət, arvadaoxşar, arvadsayağı (kişi haq ); This man has a womanish manner Bu kişinin hərəkətləri arvadsayağıdır

  Tam oxu »
 • WOMANLIKE

  adj arvadaoxşar, arvadsifət; qadın / arvad kimi

  Tam oxu »
 • WOMANLY

  adj qadın, qadın kimi, qadına yaraşan

  Tam oxu »
 • WOMB

  n 1. anat. uşaqlıq, halalıq; 2. qarın, bətn, ana bətni; fruit of the ~ döl; 3. şair. 1) zülmət, qaranlıq; through the ~ of night gecə zülməti içərisi

  Tam oxu »
 • WOMEN

  woman isminin cəm forması

  Tam oxu »
 • WOMENFOLK

  n pl qadınlar, qadın xeylaqları; one’s ~ailənin qadın xeylaqları

  Tam oxu »
 • WON

  to win felinin pt, pp formaları

  Tam oxu »
 • WONDER

  wonder1 n 1. təəccüb, heyrət; They were filled with wonder at the sight Mənzərə onları heyrətləndirdi / heyrətə gətirdi; What a wonder! Necə də heyrət

  Tam oxu »
 • WONDER-CHILD

  n vunderkind (fövqəladə istedadlı uşaq)

  Tam oxu »
 • WONDER-STRUCK

  adj mat qalmış, heyrətə salınmış, heyrətə düşmüş, valeh olmuş

  Tam oxu »
 • WONDERFUL

  adj 1. qəribə, əla, son dərəcə gözəl / yaxşı; ~ weather gözəl hava; 2. çox gözəl, heyrətamiz; a ~ opportunity çox gözəl imkan / fürsət

  Tam oxu »
 • WONDERLAND

  n möcüzələr adası; Alice in ~ Alisa möcüzələr adasında

  Tam oxu »
 • WONDROUS

  adj şair. ecazkar, əcaib, qəribə, çox gözəl / qəşəng; ~ beauty heyrətamiz / ecazkar gözəllik; a ~ sight ecazkar / çox gözəl mənzərə

  Tam oxu »
 • WONKY

  adj sl 1. laxlayan, tərpənən, etibarsız (şey haq.); a ~ chair laxlayan stol; 2. zəif, sısqa, arıq, cansız (xəstəlikdən və s

  Tam oxu »
 • WONT

  d.d. = will not birləşməsinin qısa forması

  Tam oxu »
 • WONT

  n vərdiş, adət, qayda; She got up early, as was her wont Adəti üzrə o tezdən / erkən durdu

  Tam oxu »
 • WONTED

  adj 1. adət halını almış, adi; adət olunmuş / edilmiş; 2. yeni şəraitə alışmış, öyrəncəli

  Tam oxu »
 • WOO

  v 1. zaraf. pərəstişkarlıq etmək (qadına); qız istəmək, elçi düşmək; 2. nail / müvəffəq olmaq, əldə etmək (bir şeyi); to ~ fame / fortune şərəf / var-

  Tam oxu »
 • WOOD

  n 1. (adət, pl) meşə, ağaclıq; a ~ of beech trees fıstıqlıq, fıstıq meşəsi; 2. oduncaq; taxta (material); meşə materialı; taxta-şalban, ağac; to prune

  Tam oxu »
 • WOOD-BLOCK

  n 1. kötük; 2. köndələninə kəsilmiş tir / dirək

  Tam oxu »
 • WOOD-CUTTING

  n ksiloqrafıya (ağac üzərində naxışaçma sənəti)

  Tam oxu »
 • WOOD-GROUSE

  n zool. meşəxoruzu, teter-meşəxoruzu

  Tam oxu »
 • WOOD-LOUSE

  n zool. məryəmqurdu

  Tam oxu »
 • WOOD-WARBLER

  n zool. ötməquşu

  Tam oxu »
 • WOOD-WARE

  n taxta qab; vedrə, təknə, tabaq, çanaq

  Tam oxu »
 • WOODCOCK

  n zool. meşəcüllütü

  Tam oxu »
 • WOODCUT

  n ağacda oymaçılıq, ağac üzərində qravüra / naxışaçma

  Tam oxu »
 • WOODCUTTER

  n 1. odunçu; 2. oymaçı, ağac üzərində naxışaçan (adam)

  Tam oxu »
 • WOODED

  adj meşəlik, ağaclıq, meşəli; ~ terrain meşəlik / meşəli yer

  Tam oxu »
 • WOODEN

  adj 1. taxtadan / ağacdan qayrılmış; ~ furniture taxta mebel; ~ ware ağac məmulatı; 2. məc. hissiz, hərəkətsiz, ölüvay, küt, cansız, ölgün, süst, ruhs

  Tam oxu »
 • WOODEN-HEAD

  n taxtabaş, gic, sarsaq, səfeh

  Tam oxu »
 • WOODLAND

  n meşəlik, ağaclıq

  Tam oxu »
 • WOODMAN

  n 1. meşəbeyi; 2. meşəqıran, ağackəsən (fəhlə)

  Tam oxu »