Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • HUMAY

  ə. bax hüma2

  Полностью »
 • HUR

  HUR(İ) ə. cənnətdəkilərə xidmət edən gözəl qız; m. gözəl qız

  Полностью »
 • HURİ

  HUR(İ) ə. cənnətdəkilərə xidmət edən gözəl qız; m. gözəl qız

  Полностью »
 • HURİÇÖHRƏ

  ə. və f. bax huriliqa

  Полностью »
 • HURİEYN

  ə. bax hurüleyn

  Полностью »
 • HURİLİQA

  HURİLİQA’ ə. bax hurisifət

  Полностью »
 • HURİPEYKƏR

  ə. və f. huri bədənli, bədəni qəşəng olan; gözəl

  Полностью »
 • HURİSİFƏT

  ə. huri üzlü, huri kimi qəşəng; gözəl

  Полностью »
 • HURİÜZAR

  ə. huri yanaqlı; huri üzlü, gözəl

  Полностью »
 • HURİVƏŞ

  ə. və f. huri kimi gözəl; göyçək

  Полностью »
 • HURİZAD

  ə. və f. huridən doğulmuş, huri balası; gözəl

  Полностью »
 • HURÜ QILMAN

  ə. huri və qılman, cənnətin cavan xidmətçi qız(lar)ı və oğlan(lar)ı

  Полностью »
 • HURÜLEYN

  ə. huri gözlü (gözlərinin qarası qapqara, ağı isə dümağ olan iri gözlü gözəl haqqında)

  Полностью »
 • HUSNA

  ə. ən gözəl; daha gözəl (qadın haqqında)

  Полностью »
 • HUSNARA

  ə. və f. üz bəzəyi, üzünü bəzəyən

  Полностью »
 • HUŞ

  f. diqqət, fikir

  Полностью »
 • HUŞMƏND

  f. huşlu, şüurlu

  Полностью »
 • HUŞMƏNDİ

  f. huşluluq, şüurluluq

  Полностью »
 • HUŞYAR

  f. 1) ağıllı, aqil; 2) ağlı başında; huşlu; 3) diqqətli, dəqiq

  Полностью »
 • HUŞYARİ

  f. 1) ağıllılıq, aqillik; 2) diqqətlilik, dəqiqlik

  Полностью »
 • HUT

  ə. 1) böyük balıq; 2) astronomiyada: Balıq bürcü

  Полностью »
 • HUTÜ HƏMƏL

  ə. astronomiyada: Balıq və Quzu (bürcləri)

  Полностью »
 • HÜBAB

  ə. 1) su üzərindəki köpük, qabarcıq; 2) şəbnəm, şeh

  Полностью »
 • HÜBABASA

  ə. və f. bax hübabmanənd

  Полностью »
 • HÜBABMANƏND

  ə. və f. su köpüyü kimi davamsız, tez məhv olan

  Полностью »
 • HÜBBÜLVƏTƏN

  ə. vətən sevgisi

  Полностью »
 • HÜBƏL

  ə. islamiyyətdən əvvəl Kəbədəki bir bütün adı

  Полностью »
 • HÜBUB

  ə. əsmə, küləyin əsməsi

  Полностью »
 • HÜBUBAT

  ə. «həbbə» c. dənli bitkilər

  Полностью »
 • HÜBUT

  ə. aşağı enmə; düşmə

  Полностью »
 • HÜCCAC

  ə. «həcc» c. Məkkə ziyarətinə gedənlər; hacılar

  Полностью »
 • HÜCCƏT

  ə. dəlil, sübut

  Полностью »
 • HÜCCƏTÜLLAH

  ə. Allahın dəlili, Tanrının sübutu

  Полностью »
 • HÜCEYRƏ

  ə. 1) kiçik deşik, balaca dəlik; 2) canlı orqanizmin protoplazma, nüvə və qişadan ibarət ən sadə vahidi

  Полностью »
 • HÜCƏC

  ə. «hüccət» c. dəlillər, sübutlar

  Полностью »
 • HÜCNƏT

  ə. qüsur, nöqsan, eyib

  Полностью »
 • HÜCR

  ə. qucaq, ağuş

  Полностью »
 • HÜCRƏ

  ə. 1) kiçik otaq; otaq; 2) göz (arı pətəyində)

  Полностью »
 • HÜCRƏVİ

  ə. hücrələri olan

  Полностью »
 • HÜCU

  HÜCU’ ə. yuxusu gəlməmə; yuxusuzluq

  Полностью »
 • HÜCUM

  ə. həmlə, basqın

  Полностью »
 • HÜCUMAVƏR

  ə. və f. hücum edən, basqın edən; hücumçu

  Полностью »
 • HÜDA

  HÜDA’ ə. 1) doğru yol; 2) rəhbərlik, rəhbər sayma

  Полностью »
 • HÜDB

  ə. kirpik

  Полностью »
 • HÜDHÜD

  ə. hop-hop, şinabub, şanapipik (köçəri quş)

  Полностью »
 • HÜDUD

  ə. «hədd» c. t. sərhəd, mərz

  Полностью »
 • HÜDUS

  ə. 1) yaranma, törəmə; 2) baş vermə

  Полностью »
 • HÜFFAZ

  ə. «hafiz» c. hafizlər

  Полностью »
 • HÜKƏMA

  HÜKƏMA’ ə. «həkim» c. həkimlər, müdriklər, filosoflar

  Полностью »
 • HÜKKAM

  ə. «hakim» c. hakimlər

  Полностью »