İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • YOKE

  yoke1 n 1. boyunduruq; xalta, boyunluq;xamut; 2. məc. zülm, əsarət; to endure the ~ zülmə / əsarətə dözmək; to pass / to come under the ~ məğlubiyyətl

  Tam oxu »
 • YOLK

  n yumurta sarısı; Beat up the yolks of three eggs Üç yumurtanın sarısını çal / çalın

  Tam oxu »
 • YOU

  pers. pron 1. adlıq halda: sən, siz; 2. obyekt halda: sənə, səni; sizə, sizi; You are guilty Sən / Siz günahkarsan /günah karsınız; Can I see you? Sən

  Tam oxu »
 • YOUD

  d.d. = you had; you would

  Tam oxu »
 • YOULL

  d.d. = you will

  Tam oxu »
 • YOUNG

  young1 n pl 1. körpə balalar (heyvanlarda); The female bird feeds its young until they leave the nest Ana quş balalarını onlar yuvalarını tərk edənə q

  Tam oxu »
 • YOUNGSTER

  n 1. cavan / gənc olan, yeniyetmə; the ~s yeniyetmələr; 2. amer. hərbi-dəniz məktəbinin ikinci kurs kursantı; 3

  Tam oxu »
 • YOUR

  poss. pron sənin, sizin

  Tam oxu »
 • YOURE

  d.d. = you are

  Tam oxu »
 • YOURS

  poss. pron (isimsiz işlənən forma) 1. səninki, sizinki; This book is yours Bu kitab səninkidir / sizinkidir; I saw a friend of yours Mən sənin / sizin

  Tam oxu »
 • YOURSELF

  reflex. pron 1. özün, özünə; Look at yourself Özünə / Özünüzə bax / baxın; 2. emph. pron özün, özünüz; You could do it yourself Sən / Siz özün / özünü

  Tam oxu »
 • YOURSELVES

  pl yourself əvəzliyinin cəm forması

  Tam oxu »
 • YOUTH

  youth1 n 1. gənclik, cavanlıq; the friends of one’s ~ gənclik / cavanlıq dostları; I often went there in my youth Mən gəncliyimdə tez-tez ora gedərdim

  Tam oxu »
 • YOUTHFUL

  adj 1. gənc, cavan, gənc görsənən; He looks very: youthful O çox cavan görünür; 2. gənclik; ~ enthusiasm gənclik şövqü / həvəsi; a ~ appearance gəncli

  Tam oxu »
 • YOUVE

  d.d. = you have

  Tam oxu »
 • YOWL

  yowl1 n ulama, ulaşma; vəngildəmə (it və s.) yowl2 v ulamaq, vəngildəmək; miyoldamaq; I was kept awake by dogs yowling all night Bütün gecəni itlərin

  Tam oxu »
 • YUCKY

  adj mənfur, iyrənc, pis, xoşagəlməz; ~ food pis / xoşagəlməz yemək; ~ colour pis / iyrənc rəng

  Tam oxu »
 • YUGOSLAV

  Yugoslav(ian) adj yuqoslaviyalı

  Tam oxu »
 • YUGOSLAVIAN

  Yugoslav(ian) adj yuqoslaviyalı

  Tam oxu »
 • YULE

  n milad bayramı günləri

  Tam oxu »
 • YUMMY

  adj xoşagələn, dadlı, çox gözəl, yeməli; Mum’s made us a yummy dinner Anam bizə çox dadlı bir nahar hazırlayıb / bişirib

  Tam oxu »
 • Z

  Z, z (pl Z’s, z’s) 1. ingilis əlifbasının sonuncu – 26-cı hərfi; 2. riyaz. zet, naməlum kəmiyyət; ◊ from A to Z A-dan Z-yə qədər, əvvəldən axıra / son

  Tam oxu »
 • Z-DAY

  Z-Day n həlledici gün

  Tam oxu »
 • ZANDER

  n zool. suf (balıq)

  Tam oxu »
 • ZANY

  adj 1. dəlisov, dəlibaş; 2. məzəli, gülməli; təlxəkvari, hoqqabaz, oyunbaz; a ~ haircut / lifestyle gülməli / məzəli saç düzümü / həyat tərzi; He made

  Tam oxu »
 • ZAP

  zap1 n çeviklik, canlılıq, coşğunluq zap2 v (-pp-) 1. hücum etmək, dağıtmaq; 2. cəld / tez hərəkət etmək, cəld hərəkət etməyə səbəb olmaq; She zapped

  Tam oxu »
 • ZEAL

  n səy, cəhd, qeyrət, şövq; to show ~ for smth. bir şeyə cəhd etmək / səy göstərmək

  Tam oxu »
 • ZEALOUS

  adj 1. qeyrətli, səyli, çalışqan, həvəsli, ciddi-cəhdli, şövqlü; 2. ehtirasla arzu edən, həsrət çəkən,

  Tam oxu »
 • ZEBRA

  n zool. zebr

  Tam oxu »
 • ZEBU

  n zool. zebu (donqarlı öküz)

  Tam oxu »
 • ZEND

  Zend n Avestanın / Zərdüştün dili

  Tam oxu »
 • ZENITH

  n atr. 1. zenit; zirvə, ən yüksək nöqtə; 2. məc. ən yüksək zirvə, tərəqqi, yüksəliş; at the ~ of fame şöhrətin ən yüksək zirvəsində;

  Tam oxu »
 • ZEPHYR

  n 1. xəfif meh, nəsim, xəfif külək / yel; 2. zefir (nazik / zərif /pambıq parça)

  Tam oxu »
 • ZERO

  n 1. sıfır; to reduce to ~ sıfıra endirmək, heç etmək; 2. sıfır nöqtəsi (şkalada); below / above ~ sıfırdan yuxarı / aşağı, sıfırın üstündə / altında;

  Tam oxu »
 • ZERO-GRAVITY

  n çəkisizlik/ cazibəsizlik şəraiti

  Tam oxu »
 • ZEST

  zest1 n 1. ədviyyat; dad verən şey; tündlük, kəskinlik; to give ~ to smth. bir şeyə dad / tündlük vermək; 2

  Tam oxu »
 • ZEUGMA

  n dilç. zevqma

  Tam oxu »
 • ZIGZAG

  zigzag1 adj dolambac, ziqzaq, ziqzaqşəkilli; a ~ path dolambac / əyri-üyrü cığır zigzag2 v əyri-üyrü xətt cızmaq / çəkmək

  Tam oxu »
 • ZINC

  zinc1 n 1. kim. sink zinc2 v sinkləmək

  Tam oxu »
 • ZING

  v yüksək kəskin səs çıxartmaq, yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək

  Tam oxu »
 • ZINNIA

  n bot. sinniyə (dekorativ bitki)

  Tam oxu »
 • ZIP

  zip1 n 1. kəskin səs, güllə vıyıltısı; We heard the zip of a bullet Biz güllənin səsini / vıyıltısını eşitdik; 2

  Tam oxu »
 • ZIP CODE

  Zip Code n amer. poçt indeksi

  Tam oxu »
 • ZIPPER

  n 1. “molniya” (bənd, çarpaz); 2. “molniya” ilə bağlanan botinka yaxud uzunboğaz çəkmə

  Tam oxu »
 • ZIPPY

  adj d.d. canlı, parlaq, enerjili, səyli

  Tam oxu »
 • ZIRCON

  n min. sirkon (boz rəngli metal)

  Tam oxu »
 • ZITHA

  n sitra (üzərinə simlər çəkilmiş, əllə çalınan üçkünc qutu şəkilli musiqi aləti)

  Tam oxu »
 • ZIZZ

  n mürgü; Father’s having / taking a zizz after dinner Nahardan sonra atam bir balaca mürgüləyir

  Tam oxu »
 • ZODIAC

  n astr. zodiak (planetlərin göydə hərəkət etdiyi dairə), signs of the ~ zodiak bürcləri

  Tam oxu »
 • ZONE

  zone1 n 1. zona, sahə, zolaq; rayon; an economic ~ iqtisadi zona / sahə; 2. qurşaq; temperate ~s mötədil qurşaq; frigid ∕ torrid ~ arktik / tropik qur

  Tam oxu »