İYNƏLƏMƏK

гл. 1. раб акӀурун (акьадарун), кӀвенкӀ алай са затӀ акӀурун; 2. кӀур гун; хусун; кӀасун; 3. раб ягъун, шприцдив хамуник дарман ракъурун; 4. раб ягъун, рапунив цун (хцун), пине ягъун, фитфинун ва мс.; 5. санжах кутун, сад-садахъ гилигун, рапунив цун (мес. кагъазар сад-садал); 6. пер. рикӀик хкӀурун, хатурда акьадай (туькьуьл) гафар лугьун.
İYNƏQABI,
İYNƏLİ

Digər lüğətlərdə