İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • YEAR

  n 1. il; this / last / next ~ bu / keçən / gələn il; I shall be 15 this year Bu il mənim 15 yaşım olacaq; 2

  Tam oxu »
 • YEAR-BOOK

  n salnamə; illik / ildə bir dəfə çıxan məcmuə / jurnal

  Tam oxu »
 • YEARLING

  yearling1 n 1. illik, bir illik heyvan, bir yaşar heyvan; 2. ting(ə), şitil, qələm yearling2 adj birillik, biryaşlı, biryaşar

  Tam oxu »
 • YEARLY

  adj hər ilki, illik, ildə bir dəfə olan; ~ conference / holiday İldə bir dəfə olan konfrans / bayram; ~ income illik gəlir; ~ output illik məhsul

  Tam oxu »
 • YEARN

  n 1. (for, after) həsrət çəkmək, qəribsəmək, qüssələnmək, xiffət etmək, kədərlənmək, darıxmaq; He yearned for his family O, ailəsi üçün darıxırdı; 2

  Tam oxu »
 • YEARNING

  n həsrət, arzu; dilək; bərk xiffət, darıxma, qəribsəmə; popular ~s xalq diləyi / arzusu

  Tam oxu »
 • YEAST

  n maya, acıtma, balatı

  Tam oxu »
 • YEASTY

  adj 1. köpüklü, köpüklənən; 2. acıyan; mayalı; acıtmalı; 3. boş, mənasız (söz və s. haq.)

  Tam oxu »
 • YEGG

  n amer. evyaran oğra, soyğunçu, çapovulçu

  Tam oxu »
 • YELL

  yell1 n qulaqbatırıcı / güclü / şiddətli səs; a ~ of terror qorxu qışqırığı; let out an ear-splitting yell qulaqbatırıcı səslə qışqırmaq yell2 v 1

  Tam oxu »
 • YELLOW

  yellow1 n 1. sarılıq, sarı rəng; 2. yumurta sansı; 3. d.d. qorxaqlıq, rəzillik yellow2 adj 1. sarı; ~ metal sarı metal (qızıl, latun); ~ plague / sick

  Tam oxu »
 • YELLOW-DOG

  n amer. alçaq adam, qorxaq / mənfur / nifrətəlayiq şəxsiyyət; düdəmə

  Tam oxu »
 • YELLOW-FEVER

  n tib. titrətməqızdırma, isitmə

  Tam oxu »
 • YELLOW-HAMMER

  n zool. tənək quşu

  Tam oxu »
 • YELLOW-LIVERED

  adj d.d. ağciyər, qorxaq, ürəksiz, cəsarətsiz

  Tam oxu »
 • YELLOW PAGES

  Yellow Pages n pl telefon məlumat kitabçası

  Tam oxu »
 • YELLOWISH

  adj sarımtıl, sarıyaçalar, sarıyaçalan, sarımtrak

  Tam oxu »
 • YELLOWY

  adj = yellowish

  Tam oxu »
 • YELP

  yelp1 n zingilti; vəngilti, hürmə (it haq.) yelp2 v 1. zingildəmək; hürmək, vəngildəmək; The dog yelped when I trod on its paw Mən itin pəncəsini basa

  Tam oxu »
 • YEMENITE

  Yemenite n Yəmənli qadın / kişi; the ~s top. i. yəmənlilər

  Tam oxu »
 • YEN

  n I (cəmdə dəyişmir) iena (Yaponiyada pul vahidi) n II d.d. 1. bərk arzu / istək / həsrət / şövq; 2. hərislik, mübtəlalıq, düşkünlük; I’ve always had

  Tam oxu »
 • YEOMAN

  n 1. tar. iomen (süvari atlı); 2. orta fermer, xırda torpaq sahibi

  Tam oxu »
 • YEOMAN OF THE GUARD

  Yeoman of the Guard n Britaniya kralının yaxud kraliçasının cangüdənlərindən / keşikçilərindən biri

  Tam oxu »
 • YEOMANRY

  n 1. tar. iomenlər zümrəsi / silki; öz torpaqları olan fermerlər; 2. tar. könüllü məhəlli atlı süvari (İngiltərədə)

  Tam oxu »
 • YES

  yes1 n təsdiq, razılıq, müsbət cavab yes2 adv hə, bəli; Coffee? Yes, sir Kofe istəyirsənmi / istəyirsinizmi? Bəli, cənab; ◊ Yes and no Həm hə, həm də

  Tam oxu »
 • YES-MAN

  n d.d. yaltaq, “bəli-bəli” deyən adam, züytutan, dəmtutan

  Tam oxu »
 • YESTERDAY

  yesterday1 n 1. dünən, dünənki gün; ~’s incident dünənki hadisə; the day before ~ srağagün; ~’s newspaper dünənki qəzet; 2

  Tam oxu »
 • YET

  yet1 adv 1. hələ, hələ de; He hasn’t come yet O hələ / hələ də gəlməyib; not ~ hələ yox; Are you ready? No, not yet Sən / Siz hazırsanmı? /hazırsınızm

  Tam oxu »
 • YEW

  n bot. qaraçöhrə (ağac)

  Tam oxu »
 • YIDDISH

  n yəhudi dili, idiş; to speak ~ yəhudi / idiş dilində danışmaq

  Tam oxu »
 • YIELD

  yield1 n 1. bar, bəhər; məhsul; a good / high / poor ~ of wheat yaxşı / yüksək / az buğda məhsulu; 2

  Tam oxu »
 • YIELDING

  adj 1. güzəştə gedən, üzüyola, sözqanan; yumşaq (xasiyyət haq.); 2. elastiki, yığılıb açılan, asan əyilən, 3

  Tam oxu »
 • YIP

  n amer. hürmə, vəngildəmə

  Tam oxu »
 • YOKE

  yoke1 n 1. boyunduruq; xalta, boyunluq;xamut; 2. məc. zülm, əsarət; to endure the ~ zülmə / əsarətə dözmək; to pass / to come under the ~ məğlubiyyətl

  Tam oxu »
 • YOLK

  n yumurta sarısı; Beat up the yolks of three eggs Üç yumurtanın sarısını çal / çalın

  Tam oxu »
 • YOU

  pers. pron 1. adlıq halda: sən, siz; 2. obyekt halda: sənə, səni; sizə, sizi; You are guilty Sən / Siz günahkarsan /günah karsınız; Can I see you? Sən

  Tam oxu »
 • YOUD

  d.d. = you had; you would

  Tam oxu »
 • YOULL

  d.d. = you will

  Tam oxu »
 • YOUNG

  young1 n pl 1. körpə balalar (heyvanlarda); The female bird feeds its young until they leave the nest Ana quş balalarını onlar yuvalarını tərk edənə q

  Tam oxu »
 • YOUNGSTER

  n 1. cavan / gənc olan, yeniyetmə; the ~s yeniyetmələr; 2. amer. hərbi-dəniz məktəbinin ikinci kurs kursantı; 3

  Tam oxu »
 • YOUR

  poss. pron sənin, sizin

  Tam oxu »
 • YOURE

  d.d. = you are

  Tam oxu »
 • YOURS

  poss. pron (isimsiz işlənən forma) 1. səninki, sizinki; This book is yours Bu kitab səninkidir / sizinkidir; I saw a friend of yours Mən sənin / sizin

  Tam oxu »
 • YOURSELF

  reflex. pron 1. özün, özünə; Look at yourself Özünə / Özünüzə bax / baxın; 2. emph. pron özün, özünüz; You could do it yourself Sən / Siz özün / özünü

  Tam oxu »
 • YOURSELVES

  pl yourself əvəzliyinin cəm forması

  Tam oxu »
 • YOUTH

  youth1 n 1. gənclik, cavanlıq; the friends of one’s ~ gənclik / cavanlıq dostları; I often went there in my youth Mən gəncliyimdə tez-tez ora gedərdim

  Tam oxu »
 • YOUTHFUL

  adj 1. gənc, cavan, gənc görsənən; He looks very: youthful O çox cavan görünür; 2. gənclik; ~ enthusiasm gənclik şövqü / həvəsi; a ~ appearance gəncli

  Tam oxu »
 • YOUVE

  d.d. = you have

  Tam oxu »
 • YOWL

  yowl1 n ulama, ulaşma; vəngildəmə (it və s.) yowl2 v ulamaq, vəngildəmək; miyoldamaq; I was kept awake by dogs yowling all night Bütün gecəni itlərin

  Tam oxu »
 • YUCKY

  adj mənfur, iyrənc, pis, xoşagəlməz; ~ food pis / xoşagəlməz yemək; ~ colour pis / iyrənc rəng

  Tam oxu »