Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AİD

  AİD1 ə. qayıdan, dönən. AİD2 ə. nisbəti, əlaqəsi olan

  Tam oxu »
 • AİDƏ

  ə. gəlir, qazanc, mədaxil

  Tam oxu »
 • AİDİYYƏT

  ə. aidlik, aid olma

  Tam oxu »
 • AİQ

  ə. təxirə salan

  Tam oxu »
 • AİQƏ

  ə. təxirə salma

  Tam oxu »
 • AİLƏ

  ə. ər-arvad və onların uşaqları birlikdə

  Tam oxu »
 • AİLƏVİ

  ə. ailəyə aid olan, ailə ilə olan

  Tam oxu »
 • AKİF

  ə. 1) çalışqan, səyli; 2) tənha, tək yaşayan, guşənişin

  Tam oxu »
 • AKİL

  ə. yeyən, yeyici

  Tam oxu »
 • AQ

  ə. sözə qulaq asmayan, itaət etməyən. Aqi-valideyn bax aqvalideyn; aqi-pədər ataya ağ olan, atanın üzünə qabaran

  Tam oxu »
 • AQİBƏT

  ə. 1) son, axır, nəticə; 2) ən sondakı, axırda olan, axırıncı

  Tam oxu »
 • AQİBƏTBİN

  ə. və f. gələcəyi görən

  Tam oxu »
 • AQİBƏTƏNDİŞ

  ə. və f. gələcəyi düşünən

  Tam oxu »
 • AQİBƏTÜLƏMR

  ə. işin axırında, axırda

  Tam oxu »
 • AQİD

  ə. sənəd imzalayan

  Tam oxu »
 • AQİL

  ə. 1) ağıllı, ağıllı-kamallı; 2) həddi-büluğa çatmış, yetkinlik yaşında olan

  Tam oxu »
 • AQİLANƏ

  ə. və f. ağıllı, ağıla müvafiq

  Tam oxu »
 • AQİR

  ə. 1) qısır, dölsüz, sonsuz, doğmayan; 2) qeyri-münbit

  Tam oxu »
 • AQVALİDEYN

  ə. valideynlərin üzünə ağ olan

  Tam oxu »
 • AL

  AL1 ə. 1) ocaq, nəsil; 2) sülalə, bir nəsildən olan adamlar. Ali-əba Məhəmməd peyğəmbər və onun nəslinə mənsub dörd nəfər (Məhəmməd, Fatimə, Əli, Həsə

  Tam oxu »
 • ALA

  ALA’ ə. (təki işlənmir) nemətlər

  Tam oxu »
 • ALAM

  ə. «ələm»1 c. ələmlər, əziyyətlər, əzablar

  Tam oxu »
 • ALAT

  ə. «alət» c. alətlər

  Tam oxu »
 • ALAYİŞ

  f. 1) bulaşma, bulaşıqlıq; 2) m. dəbdəbə, zinət

  Tam oxu »
 • ALBUXARA

  f. Buxara qara gavalı növü // quru gavalı növlərindən biri

  Tam oxu »
 • ALƏM

  ə. 1) kainat, dünya, yer kürəsi; 2) sahə; 3) çoxlu; 4) m. xalq, camaat, cəmiyyət. Aləmi-bəqa’ əbədi aləm, axirət; aləmi-bərzəx 1) dünya ilə axirət ara

  Tam oxu »
 • ALƏMARA

  ə. və f. aləmi bəzəyən, dünyanı zinətləndirən gözəl

  Tam oxu »
 • ALƏMAŞKAR

  ə. və f. apaydın, hamıya məlum olan

  Tam oxu »
 • ALƏMEYN

  ə. hər iki dünya (bu dünya və axirət dünyası)

  Tam oxu »
 • ALƏMƏFRUZ

  ə. və 1) aləmi işıqlandıran, dünyaya şölə saçan; 2) m. günəş

  Tam oxu »
 • ALƏMGƏRD

  ə. və f. «dünyanı gəzən» səyyah

  Tam oxu »
 • ALƏMGİR

  ə. və f. 1) aləmi əhatə edən, dünyanı tutan (səs, şöhrət, hadisə, ya adam); 2) m. çox məşhur

  Tam oxu »
 • ALƏMİ

  ə. dünyəvi, dünya əhli, ruhani olmayan

  Tam oxu »
 • ALƏMPƏNAH

  ə. və f. hamının pənah apardığı, bütün dünyanın pənahı (İran şahlarının epiteti)

  Tam oxu »
 • ALƏMPƏRVƏR

  ə. və f. dünyanı, bütün insanları sevən

  Tam oxu »
 • ALƏMSUZ

  ə. və f. dünyanı yandıran, cahanı yaxan

  Tam oxu »
 • ALƏMŞÜMUL

  ə. dünyaya şamil olan, bütün dünya üçün əhəmiyyəti olan, cahanşümul

  Tam oxu »
 • ALƏMTAB

  ə. və f. 1) aləmi işıqlandıran, cahana işıq verən; 2) m. Ay (göy cismi)

  Tam oxu »
 • ALƏMÜLQEYB

  ə. 1) görünməz dünya; 2) m. mənəvi aləm

  Tam oxu »
 • ALƏT

  ə. hansısa fiziki işi yerinə yetirmək üçün texniki vasitə

  Tam oxu »
 • ALİ

  ə. 1) yüksək, uca; 2) yuxarı, üst

  Tam oxu »
 • ALİBİNA

  ALİBİNA’ ə. bax alicah

  Tam oxu »
 • ALİCAH

  ə. və f. uca mərtəbəli, yüksək rütbəli

  Tam oxu »
 • ALİCƏNAB

  ə. nəcib, comərd

  Tam oxu »
 • ALİCƏNABANƏ

  ə. və f. alicənabcasına

  Tam oxu »
 • ALİGÖVHƏR

  ə. və f. əsil-nəsəbli, əsilzadə

  Tam oxu »
 • ALİHƏ

  ə. «Allah» c. allahlar, tanrılar

  Tam oxu »
 • ALİHİMMƏT

  ə. uca himmətli, çox qayğı göstərən

  Tam oxu »
 • ALİQƏDR

  ə. hörmətli, mötəbər

  Tam oxu »
 • ALİM

  ə. elmlə məşğul olan, elmli, bilici

  Tam oxu »