İT

İT Safo odun şələsini kahanın ağzında yerə atdı, küllükdə yatmış boz it yerindən qaçıb onun əl-ayağına sarmaşdı (S.Rəhimov); DANQI (məh.) [Safo:] Ay danqı, o yana!.. (S.Rəhimov); KÖPƏK Sonsuz Qayıb bu köpəyi övlad kimi sevirdi (S.S.Axundov); QUDUZDƏYMİŞ (dan.) Şahqulu dedi ki, gərək qara köpəyin ağzını yalayasan, o quduzdəymiş də yanına gedəndə mır-mır mırıldayır (N.Vəzirov); QUYRUQBULAYAN Tarverdi: Məhərrəmin on beşindən sonra bu kənddə bir quyruqbulayan tapmazsan (Qantəmir).

İŞVƏLİ
İTBURNU

Digər lüğətlərdə