KILL

v 1. öldürmək; to ~ a man / a fox / an animal adam / tülkü / heyvan öldürmək; to ~ smb.’s feelings bir kəsin hisslərini öldürmək; 2. məhv / yox etmək, aradan qaldırmaq (həm də to ~ off); to ~ a disease xəstəliyi aradan qaldırmaq; 3. rədd etmək; to ~ a bill / a proposal layihəni / təklifi rədd etmək;

◊ to ~ time vaxt öldürmək; to ~ the bottle amer. sərxoş olana kimi içmək, butulkam boşaltmaq

KIDNEY BEAN
KILLER