KİBERNETİKA

is. [ yun. ] İdarə sistemləri, üsul və vasitələri haqqında elm.
KİBR

Значение слова в других словарях