Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • HE

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Полностью »
 • HECA

  HECA’ ə. sözün birdəfəyə tələffüz olunan səsi və ya səs birləşməsi hissəsi

  Полностью »
 • HEKAYƏ

  ə. bax hekayət (2-ci mənada)

  Полностью »
 • HEKAYƏNƏVİS

  ə. və f. bax hekayətnəvis

  Полностью »
 • HEKAYƏT

  ə. 1) əhvalat, qəziyyə, sərgüzəşt; 2) kiçik həcmli ədəbi-bədii nəsr əsəri

  Полностью »
 • HEKAYƏTNƏVİS

  ə. və f. hekayə yazan, hekayəçi

  Полностью »
 • HESAB

  ə. 1) say, miqdar; 2) riyaziyyat elmlərindən biri; 3) haqq-hesab, hesabat; 4) borc, verəcək

  Полностью »
 • HESABAT

  ə. «hesab» c. 1) haqq-hesablar; 2) t. haqqhesab vermə

  Полностью »
 • HESABİ

  ə. 1) hesab qaydalarına uyğun; 2) haqq-hesabını bilən; 3) düz iş görən; haqlı; 4) öz qaydasında, yerli-yerində; doğru, düzgün

  Полностью »
 • HEYBƏT

  ə. 1) qorxu, dəhşət; 2) hörmət, izzət; 3) ləyaqət, etibar, nüfuz

  Полностью »
 • HEYBƏTAMİZ

  ə. və f. heybətli, dəhşətli, qorxunc

  Полностью »
 • HEYCA

  HEYCA’ ə. dava, müharibə, vuruşma

  Полностью »
 • HEYDƏR

  ə. 1) aslan, şir; 2) m. igid, cəsur

  Полностью »
 • HEYDƏRANƏ

  ə. və f. igidcəsinə, cəsurcasına

  Полностью »
 • HEYƏT

  HEY’ƏT ə. 1) şəkil, surət, görünüş; 2) duruş, vəziyyət; 3) hal, görünüş; 4) komissiya, təşkilat; 5) astronomiya

  Полностью »
 • HEYƏTŞÜNAS

  HEY’ƏTŞÜNAS ə. və f. astronom

  Полностью »
 • HEYF

  ə. 1) təəssüf, əfsus; 2) heyif

  Полностью »
 • HEYFA

  ə. təəssüf ki, heyif ki

  Полностью »
 • HEYHAT

  ə. təəssüf, əfsus, heyif

  Полностью »
 • HEYKƏL

  ə. 1) böyük bina, uca məbəd; bütxana; 2) canlıların bərk materialdan qayrılmış abidəsi; 3) boyuna salınan dua; 4) maket

  Полностью »
 • HEYKƏLTƏRAŞ

  ə. və f. heykəlqayıran sənətkar

  Полностью »
 • HEYKƏLTƏRAŞİ

  ə. və f. heykəlqayırma sənəti; heykəltəraşlıq

  Полностью »
 • HEYRAN

  ə. çaşıb qalmış, çaşmış

  Полностью »
 • HEYRƏT

  ə. donub qalma, təəccüb

  Полностью »
 • HEYRƏTAMİZ

  ə. və f. heyrətləndirici, heyrətləndirən

  Полностью »
 • HEYRƏTBƏXŞ

  ə. və f. bax heyrətəngiz

  Полностью »
 • HEYRƏTƏFZA

  ə. və f. heyrət artıran, daha da təəccübləndirən

  Полностью »
 • HEYRƏTƏNGİZ

  ə. və f. heyrətə salan, təəccübləndirən, təəccüblü

  Полностью »
 • HEYRƏTRƏS

  ə. və f. heyrətə salan, çaşdıran

  Полностью »
 • HEYRƏTZƏDƏ

  ə. və f. heyrətlənmiş, mat qalmış

  Полностью »
 • HEYSİYYƏT

  ə. 1) ləyaqət, nüfuz; 2) mənlik

  Полностью »
 • HEYTAN

  ə. «hait» c. divarlar, hasarlar

  Полностью »
 • HEYVAN

  HEYVAN1 ə. 1) faunaya məxsus canlı məxluq; 2) m. qaba, kobud. Heyvani-qeyri-natiq «danışa bilməyən canlı» heyvan

  Полностью »
 • HEYVANİ

  ə. heyvana mənsub, heyvandan olan

  Полностью »
 • HEYVANİYYƏT

  ə. 1) heyvanlıq; 2) m. qabalıq, kobudluq

  Полностью »
 • HEYY

  ə. diri, canlı. Heyyi-baqi əbədi, diri; heyi-layənum həmişə oyaq; yatmayan; heyyi-layəmut həmişəyaşar; ölməz

  Полностью »
 • HEYZ

  ə. aybaşı (qadınlarda)

  Полностью »
 • HEYZƏ

  ə. 1) ishal (xəstəlik); 2) vəba (xəstəlik); 3) xəstəliyin qayıtması

  Полностью »
 • HƏBA

  HƏBA’ ə. 1) narın toz; 2) m. bihudə, əbəs

  Полностью »
 • HƏBAB

  ə. bax hübab

  Полностью »
 • HƏBB

  ə. həb (dərman). Həbbi-səlam bax həbbüssəlatin

  Полностью »
 • HƏBBƏ

  ə. 1) dən; ləpə (qoz, fındıq və s. ləpəsi); 2) dənli bitki(lər); 3) dirhəmin 1/40 hissəsi

  Полностью »
 • HƏBBƏZA

  ə. əhsən! afərin! nə yaxşı!

  Полностью »
 • HƏBBÜSSƏLATİN

  ə. «sultanların həbi» kinəotu

  Полностью »
 • HƏBƏŞ

  HƏBƏŞ(İ) ə. 1) Həbəşistanın əsas yerli əhalisindən olan; efiopiyalı; 2) m. qara, qaradərili (adam haqqında)

  Полностью »
 • HƏBƏŞİ

  HƏBƏŞ(İ) ə. 1) Həbəşistanın əsas yerli əhalisindən olan; efiopiyalı; 2) m. qara, qaradərili (adam haqqında)

  Полностью »
 • HƏBİB

  ə. sevgili; sevimli

  Полностью »
 • HƏBİBA

  ə. ey sevgili! ay sevgilim!

  Полностью »
 • HƏBİBÜLLAH

  ə. 1) Allahın sevimlisi, Tanrının sevimlisi (İbrahim və Məhəmməd peyğəmbərlərə verilən ad)

  Полностью »
 • HƏBL

  ə. ip, kəndir

  Полностью »