Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • DARÜLÜLUM

  DARÜL’ÜLUM ə. elmlər evi, akademiya

  Полностью »
 • DARÜLÜRFAN

  DARÜL’ÜRFAN ə. 1) ürfan evi, elm və maarif ocağı; 2) süfilərdə: yığıncaq yeri, təkyə

  Полностью »
 • DARÜSSƏLAM

  ə. «dinclik evi; əmin-amanlıq yeri» 1) həzrəti-Əlinin dəfn olunduğu Nəcəf şəhərinə verilmiş ad; 2) vaxtilə Bağdada verilən obrazlı ad; 3) m

  Полностью »
 • DARÜSSƏNAƏ

  ə. gəmiqayırma müəssisəsi; tərsanə

  Полностью »
 • DARÜŞŞƏFA

  ə. müalicəxana, xəstəxana

  Полностью »
 • DARÜTTƏHSİL

  ə. təhsil evi; məktəb

  Полностью »
 • DARÜZZƏFƏR

  ə. zəfər yeri, qalibiyyət yeri

  Полностью »
 • DAS

  f. oraq, çin

  Полностью »
 • DASTAN

  f. 1) hekayə, nağıl, sərgüzəşt; 2) bir əhvalatı xalq arasında əsasən şifahi yaymaq üçün nəzm və nəsrlə tərtib edilən əsər; 3) poema; 4) m

  Полностью »
 • DASTANSƏRA

  f. 1) dastan söyləyən; hekayəçi, nağılçı; 2) dastan yazan, dastan qoşan

  Полностью »
 • DAVƏR

  ə. 1) münsif; 2) münsiflər məhkəməsi; 3) məhkəmə hakimi; 4) Allah, Tanrı; 5) hakim // vali

  Полностью »
 • DAVƏRANƏ

  ə. və f. hökmdar kimi; hakimanə

  Полностью »
 • DAVƏRİ

  ə. hakimə aid olan

  Полностью »
 • DAVUDİ

  ə. bax davudnəfəs

  Полностью »
 • DAVUDNƏFƏS

  ə. Davud kimi səsi olan; xoş səsli; avazı xoş olan

  Полностью »
 • DAYƏ

  f. 1) südəmər uşağa süd verən başqa qadın, süd anası; 2) tərbiyəçi, mürəbbiyə

  Полностью »
 • DEH

  f. kənd

  Полностью »
 • DEHATİ

  f. kəndli(lər)

  Полностью »
 • DEHQAN

  f. 1) kəndli, kəndçi // əkinçi; 2) orta əsrlərdə: mülkədar; 3) bağban

  Полностью »
 • DEY

  f. 1) fars aylarının onuncusu, qış aylarının birincisi (22 dekabr-20 yanvar) // qış; 2) əsatirdə: soyuğa nəzarət edən mələk

  Полностью »
 • DEYCUR

  f. qaranlıq

  Полностью »
 • DEYN

  ə. borc, vəzifə

  Полностью »
 • DEYR

  ə. 1) monastır; kilsə; 2) meyxana. Deyri-muğan atəşpərəstlərin ibadət yeri

  Полностью »
 • DƏAVİ

  ə. «dəva» c. 1) iddialar, tələblər; 2) davalar, döyüşlər

  Полностью »
 • DƏB

  DƏ’B ə. dəb, adət, qayda

  Полностью »
 • DƏBBAĞ

  ə. xam dərini aşılayan

  Полностью »
 • DƏBBAĞXANƏ

  ə. və f. xam dəri emal edilən yer

  Полностью »
 • DƏBBƏ

  DƏBBƏ1 ə. vədindən, sözündən və ya kəsilmiş qiymətdən səbəbsiz imtina etmə. DƏBBƏ2 ə. dibi yuvarlaq qab

  Полностью »
 • DƏBBƏKAR

  ə. və f. dəbbələyən; öz vədindən, sözündən və ya kəsilmiş qiymətdən imtina edən

  Полностью »
 • DƏBDƏBƏ

  ə. 1) parıltı, gurultu; 2) təntənə, calal

  Полностью »
 • DƏBƏNGUZ

  f. axmaq, sarsaq

  Полностью »
 • DƏBƏRAN

  ə. qırmızı rəngli bir ulduzun adı

  Полностью »
 • DƏBİR

  ə. 1) katib, yazıçı; 2) hesabdar, mühasib; 3) müəllim (orta məktəbdə); 4) sasanilər dövlətində maliyyə işlərini idarə edən məmur

  Полностью »
 • DƏBİRİSTAN

  ə. və f. orta məktəb

  Полностью »
 • DƏBİSTAN

  f. ibtidai məktəb

  Полностью »
 • DƏBUR

  ə. 1) səba yelinin əksi olan qərb küləyi; 2) ayrılıq

  Полностью »
 • DƏCCAL

  ə. 1) qiyamət günü eşşəyi tərsinə minib zühur edəcək əfsanəvi şəxs; 2) on ikinci imam Mehdinin zühuru ərəfəsində gələcək yalançı Mehdi; 3) xristianlar

  Полностью »
 • DƏD

  f. 1) yırtıcı heyvan, vəhşi; 2) oğlaq

  Полностью »
 • DƏDÜ DAM

  f. ev və çöl heyvanları, bütün heyvanlar, heyvanat

  Полностью »
 • DƏF

  DƏF ə. qaval (çalğı aləti). DƏF’ ə. 1) rədd etmə, uzaqlaşdırma; 2) aradan qaldırma, yox etmə, məhv etmə; 3) vermə, xərcləmə, haqqını ödəmə; 4) geri qa

  Полностью »
 • DƏFATİR

  ə. «dəftər» c. dəftərlər

  Полностью »
 • DƏFƏ

  DƏF’Ə ə. dəfə, kərə

  Полностью »
 • DƏFƏAT

  ə. «dəfə» c. dəfələr(lə)

  Полностью »
 • DƏFƏTƏN

  DƏF’ƏTƏN ə. 1) bir dəfədə, birkərəlik; 2) birdən, birdən-birə

  Полностью »
 • DƏFİN

  ə. basdırılmış, yerə gömülmüş, dəfn edilmiş

  Полностью »
 • DƏFİNƏ

  ə. yerə basdırılıb gizlədilmiş var-dövlət

  Полностью »
 • DƏFTƏR

  f. əsli y. 1) dəftərxana; 2) kitab kimi tikilmiş ağ vərəqlərdən ibarət yazı ləvazimatı. Dəftəri-ə’mal adamların pis və yaxşı işləri qeyd olunmuş mənəv

  Полностью »
 • DƏFTƏRDAR

  f. hesabdar, mühasib

  Полностью »
 • DƏFTƏRXANƏ

  f. məktublaşma və sənədləşdirmə işləri icra edilən yer

  Полностью »
 • DƏGƏL

  DƏGƏL1 f. 1) hiylə, aldatma; 2) qəlp, saxta (pul və s.). DƏGƏL2 f. yelkən; dor ağacı. DƏGƏL3 f. keçid yaşlarında olan yeniyetmə oğlan

  Полностью »