KERNEL

n 1. ləpə, iç (qozda, fındıqda və s.); ~ of a nut / almond qozun / badamın ləpəsi; 2. çəyirdək, tum; ~of a peach / cherry, etc. şaftalının / albalının və s. çəyirdəyi; 3. məğz, mahiyyət, əsas mətləb; the true ~ of the matter / question məsələnin məğzi

KERCHIEF
KEROSENE