Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • CİB

  ə. 1) yaxa; 2) paltarın üst və ya içinə tikilən kisəcik

  Tam oxu »
 • CİBAL

  ə. «cəbəl» c. dağlar

  Tam oxu »
 • CİBİLLƏT

  ə. 1) yaradılış, xilqət; 2) zat; 3) təbiət, xasiyyət

  Tam oxu »
 • CİBİLLİ

  ə. təbii, fitri, yaradılışda olan (hal, xasiyyət haqqında)

  Tam oxu »
 • CİD

  ə. uzun, nazik boyun

  Tam oxu »
 • CİDA

  CİDA1 ə. mizraq, süngü. CİDA2 ə. bax cüda

  Tam oxu »
 • CİDAGANƏ

  ə. və f. 1) ayrıca, ayrı olaraq; 2) təkbaşına, təklikdə

  Tam oxu »
 • CİDAL

  ə. 1) dava, müharibə; 2) şiddətli mübahisə, qalmaqal

  Tam oxu »
 • CİDALGAH

  ə. və f. döyüş meydanı, dava meydanı

  Tam oxu »
 • CİDAR

  ə. 1) divar; 2) arakəsmə; 3) m. maneə

  Tam oxu »
 • CİDD

  ə. 1) çalışıb çapalama, cəhd etmə, səy etmə; 2) ciddi olma, ciddilik

  Tam oxu »
 • CİDDƏN

  ə. ciddi olaraq, gerçəkdən, həqiqətən; çox

  Tam oxu »
 • CİDDİ

  ə. 1) təmkinli, ağırbaşlı; 2) dərindən fikirləşmə

  Tam oxu »
 • CİDDİYYƏT

  ə. ciddilik

  Tam oxu »
 • CİDDÜ CƏHD

  ə. çalışıb-çapalama, səy

  Tam oxu »
 • CİFƏ

  ə. 1) leş, qoxumuş, cəmdək; 2) m. sərmayə, var-dövlət

  Tam oxu »
 • CİFƏXOR

  ə. və f. leş yeyən, cəmdək yeyən (heyvan və ya quş haqqında); kərkəs (quş)

  Tam oxu »
 • CİFT

  f. 1) cüt, qoşa; 2) tay, yoldaş; 3) sıxlıq, kiplik

  Tam oxu »
 • CİGƏRDAR

  f. ciyərli, cəsarətli, cürətli

  Tam oxu »
 • CİGƏRGAH

  f. köks qəfəsində ciyərin yerləşdiyi yer

  Tam oxu »
 • CİGƏRGUŞƏ

  f. bax cigərparə

  Tam oxu »
 • CİGƏRXOR

  f. «ciyər yeyən» 1) qəmli, qüssəli; 2) qüssələndirən, dərd verən

  Tam oxu »
 • CİGƏRXUN

  f. ciyəri qana dönmüş; m. dərdli

  Tam oxu »
 • CİGƏRPARƏ

  f. «ciyər parçası» övlad

  Tam oxu »
 • CİGƏRSUZ

  f. ciyər yandıran; qəmli, kədərli, qüssəli

  Tam oxu »
 • CİHAD

  ə. 1) döyüş, vuruş, müharibə; 2) din uğrunda müharibə; din yolunda çalışma

  Tam oxu »
 • CİHAT

  ə. «cəhət» c. cəhətlər

  Tam oxu »
 • CİHAZ

  ə. 1) bir işi yerinə yetirmək üçün istifadə edilən qurğu; 2) cehiz

  Tam oxu »
 • CİQQƏ

  ə. 1) kəkil; 2) birçək; 3) bayraq, ələm; 4) qotaz; 5) tacşəkilli daş-qaşlı qadın baş bəzəyi

  Tam oxu »
 • CİLA

  CİLA’ ə. parlaqlıq, parlama

  Tam oxu »
 • CİLADAR

  CİLA’DAR ə. və f. cilalanmış, pardaxlanmış, parladılmış

  Tam oxu »
 • CİLBAB

  ə. köynək

  Tam oxu »
 • CİLD

  ə. 1) dəri; 2) meşin; 3) kitabın qabığı; 4) böyük kitabın bölündüyü hissələrdən hər biri; hissə; 5) m

  Tam oxu »
 • CİLOVDAR

  f. 1) atın yanında gedib onun cilovunu tutan adam; 2) öndə gedən; karvanbaşı

  Tam oxu »
 • CİLVƏ

  ə. 1) parıltı, işıltı; 2) nazlı-qəmzəli hərəkət; 3) bəylə gəlinin ilk görüşü

  Tam oxu »
 • CİLVƏDAR

  ə. və f. cilvəli, cilvələnən

  Tam oxu »
 • CİLVƏGAH

  ə. və f. cilvəli görünən yer

  Tam oxu »
 • CİLVƏGƏR

  ə. və f. bax cilvəkar

  Tam oxu »
 • CİLVƏKAR

  ə. və f. parlayan, parıldayan

  Tam oxu »
 • CİLVƏNÜMA

  ə. və f. bax cilvəsaz

  Tam oxu »
 • CİLVƏSAZ

  ə. və f. cilvələnən

  Tam oxu »
 • CİM

  ə. 1) ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı; 2) m. camal, gözəllik; 3) m. qıvrım, buruq (saç haqqında)

  Tam oxu »
 • CİMA

  CİMA’ ə. cütləşmə, cinsi əlaqədə olma

  Tam oxu »
 • CİN

  ə. gözə görünməyən mövhumi varlıq; cin, əcinnə

  Tam oxu »
 • CİNAH

  ə. 1) qanad; 2) tərəf

  Tam oxu »
 • CİNAHEYN

  ə. hər iki qanad; hər iki tərəf, sağ və sol

  Tam oxu »
 • CİNAN

  ə. «cənnət» c. cənnətlər

  Tam oxu »
 • CİNAS

  ə. tələffüzcə yaxın, mənaca müxtəlif sözlər

  Tam oxu »
 • CİNAYƏT

  ə. qanunla icazə verilməyən təhlükəli hərəkət; qanunazidd əməl

  Tam oxu »
 • CİNAYƏTKAR

  ə. və f. cinayət törədən, cani

  Tam oxu »