Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • GİDYƏ

  f. dilənçi, yolçu

  Tam oxu »
 • GİL

  f. 1) əsasən tikintidə, heykəltəraşlıqda və s. işlədilən torpaq növü; 2) palçıq

  Tam oxu »
 • GİLAVƏR

  f. cənub küləyi, gilavar

  Tam oxu »
 • GİLAYƏ

  f. bax gilə

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  GİLƏ1 f. salxımından ayrılmış üzüm dənəsi; gilə üzüm. GİLƏ2 f. iki dağ ayrıcında yol

  Tam oxu »
 • GİLİSTAN

  f. gil karxanası, gil çıxarılan yer; gilluz

  Tam oxu »
 • GİRAMİ

  f. əziz, istəkli

  Tam oxu »
 • GİRAN

  f. 1) ağır; 2) dözülməz, çətin; 3) bahalı

  Tam oxu »
 • GİRANBAR

  f. 1) ağır yüklü; 2) m. hamilə, ikicanlı

  Tam oxu »
 • GİRANBƏHA

  f. baha, qiymətli

  Tam oxu »
 • GİRANİ

  f. 1) bahalıq; 2) m. ciddiyyət

  Tam oxu »
 • GİRANMAYƏ

  f. 1) bahalı, baha qiymətli; 2) görkəmli, məşhur; 3) təcrübəli, sınanmış; 4) nəcib

  Tam oxu »
 • GİRD

  f. 1) çevrə, dairə; 2) dönmə, dolanma

  Tam oxu »
 • GİRDAB

  f. 1) burulğan, su burulğanı; 2) m. təhlükəli yer, xatalı yer; 3) m. əziyyət, çətinlik

  Tam oxu »
 • GİRDBAD

  GİRD(İ)BAD f. «dönən, fırlanan külək» qasırğa, tufan, boran

  Tam oxu »
 • GİRDGAR

  f. bax kirdkar

  Tam oxu »
 • GİRDİBAD

  GİRD(İ)BAD f. «dönən, fırlanan külək» qasırğa, tufan, boran

  Tam oxu »
 • GİREH

  f. bax girəh

  Tam oxu »
 • GİREHGİR

  f. 1) düyünlü, düyünlənmiş; 2) buruq-buruq, düyün-düyün (saç haqqında)

  Tam oxu »
 • GİREHGÜŞA

  f. 1) düyün açan; 2) m. xilaskar, çətinlikdən qurtaran

  Tam oxu »
 • GİRƏH

  f. düyün, bağ

  Tam oxu »
 • GİRƏM

  f. tutaq ki… fərz edək ki…

  Tam oxu »
 • GİRƏVİDƏ

  f. 1) inanmış, yəqin etmiş; 2) hüsn-rəbğət bəsləmiş; 3) məftun olmuş; vurulmuş; 4) ilişmiş

  Tam oxu »
 • GİRİBAN

  f. yaxa

  Tam oxu »
 • GİRİBANBƏND

  f. yaxanı bağlamaq üçün bağ

  Tam oxu »
 • GİRİBANÇAK

  f. 1) yaxası cırıq, yırtıq yaxası olan; 2) m. məyus

  Tam oxu »
 • GİRİFT

  f. tutma, yaxalama

  Tam oxu »
 • GİRİFTAR

  f. 1) düçar olmuş, tutulmuş; 2) dustaq, əsir; 3) mübtəla, düçar; 4) m. aşiq, vurğun

  Tam oxu »
 • GİRİFTƏ

  f. tutulmuş, yaxalanmış

  Tam oxu »
 • GİRİXTƏ

  f. qaçmış, qaçqın

  Tam oxu »
 • GİRİZ

  f. qaçma, qaçış

  Tam oxu »
 • GİRİZAN

  f. 1) qaçan; 2) qaçaraq, qaça-qaça

  Tam oxu »
 • GİRİZANGAH

  f. qaçılacaq yer

  Tam oxu »
 • GİRİZƏNDƏ

  f. qaçaq, qaçaqçı

  Tam oxu »
 • GİROV

  f. 1) borc alarkən müqabilində onun qaytarılacağı vaxta qədər müvəqqəti saxlamaq üçün verilən qiymətli əşya; 2) terrorçuların öz tələblərinə nail olma

  Tam oxu »
 • GİROVDAR

  f. girov saxlayan, girovu olan

  Tam oxu »
 • GİROVKAN

  f. 1) girov götürülmüş, girov edilmiş; 2) qul, kölə

  Tam oxu »
 • GİRÜ DAR

  f. 1) hökmranlıq, hakimiyyət; 2) çarpışma, əlləşmə; 3) cah-calal, təmtəraq; 4) tərəddüd, qətiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • GİRYAN

  f. 1) ağlama; 2) bax giryanə

  Tam oxu »
 • GİRYANƏ

  f. ağlaya-ağlaya, ağlayaraq

  Tam oxu »
 • GİRYƏ

  f. 1) ağlama; 2) göz yaşı

  Tam oxu »
 • GİRYƏBAR

  f. göz yaşı yağdıran; ağlayan

  Tam oxu »
 • GİRYƏFƏŞAN

  f. göz yaşı tökən, ağlayan

  Tam oxu »
 • GİSU

  f. bax giysu

  Tam oxu »
 • GİTİ

  f. bax giyti

  Tam oxu »
 • GİVƏ

  f. altı yumşaq parçadan olan ağ yay ayaqqabısı

  Tam oxu »
 • GİYA

  GİYA(H) f. ot, göy ot

  Tam oxu »
 • GİYAH

  GİYA(H) f. ot, göy ot

  Tam oxu »
 • GİYSU

  f. saç, tük

  Tam oxu »
 • GİYSUDAR

  f. 1) saçlı; 2) saçı uzun olan; uzunsaçlı

  Tam oxu »