İzahlı tərcüməşunaslıq terminləri lügəti

 • Sabit söz birləşməsi

  daxili bütövlüyə xas olan leksik, qrammatik, yaxud üslubi xarakterli sözlərin birgə deyilişi.

  Tam oxu »
 • Sahə lüğəti

  elm və texnikanın hər hansı sahəsinə aid lüğət.

  Tam oxu »
 • Seçilmiş cəm ölçüsü

  lüğət vahidlərində yığılmış mütləq tezliyi göstərir.

  Tam oxu »
 • Seçim həcminin müəyyən olunması

  linqvistikanın mühüm problemlərindən birinə aiddir. Belə ki, seçim əsasında aparılmış tədqiqatlarda alınmış nəticələr, bütöv tamlıq haqqında təsəvv

  Tam oxu »
 • Seçmə (alıntı) proqram

  əsas bütövün, tamın son dərəcə kiçildilmiş strukturunun nüsxəsi (kopiyası). Bax: çoxpilləli tipik (istiqamətlənmiş) seçim

  Tam oxu »
 • Selektiv əlaqə

  mətnlərarası əlaqədir ki, burada metamətn protomətnin müəyyən elementləri əsasında yaranır və həm də tipikləşdirmənin köməyilə uyğunluq prinsipi əsas

  Tam oxu »
 • Selektor

  tərcümənin dinamik modelində struktur, semantik və funksional üslubi məhdudiyyətlərin siyahısı.

  Tam oxu »
 • Sema

  məzmun planının ən kiçik (yığcam) vahididir ki, o müvafiq vahidlərə (elementlərə) uyğun olmaqla, sintaqmatik cərgədə ifadə planı ilə uzlaşır

  Tam oxu »
 • Semantik adekvat tərcümə

  ilkin deyimin denotativ mənasını verən və tərcümə normalarına cavab verən tərcümə.

  Tam oxu »
 • Semantik boş kateqoriyalar

  sırf linqvistik xarakter daşıyır, daha doğrusu, yalnız dilin daxili ehtiyacları üçün istifadə olunur; məsələn, ismin cinsi, sifətin bütün kateqori

  Tam oxu »
 • Semantik çoxaldıcı

  bu da, elə sema deməkdir.

  Tam oxu »
 • Semantik əlaqələr

  digər sözlərlə eyni semantik sistemə daxil olan sözlərin əlaqələri.

  Tam oxu »
 • Semantik formalaşdırılması

  mətndə müxtəlif ixtisarların geniş istifadə olunmasında özünü göstərir.

  Tam oxu »
 • Semantik hərfilik

  sözün, söz birləşmələrinin semantik komponentlərinin verilməsi nəticəsində digər amillərin nəzərə alınmaması ilə bağlı tərcüməçinin səhvi

  Tam oxu »
 • Semantik informasiya

  deyimdə olan informasiya və dil vahidləri vasitəsilə tərcümə edilən informasiya. Heç də daim onun mənası ilə üst-üstə düşmür

  Tam oxu »
 • Semantik kompensasiya

  «ekvilalentsiz leksika» adlanan elementlərlə əvəzetmə.

  Tam oxu »
 • Semantik komponent

  1. Sözün, söz birləşməsinin, cümlənin, deyimin mənasının semantik elementi. 2. Komponent təhlili yolu ilə ortaya çıxarılan sözün mənasının tərkib h

  Tam oxu »
 • Semantik komponentlərin ixtisarı

  deyim zamanı semantik komponentlərin əvəzlənməsi zamanı aradan götürülən semantik transformasiya.

  Tam oxu »
 • Semantik komponentlərin təkrarı

  ardınca eyni semantik komponentlərin çoxsaylı ifadəsini gətirən deyimin semantik transformasiyası.

  Tam oxu »
 • Semantik komponentlərin yenidən bölüşdürülməsi

  deyimin elə semantik transformasiyasıdır ki, burada leksik ixtisarlaşdırma və leksik inkişaf etdirməyə yer verilir

  Tam oxu »
 • Semantik kompressiya

  təkrar olunan semantik komponentlərin və semantik komponentlərin konfiqurasiyasının deyim və məlumatda ixtisar olunması, azaldılması

  Tam oxu »
 • Semantik münasibətlər

  semiotikada işarələr və onların bildirdiyi predmetlər arasında münasibətlər. Semantik parametr –cümlədə açar söz mənasına birləşən bu və ya digər el

  Tam oxu »
 • Semantik natamamlıq

  ilkin dil ifadəsinin xüsusiyyəti olmaqla, ona tərcümə zamanı əlavə elementlərin əlavə edilmə zəruriliyi ilə müəyyənləşir: o tərcümə dilinə münasi

  Tam oxu »
 • Semantik sahə

  1. Tematik sıranı təşkil edən söz və ifadələrin məcmusu; biliklərin müəyyən sahəsini əhatə edən dildəki söz və ifadələr

  Tam oxu »
 • Semantik sahənin sıxılması metodu

  tərcümə uyğunluğunun ortaya çıxarılması, bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən lüğət məqalələrinin funksional - semantik təhlili zamanı minimal sayda s

  Tam oxu »
 • Semantik tam kateqoriyalar

  ekstralinqvistik informasiya daşıyıcısıdır, məsələn, ismin tək və cəmini, növ, modallıq, zaman üstəgəl bütün leksik kateqoriyalar

  Tam oxu »
 • Semantik tezlik lüğəti

  semantikaya daxil olan vahidlərin qeydə alındığı lüğət. Belə lüğətlər birdilli (məsələn, yazıçı dili lüğəti; belə lüğətlərdə sözlərin mənası izah

  Tam oxu »
 • Semantik transformasiya

  informaisyanın semantik səviyyəsini yenidən kodlaşdıran tərcümə priyomlarından biridir. Bax: həm də semantik transformasiyalar

  Tam oxu »
 • Semantik transformasiyalar

  situativ modellə təsvir olunan ayrı-ayrı sözlərin məna strukturunun və ümumiyyətlə, deyimin dəyişilmə növlərinin situativ modeli

  Tam oxu »
 • Semantika

  1. Dilin və yaxud dil vahidlərinin köməyi ilə verilən informasiya. 2. Dil və hər hansı dil vahidlərinin köməyi ilə verilən informasiyanı öyrənən dilçi

  Tam oxu »
 • Semantizasiya qismən

  denotativ, situasion, (yaxud) işarə əlaqələrinin qurulması - və tam (bütöv) əlavə siqnikativ və fon əlaqələrinin formalaşması ola bilər

  Tam oxu »
 • Semasiologiya

  söz və ifadələrin və onların mənasının dəyişməsini öyrənən dilçilik bölməsi.

  Tam oxu »
 • Semasioloji əlaqə

  denotatla dil işarəsinin əlaqələri. Tərcümə vahidlərində aşağıdakı semasioloji əlaqələr fərqləndiririlir: konstant, yaxud müvəqqəti; fiksasiya olunm

  Tam oxu »
 • Semema

  mücərrəd təsvir səviyyəsində məzmun planının minimal vahidi.

  Tam oxu »
 • Semioloji (1)

  dilin ayrı-ayrı vahidləri arasında ifadə üçün yararlı və ayırmaq üçün xidmət edən.

  Tam oxu »
 • Semioloji (2)

  bu, elə semiotika deməkdir.

  Tam oxu »
 • Semiotik invariant

  orijinalın məzmunu.

  Tam oxu »
 • Semiotik səviyyə

  1. İşarə sistemlərinin ümumi xassələri haqqında elm. Buraya dilçiliyi də o şəkildə əlavə etmək olar ki, orada dilə semioloji (semiotik) xassələr xasd

  Tam oxu »
 • Semiotika

  1. Təbii və sünii dilləri də əlavə etməklə, işarə sistemlərinin ümumi xassələri haqqında elm. 2. Müxtəlif işarə sistemlərini, informasiyanı saxlaya

  Tam oxu »
 • Semiotikaarası tərcümə

  yaxud transmutasiya - verbal işarələrin qeyri-verbal işarə sistemlərinin köməyilə interpretasiyası.

  Tam oxu »
 • Sensor informasiya

  əsəb telləri ilə mərkəzi əsəb sisteminə gələn informasiya.

  Tam oxu »
 • Sənədlərin maşın tərcüməsi məhdudiyyəti

  mətnin məzmununu insan tərəfindən yerinə yetirilmiş tərcümə ilə müqayisədə rəqabətə davamlı edən sözbəsöz və dövrəbədövrə verməyə istiqamətlənmiş tə

  Tam oxu »
 • Sənədlərin tərcüməsi (işgüzar, kommersiya və diplomatik)

  burada nəinki mümkün qədər fikrə, həm də orijinalın formasına olduqca böyük yaxınlıq tələb olunur

  Tam oxu »
 • Sərbəst informasiya

  idarəedən aə idarəolunan sistemlər arasında münasibət. Yalnız inikas olunan situasiyada nəzərə çarpır

  Tam oxu »
 • Sərbəst situasiya

  cəmiyyət həyatının reqlamentləşmiş hissəsini təşkil etməyən və fiksasiya edilmiş kommunikativ vəzifə və sosial rollarla bağlı olmayan nitq situasiyası

  Tam oxu »
 • Sərbəst tərcümə

  1. Tərcüməçinin başa düşdüyü kimi digər dildə olanın, deyilənin (yazılanan) ümumi məzmununun verdiyi tərcümədir ki, burada mənbə dilindəki ifadə

  Tam oxu »
 • Sərbəst tərcümə

  bax, tərcümənin həddən artıq interpretasiyası.

  Tam oxu »
 • Səsyazısının yazılı tərcüməsi

  maqnitofon, yaxud komputerdə səsyazılı, yaxud videoyazıya verilən xarici dildə olan mətnin tərcüməsinin tədris növü

  Tam oxu »
 • Səthi strukturlar

  1. Bu, dilin ən sadə sintaktik modelindən (nüvə cümlələrdən) transformasiyalar seriyası yolu ilə yaranmış sintaktik konstruksiyalardır, (quruluşlar)

  Tam oxu »
 • Səthi yenidən kodlaşdırma

  mətnin səthi səviyyədə orijinalın dərinləşdirilmiş strukturunu verməyən tərcümə (bax, tərcümənin subinterpretasiyası)

  Tam oxu »