KAFÜ NUN

ə. «künfəyəkun» ifadəsinin qısaldılmış forması («künlə nun» kimi də işlədilir).

KAFURVƏŞ
KAĞƏD