KAR

I. i. deaf man* / woman* / girl / boy / child*; ~lar top.i. the deaf

II. s. 1. deaf; tamam ~ stone-deaf; bir qulağı ~ deaf of an ear / deaf in one ear; 2. dilç. voiceless; ~ samit voiceless consonant; ~ etmək (bir kəsi) to deafen (d.); ~ olmaq to be* deaf; O kişi kardır That man is deaf; (eşitmək qabilliyyətini itirmək) to become* / to grow* deaf; O, kar olub He has become / grown deaf; Bu səs bizi kar edəcək This nose will deafen us

III. i. 1. (peşə, məşğuliyyət) occupation; O nə karın sahibidir? What is his occupation? 2. (iş) dealing; bir kəslə ~ı olmaq to have* dealings with smb., to have* smth. to do with smb.; Mənim onunla heç bir karım yoxdur I have no dealings with him / her; I have nothing to do with him / her; 3. (təsir, təsir qüvvəsi) effect, efficacy; ◊ ~ aşmamaq: 1) (nəticə verməmək) to yield no results; to be* of no effect; 2) (kifayət etməmək) to be* not sufficient; Bundan kar aşmaz, bir az da əlavə et It is not sifficient, add some more; ~ vermək to come* in handy (to), to stand* smb. in good stead; ~ eləmək / salmaq to have* / to produce effect (on, upon); to take* effect; Mənim sözlərim ona kar eləmədi My words didn’t have an effect on him; Dərman kar eləmədi / salmadı The medicine didn’t take effect; ◊ ~ görmək to help (d.), to render assitance (to); ~a gəlmək to prove useful (to), to be* of use (to), to come* in handy (to), to be* helpful (to); Qutunu atma, bir gün karına gələr Don’t throw the box away, it may come in handy some time or other

KAPÜŞON
KAR-LAL

Digər lüğətlərdə