İzahlı tərcüməşunaslıq terminləru lügəti

 • Məntiqi münasibətlər markeri

  məntiqi münasibətlər modifikasiya olunmuş zərflərin köməyi ilə markirə edilir (sentence adverbs), «moreover - bundan başqa», «therefore - bunun üçü

  Tam oxu »
 • Mərhələ blok-sxem

  verilmişlərin həndəsi fiqurlar (yaxud bloklar) şəklində işlənib hazırlandığı hər bir mərhələdəki proses alqoritmin struktur coğrafi təsvirinin izahı

  Tam oxu »
 • Mətn əlaqəliliyi

  deyim müddətində mətnin müxtəlif tərəflərini çevirməklə və bir predmetdən digərinə «ehmalca» keçməklə «mühakimə predmeti» mətni saxlaya bilmə bacar

  Tam oxu »
 • Mətn ontologiyası

  sosial, fəlsəfi, psixoloji və digər gerçəklik elementlərinin mətnə transformasiya prosesləri kimi (yəni gerçəkliyin inikası kimi) qoşulmasıdır

  Tam oxu »
 • Mətn sadəliyi və mürəkkəbliyi

  semantik əlaqələrin və komponentlərin münasibətlərinin sıxlığının kommunikativ məqsədyönlülüyü dərəcəsindən asılıdır

  Tam oxu »
 • Mətn səviyyəsində tərcümə

  ayrı-ayrı sözlər, söz birləşmələri, cümlələr səviyyəsində (bəziləri istisna olunmaqla), uyğunluq tapılmadıqda tərcümə vahidi mətn səviyyəsində seçil

  Tam oxu »
 • Mətn tərcüməsi

  orijinal mətnində bir bütöv kimi tam tərcümənin tərcümə prosesinə çevrilməsi.

  Tam oxu »
 • Mətnaltı

  1. Bu, dilin sisteminə daxil olan və bu predmet, daha doğrusu, gerçəkliyin müəyyən sahəsinin zəruri təsviri üçün leksik kateqoriyaların minimal yığ

  Tam oxu »
 • Mətnarası əlaqəyə qabaqcadan hazırlıq

  mətnarası invariantın mövcudluğu. Əlaqə nəticəsində yeni mətndə invariantın realizasiyasında işarə olan hərəkətlər (yerdəyişmə) yaranır

  Tam oxu »
 • Mətndənkənar ontologiya

  mətndə obyektiv gerçəkliyin, reallığın əksi.

  Tam oxu »
 • Mətnə söykənməklə sinxron tərcümə

  bax: əvvəlcədən tərcümə olunmuş mətnin sinxron oxunuşu.

  Tam oxu »
 • Mətnin başlanğıc və son markerləri

  once upon a time (azərbaycanca müqayisə et: biri vardı-biri yoxdu) və they lived happily ever after (azərbaycanca - onlar, bax, beləcə şad və xoşbəxt

  Tam oxu »
 • Mətnin başlıqlarının tərcüməsi

  yeni kəşflərin patentləri və informasiyanın sistemli kataloqunun tərtib edilməsində istifadə olunan texniki tərcümə növüdür ki, burada kəşfin mahiy

  Tam oxu »
 • Mətnin birgə yazılışı

  kommunikativ fəaliyyətlərin hərəkətə və əməliyyatlara bölünməsində, onların əlaqəsində özünü göstərir

  Tam oxu »
 • Mətnin əlamətləri

  bax: mətnin ümumi əlamətləri.

  Tam oxu »
 • Mətnin əvvəlinin və sonunun markerləşdirilməsi

  once upon a time (müqayisə et: Azərbaycan türkcəsində: biri vardı, biri yoxdu) və they lived happily ever after (müqayisə et: Azəri türkcəsində: o

  Tam oxu »
 • Mətnin makro üslubu

  mətndə cümlədən başlamış yüksək semantik səviyyələr qatı (təbəqəsi); cümləüstü formalardan (hipersintaksis) başlamış bütöv mətnə qədər

  Tam oxu »
 • Mətnin məna qruplaşması

  müxtəlif kommunikativ dəyərli informasiya daşıyan vahidlərin mətndə fərqləndirilməsi.

  Tam oxu »
 • Mətnin məzmunu

  1. Dil vahidlərinin daxili (anlayış, məna) tərəfidir ki, ona görə (daxili tərəfə görə) zahiri (səs, qrafik və s

  Tam oxu »
 • Mətnin mikroüslubu

  mətnin dil səviyyələrinin aşağı üslubi təşkili - fonemdən cümləyə qədər.

  Tam oxu »
 • Mətnin özbaşına formalaşdırılması

  ayrı-ayrı leksik vahidlərin və eləcə də bütöv cümlələrin və anlayışların əvvəlcədən şərtlənmiş rəqəm, hərf, yaxud qarışıq indekslərlə, xüsusi və xi

  Tam oxu »
 • Mətnin rekvizitləri

  konkret təsvirini yalnız kontekstdə tapan dəyişkən vahidlər, onlar sənədin formulyarına qoyulur, yeni informasiya verilir və kommunikativ funksiya pla

  Tam oxu »
 • Mətnin ritmi

  komponentlərin müxtəlif münasibətlərində uyğun kommunikativ - məqsədyönlü şəkildə ardınca gedilməsidir

  Tam oxu »
 • Mətnin seqment metodu

  yazılı tərcümənin metodlarından biri. Burada orijinalda olan mətn seqmentlərə bölünür və hər seqmentdən aparıcı informasiya çıxarılır ki, o tərcüm

  Tam oxu »
 • Mətnin seqmentasiyası

  1.Müxtəlif həcmdə (uzunluqda) söz birləşməsi olan söz və ifadələrin zəncirinin fərqləndirilməsidir ki, onlar bəzi semantik-sintaktik əlaqələrlə tərti

  Tam oxu »
 • Mətnin seqmenti

  bax: mətnin seqmentasiyası.

  Tam oxu »
 • Mətnin semantik formalaşdırılması

  abbreviasiyanın (qısaltma, ixtisar) bütün üsullarının mətndə geniş istifadəsində özünü əks etdirir

  Tam oxu »
 • Mətnin strukturluğu

  kommunikativlilik kateqoriyasının özünü xüsusi şəkildə, ayrıca əks etdirməsidir. Mətnin strukturluğunun səbəbi - kommunikativ fəaliyyətin strukturl

  Tam oxu »
 • Mətnin tərcümə olunması

  digər dilə (digər simvollar sisteminə) tərcümə olunma imkanı ilə müəyyənləşə bilən mətnin xassəsi.

  Tam oxu »
 • Mətnin tərcümədə müqayisəli təhlili

  uyğun hadisələrin müqayisəsinə əsaslanır və müxtəlif dillərin mətnlərində onların bu və ya digər dil ailəsinə məxsusluğundan, daha doğrusu, onların

  Tam oxu »
 • Mətnin ümumiləşməsi-konkretləşməsi

  bax: mətnin analitikliyi və sintetikliyi.

  Tam oxu »
 • Mətnlər arasında əlaqə

  dialektik qarşıdurma affirmativ və kontroverz əsasda modelləşdirilmiş mətnlər arasında münasibət.

  Tam oxu »
 • Mətnlərin ümumi əlaməti

  Onlara; 1)mətnin sonuncu nişanlanmasının müxtəlif üsulları; 2) əlaqəli mətnin daxili bölmələri arasındakı keçidlərin nişanlanma üsulları; 3) tempor

  Tam oxu »
 • Məzmun

  1. Düşüncəmizə təsir edən və tərəfimizdən fiksasiya olunan mətnin elementləri. 2.Bütövün bütün əsas elementlərinin vahidliyi, onun xassələri və

  Tam oxu »
 • Məzmunun sərbəst variasiya olunan elementləri

  orijinal mətnin elementləridir ki, onların tərcüməsi nisbətən sərbəst dəyişdirilə, yaxud buraxıla bilir

  Tam oxu »
 • Mikrodilaltı

  bax: xüsusi dilaltları mikro şərh edilmiş bütün mətnin tam şəkildə sonra verilməsini (tərcüməsini) nəzərdə tutan mətndən açar informasiyanı özünd

  Tam oxu »
 • Mikrolinqvistika

  dilçiliyin dil sisteminin daxilindəki qarşılıqlı əlaqələri və qarşıdurmalarını öyrənən sahəsidir.

  Tam oxu »
 • Mikrosistem

  bax: sistemaltı.

  Tam oxu »
 • Mikrotərcümə

  leksik vahidlərin və qrammatik formaların verilməsi.

  Tam oxu »
 • Milli dil

  Bütöv bir millətin ümumi dili.

  Tam oxu »
 • Milli realilər

  1. Hər hansı sosial icma, etnik qrupa aid olan spesifik predmet (əşya), hadisə, ənənə və adətləri bildirən söz və söz birləşməsinə realilər deyilir

  Tam oxu »
 • Modal rəmzlər

  nitqdə modal münasibəti ifadə etmək üçün istifadə olunan təcili tərcümə yazısı rəmzi.

  Tam oxu »
 • Model

  1. Ümumi şəkildə təqdim olunmuş köməkçi sistemi əvəz edən öyrənilmə üçün nəzərdə tutulmuş obyekt; 2

  Tam oxu »
 • Modelin etibarlılığı

  Bu, modelin keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərini, daha doğrusu, onun keyfiyyət və kəmiyyət etibarlılığını nəzərdə tutur

  Tam oxu »
 • Modelləşdirmə

  1. Çətin müşahidə olunan, yaxud son dərəcə mürəkkəbliklə seçilən (fərqlənən) obyektin sxematik şəkildə əks olunmasında istifadə olunan elmi yanaşma;

  Tam oxu »
 • Modulyasiya

  1. Yaradılma prosesində bir sözdən digərinə onun əsas mənasının saxlanılması ilə keçilməsi baş verir; 2

  Tam oxu »
 • Monoqrafik referat

  bir mətnin məzmununu şərh edən referat. Bir sənəd, bir material üzrə tərtib olunur. Bütün materialı əhatə edən monoqrafik referat tərtib edilərkən

  Tam oxu »
 • Monoqrafiya

  hər hansı bir elmi problemə həsr edilmiş tədqiqat işi.

  Tam oxu »
 • Monoloji nitq

  məzmunun mövzu genişliyini əhatə etməyə istiqamətlənən, əhatəli formada olan konstruksiya və onların qrammatik tərtibatı olan nitq

  Tam oxu »
 • Monoloq

  digər şəxsin sözlü reaksiyasını nəzərdə tutmayan nitq. Bu, danışanın özünə müraciəti formasında olan nitqdir

  Tam oxu »