Kimya və neft maşınqayırması

kimya, neft kimyası, neft və qaz sənayesi üçün texnoloji avadanlıq, texnoloji xət kompleksi və qurğular hazırlayan maşınqayırma sahəsi. Müasir K. və n.m. bir sıra sahələri özündə birləşdirir; bu sahələr ixtisaslaşdırılmış məhsular (kimya, polimer, neft mədəni avadanlığı, kağız hazırlayan avadanlıq, neft emalı sənayesi üçün avadanlıq) və ümumi sənaye təyinatlı avadanlıq (kompresor soyuducu qurğular, müxtəlif tip nasoslar, qaztəmizləyən avadanlıq və boru kəməri armaturu və s.) buraxır.
Kəşfiyat quyusu
Klapan