Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • DİLFİRUZ

  f. ürəyi parladan, qəlbi sevindirən

  Полностью »
 • DİLGİR

  f. 1) ürəyi tutqun; qəmli; 2) usanmış, bezmiş; 3) incik, incimiş

  Полностью »
 • DİLGÜDAZ

  f. 1) ürəyi əridən, ürəyin davam edə bilməyəcəyi (dərd, qüssə)

  Полностью »
 • DİLGÜŞA

  f. ürəkaçan, könülaçan, fərəhləndirən

  Полностью »
 • DİLGÜZAR

  f. ürək əridən

  Полностью »
 • DİLXAH

  f. ürək istəyən, qəlbin arzuladığı

  Полностью »
 • DİLXƏRAB

  f. və ə. ürəyi xarab, halı pozğun

  Полностью »
 • DİLXƏRAŞ

  f. ürəyi incidən, könülə əziyyət verən

  Полностью »
 • DİLXƏSTƏ

  f. ürəyi incik; incimiş

  Полностью »
 • DİLXƏSTƏNAK

  f. ürəyi xəstə olan, qəlbi xəstə kimi olan

  Полностью »
 • DİLXUN

  f. ürəyi qana dönmüş, çox kədərli

  Полностью »
 • DİLİR

  f. 1) ürəkli, cəsarətli, şücaətli; 2) m. igid

  Полностью »
 • DİLİRANƏ

  f. igidcəsinə

  Полностью »
 • DİLİRİ

  f. ürəklilik, cəsarətlilik

  Полностью »
 • DİLKEŞ

  f. 1) ürək istəyən, ürək çəkən; 2) m. sevgili; 3) təsnif növlərindən biri; 4) klassik muğamlardan birinin adı

  Полностью »
 • DİLKƏBAB

  f. və ə. ürəyi kabab olan, qovrulan

  Полностью »
 • DİLMÜRDƏ

  f. «ürəyi ölmüş» m. ölgün, süst

  Полностью »
 • DİLNƏVAZ

  f. ürəkaçan, xoşagələn

  Полностью »
 • DİLNİGƏRAN

  f. ürəyi nigaran, xatircəm olmayan

  Полностью »
 • DİLNİŞƏST

  f. 1) ürəyə təsir edən; təsirli; 2) ürəyi yaralayan, kədərləndirən, qəmləndirən

  Полностью »
 • DİLNİŞİN

  f. ürəyəyatan, xoşagələn

  Полностью »
 • DİLPƏRİŞAN

  f. qəlbi bir yerdə olmayan, ürəyi pərişan olan

  Полностью »
 • DİLPƏSƏND

  f. ürək bəyənən; ürəyəyatan

  Полностью »
 • DİLPƏZİR

  f. könül qəbul edən; məqbul

  Полностью »
 • DİLRİŞ

  f. ürəyi yaralı, qəmli, kədərli

  Полностью »
 • DİLRÜBA

  f. 1) könül alan, valeh edən; 2) sevgili

  Полностью »
 • DİLSAZ

  f. könül tikən, gözəl rəftarlı

  Полностью »
 • DİLSƏRD

  f. ürəyi soyuq; həvəssiz

  Полностью »
 • DİLSƏYYAD

  f. və ə. 1) könül ovlayan; m. gözəl; 2) m. sevgili

  Полностью »
 • DİLSİR

  f. ürəyi doymuş, könlü tox

  Полностью »
 • DİLSİTAN

  f. 1) könül alan, özünə məftun edən; 2) m. sevgili

  Полностью »
 • DİLSUXTƏ

  f. ürəyi yanmış

  Полностью »
 • DİLSUZ

  f. 1) ürək yandıran, ürəyə təsir edən; 2) başqasının dərdinə ürəkdən yanan

  Полностью »
 • DİLŞAD

  f. ürəyi şad, könlü şad, qəlbi sevinclə dolu

  Полностью »
 • DİLŞİKA

  f. ürək dələn, qəlb parçalayan

  Полностью »
 • DİLŞİKAF

  f. ürək dələn

  Полностью »
 • DİLŞİKAR

  f. ürək ovlayan, könlü ələ alan

  Полностью »
 • DİLŞİKƏSTƏ

  f. könlü qırıq, qəlbi sınıq

  Полностью »
 • DİLŞÜKUFTƏ

  f. ürəyiaçıq, açıqürəkli

  Полностью »
 • DİLTƏNG

  f. ürəyi sıxılmış; qəmli, kədərli

  Полностью »
 • DİLÜ CAN

  f. ürək və can, candil

  Полностью »
 • DİMA

  DİMA’ ə. «dəm» c. qanlar

  Полностью »
 • DİMAĞ

  ə. «beyin» 1) ağıl; şüur; 2) burun; 3) damaq; 4) m. kef, nəşə

  Полностью »
 • DİMAĞÇƏ

  ə. və f. beynin ayrıca kisə içərisində olan arxa hissəsi

  Полностью »
 • DİMAĞİ

  ə. beyinə aid olan, beyinə mənsub olan

  Полностью »
 • DİMAR

  ə. həlak, məhv

  Полностью »
 • DİN

  ə. Allaha, ruhlara və s. inanma

  Полностью »
 • DİNAR

  ə. əsli y. 1) xilafətdə: qızıl pul vahidi; 2) xilafətdən sonra bəzi ərəb ölkələrində pul vahidi

  Полностью »
 • DİNDAR

  ə. və f. dinə inanan, dinin tələblərinə riayət edən

  Полностью »
 • DİNDARANƏ

  ə. və f. dinə inanan tərzdə; dindarcasına

  Полностью »