KICK

kick1

n 1. zərbə, vurma; təpik; təpik vurma / atma; a ~ of a horse at təpiyi; to give smb. a ~ on the shin / in the stomach bir kəsin baldırına / qamma təpik vurmaq; 2. id. topa zərbə vurma / endirmə; corner ~ künc zərbəsi; free ~ sərbəst zərbə; penalty ~ on bir metrlik zərbə; 3. d.d. həzz, zövq, ləzzət, kef, səfa; to get a big ~ out of smth. / out of doing smth. bir şeydən / bir şeyi etməkdən çox ləzzət / zövq / həzz almaq; 5. təpmə (silah haq.)

kick2

v 1. təpik / dümsük vurmaq; to ~ smb. bir kəsə təpik / dümsük vurmaq; to ~ a dog itə təpik vurmaq; 2. id. vurmaq, zərbə endirmək (topa və s.); to ~ the ball into play topu oyuma daxil etmək (qapıçı tərəfindən); 3. şıllaq atmaq, təpikləşmək, şıllaqlaşmaq; The children were screaming and kicking Uşaqlar qışqırır və təpikləşirdilər; 4. şıllaq / təpik atmaq (at haq.); This horse kicks Bu at şıllaq / təpik atır; 5. təpmək; The modern gun hardly kicks at all Müasir silahlar demək olar ki, qəti təpmir; 6. amer. ciddi surətdə / qəti etiraz etmək; to ~ against / at cruel treatment / taxes / high prices / decisions kobud rəftara / vergilərə / yüksək qiymətlərə / qərarlara qarşı qəti etiraz etmək; to ~ about üstündən atmaq / tullamaq; to ~ a ball about topu üstündən atmaq; to ~ aside kənara atmaq / tullamaq; to ~ away təpiklə qovlamaq, qovalamaq; to ~ back zərbəyə zərbə ilə cavab vermək; to ~ in itələyib soxmaq; to ~ off ayağı ilə tullamaq, qımçırlamaq; to ~ off one’s shoes ayaqqabılarını qımçırlamaq (ayağı ilə); to ~ out 1) dümsüklə / təpiklə qovmaq; 2) biabırçılıqla qovmaq;

◊ to ~ a man when he is down yıxılanı vurmaq / döymək; to ~ up a dust / a row qalmaqal salmaq, səs-küy qaldırmaq

KEYSTONE
KID