Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İBTİDA

  İBTİDA’ ə. 1) başlama; 2) başlanğıc, baş, əvvəl

  Полностью »
 • İBTİDAİ

  ə. başlanğıca aid, ən əvvəl olan // ilk, başlanğıc

  Полностью »
 • İBTİDAR

  ə. çətin və təhlükəli bir işə tez təşəbbüs etmə, əl atma

  Полностью »
 • İBTİĞA

  İBTİĞA’ ə. arzu, istək // tələb

  Полностью »
 • İBTİHAC

  ə. fərəh, sevinc, şadlıq

  Полностью »
 • İBTİHAL

  ə. yalvarma, yalvarıb-yaxarma, yalvarış

  Полностью »
 • İBTİKAR

  ə. təşəbbüs

  Полностью »
 • İBTİLA

  İBTİLA’ ə. mübtəla olma, düçar olma; giriftar

  Полностью »
 • İBTİNA

  İBTİNA’ ə. istinad etmə; əsaslanma

  Полностью »
 • İBTİNAƏN

  ə. istinad edərək, əsaslanaraq

  Полностью »
 • İBTİSAM

  ə. gülümsəmə, təbəssüm

  Полностью »
 • İBTİSAR

  ə. 1) baxmaqla həqiqətə varma, baxıb başa düşmə; 2) gözüaçıqlılıq, dərrakəlilik, diqqətlilik

  Полностью »
 • İBTİZAL

  ə. 1) bir şeyin qiymətdən salınması; bir şey çox olduğu üçün qiymətsiz olması; 2) hörmətdən düşmə, alçalma

  Полностью »
 • İBZAL

  ə. 1) əsirgəməmə, bol-bol işlətmə, sərf etmə; 2) səy etmə, çalışma

  Полностью »
 • İCA

  İCA’ ə. ağrıtma

  Полностью »
 • İCAB

  ə. lüzum, ehtiyac, hacət, zərurət

  Полностью »
 • İCABƏT

  ə. 1) cavab vermə; 2) icra etmə, yerinə yetirmə; 3) razılıq vermə, razı olma; 4) itaət etmə, tabe olma; 5) məmnuniyyətlə qəbul etmə

  Полностью »
 • İCAD

  ə. 1) vücuda gətirmə, yoxdan var etmə; 2) tapma, kəşf etmə, ixtira etmə; tapıntı, kəşf, ixtira

  Полностью »
 • İCALƏ

  İCALƏ(T) ə. 1) tez-tələsik; 2) tələsmə, dayanmama

  Полностью »
 • İCALƏT

  İCALƏ(T) ə. 1) tez-tələsik; 2) tələsmə, dayanmama

  Полностью »
 • İCARƏ

  ə. haqq müqabilində bir şeydən müvəqqəti istifadə etmə və ya bir şeyi müvəqqəti istifadəyə vermə; kirayəyə vermə // kirayəyə götürmə

  Полностью »
 • İCARƏBƏHA

  ə. və f. icarə haqqı, kirayə haqqı

  Полностью »
 • İCARƏDAR

  ə. və f. icarəyə götürən, haqq müqabilində bir şeydən müvəqqəti istifadə edən

  Полностью »
 • İCARƏTEYN

  ə. iki icarə

  Полностью »
 • İCAZ

  ə. 1) gödəltmə, qısaltma, ixtisar etmə; 2) müxtəsər, qısa söyləmə; 3) siyahı, cədvəl

  Полностью »
 • İCAZƏ

  İCAZƏ(T) ə. izn, rüsxət

  Полностью »
 • İCAZƏNAMƏ

  İCAZƏ(T)NAMƏ ə. və f. icazə vərəqəsi, yazılı icazə

  Полностью »
 • İCAZƏT

  İCAZƏ(T) ə. izn, rüsxət

  Полностью »
 • İCAZƏTNAMƏ

  İCAZƏ(T)NAMƏ ə. və f. icazə vərəqəsi, yazılı icazə

  Полностью »
 • İCBAR

  ə. 1) bir işi zorla gördürmə, arzusunun ziddinə olaraq bir işə məcbur etmə; 2) qrammatikada: felin növlərindən biri

  Полностью »
 • İCBARƏN

  ə. icbari, güclə, zorla

  Полностью »
 • İCBARİ

  ə. güclə, zorla, məcburi

  Полностью »
 • İCLA

  İCLA’ ə. qovma, rədd etmə

  Полностью »
 • İCLAL

  ə. böyüklük, calal, əzəmət

  Полностью »
 • İCLAS

  ə. 1) oturma; 2) toplantı

  Полностью »
 • İCMA

  İCMA’ ə. 1) bir səslə qəbul edilmiş qərar; 2) bir neçə kənd və ya obadan ibarət dairə; 3) eyni millətdən və ya eyni təriqətdən olan adamlar

  Полностью »
 • İCMAİ

  ə. kollektiv, ümumi

  Полностью »
 • İCMAL

  ə. 1) xülasə, məzmun; 2) gündəlik hadisə və s. haqqında qısa məlumat; 3) hesabda: toplanarkən alınan rəqəm

  Полностью »
 • İCMALƏN

  ə. qısa olaraq, müxtəsər, xülasə şəklində

  Полностью »
 • İCRA

  İCRA’ ə. yerinə yetirmə, həyata keçirmə, ifa etmə

  Полностью »
 • İCRANAPƏZİR

  ə. və f. icrası mümkün olmayan, yerinə yetirilə bilməyən

  Полностью »
 • İCRAPƏZİR

  ə. və f. icrası mümkün olan, yerinə yetirilə bilən

  Полностью »
 • İCTİHAD

  ə. 1) çalışma, çapalama, səy; 2) çalışmaqla çox bilik əldə etmə

  Полностью »
 • İCTİMA

  İCTİMA’ ə. 1) bir yerə toplaşma; yığışma; 2) bir məclis və ya heyətin toplanması; 2) iki və ya bir neçə şeyin birlikdə olması

  Полностью »
 • İCTİMAİ

  ə. cəmiyyətə mənsub olan, xalqla əlaqədar olan

  Полностью »
 • İCTİNA

  İCTİNA’ ə. dərmə, toplama, yığma (məhsulu)

  Полностью »
 • İCTİNAB

  ə. çəkinmə, saqınma

  Полностью »
 • İDA

  İDA’ ə. öz malının mühafizəsini başqasına tapşırma

  Полностью »
 • İDAD

  ə. say, miqdar, ədəd

  Полностью »
 • İDAMƏ

  ə. davam etdirmə; davam, ard

  Полностью »