IT

pers. pron o; ona, onu; Whose pen is this? It's mine Bu kimin qələmidir? O, mənimkidir; There is a rosebush near the fence and it is very beautiful Hasarın yaxınlığında bir qızılgül kolu var, o, çox gözəldir; Where is my dinner? The cat has eaten it Mənim naharım hanı? Onu pişik yeyib; It əvəzliyi aşağıdakı hallarda işlədilir: 1) cinsi danışana məlum olmayan isimlərin əvəzinə: I looked at the baby, it was sleeping Mən körpəyə baxdım, o yatırdı; 2) Fiziki baxımdan zəif və ya zərif olan isimlərin əvəzinə: There is a mouse in the kitchen, it has eaten the cheese Mətbəxdə siçan var, O, pendiri yeyib; Soon the moon rose, it was very beautiful Tezliklə ay çıxdı, o çox gözəl idi; 3) Şəxssiz cümlələrin mübtədası funksiyasında. Bu halda it əvəzliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edilmir: It is spring now İndi bahardır; It is morning Səhərdir; It is late Gecdir; It is cold Soyuqdur; It is five o’clock Saat beşdir; It is snowing Qar yağır; it is necessary for him to stay at home Ona evdə qalmaq lazımdır; It is impossible for me to go home now indi mənim evə getməyim mümkün deyil; 4) Konstruksiyalarda mənam qüvvətləndirmək üçün: It was Tom who saved me Məni xilas edən Tom idi

ISSUE
ITALIAN

Digər lüğətlərdə