KINDNESS

n 1. mehribanlıq, mərhəmət, səmimilik; ~ of heart səmimilik, mehribanlıq, ürəyin yumşaqlığı; 2. iltifat, gülərüzlülük, lütfkarlıq, yaxşılıq

KINDLY
KINDRED