KARIN KÖNLÜNDƏKİ

şəraitdən asılı olmayaraq yalnız əvvəlcədən öz beynində tutduğu niyyət barədə düşünən, buna uyğun danışan və hərəkət edən insanlar haqqında işlədilən ifadə.

KARDAN DÜŞMƏK
KARINA GƏLMƏK