Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İCA

  İCA’ ə. ağrıtma

  Полностью »
 • İCAB

  ə. lüzum, ehtiyac, hacət, zərurət

  Полностью »
 • İCABƏT

  ə. 1) cavab vermə; 2) icra etmə, yerinə yetirmə; 3) razılıq vermə, razı olma; 4) itaət etmə, tabe olma; 5) məmnuniyyətlə qəbul etmə

  Полностью »
 • İCAD

  ə. 1) vücuda gətirmə, yoxdan var etmə; 2) tapma, kəşf etmə, ixtira etmə; tapıntı, kəşf, ixtira

  Полностью »
 • İCALƏ

  İCALƏ(T) ə. 1) tez-tələsik; 2) tələsmə, dayanmama

  Полностью »
 • İCALƏT

  İCALƏ(T) ə. 1) tez-tələsik; 2) tələsmə, dayanmama

  Полностью »
 • İCARƏ

  ə. haqq müqabilində bir şeydən müvəqqəti istifadə etmə və ya bir şeyi müvəqqəti istifadəyə vermə; kirayəyə vermə // kirayəyə götürmə

  Полностью »
 • İCARƏBƏHA

  ə. və f. icarə haqqı, kirayə haqqı

  Полностью »
 • İCARƏDAR

  ə. və f. icarəyə götürən, haqq müqabilində bir şeydən müvəqqəti istifadə edən

  Полностью »
 • İCARƏTEYN

  ə. iki icarə

  Полностью »
 • İCAZ

  ə. 1) gödəltmə, qısaltma, ixtisar etmə; 2) müxtəsər, qısa söyləmə; 3) siyahı, cədvəl

  Полностью »
 • İCAZƏ

  İCAZƏ(T) ə. izn, rüsxət

  Полностью »
 • İCAZƏNAMƏ

  İCAZƏ(T)NAMƏ ə. və f. icazə vərəqəsi, yazılı icazə

  Полностью »
 • İCAZƏT

  İCAZƏ(T) ə. izn, rüsxət

  Полностью »
 • İCAZƏTNAMƏ

  İCAZƏ(T)NAMƏ ə. və f. icazə vərəqəsi, yazılı icazə

  Полностью »
 • İCBAR

  ə. 1) bir işi zorla gördürmə, arzusunun ziddinə olaraq bir işə məcbur etmə; 2) qrammatikada: felin növlərindən biri

  Полностью »
 • İCBARƏN

  ə. icbari, güclə, zorla

  Полностью »
 • İCBARİ

  ə. güclə, zorla, məcburi

  Полностью »
 • İCLA

  İCLA’ ə. qovma, rədd etmə

  Полностью »
 • İCLAL

  ə. böyüklük, calal, əzəmət

  Полностью »
 • İCLAS

  ə. 1) oturma; 2) toplantı

  Полностью »
 • İCMA

  İCMA’ ə. 1) bir səslə qəbul edilmiş qərar; 2) bir neçə kənd və ya obadan ibarət dairə; 3) eyni millətdən və ya eyni təriqətdən olan adamlar

  Полностью »
 • İCMAİ

  ə. kollektiv, ümumi

  Полностью »
 • İCMAL

  ə. 1) xülasə, məzmun; 2) gündəlik hadisə və s. haqqında qısa məlumat; 3) hesabda: toplanarkən alınan rəqəm

  Полностью »
 • İCMALƏN

  ə. qısa olaraq, müxtəsər, xülasə şəklində

  Полностью »
 • İCRA

  İCRA’ ə. yerinə yetirmə, həyata keçirmə, ifa etmə

  Полностью »
 • İCRANAPƏZİR

  ə. və f. icrası mümkün olmayan, yerinə yetirilə bilməyən

  Полностью »
 • İCRAPƏZİR

  ə. və f. icrası mümkün olan, yerinə yetirilə bilən

  Полностью »
 • İCTİHAD

  ə. 1) çalışma, çapalama, səy; 2) çalışmaqla çox bilik əldə etmə

  Полностью »
 • İCTİMA

  İCTİMA’ ə. 1) bir yerə toplaşma; yığışma; 2) bir məclis və ya heyətin toplanması; 2) iki və ya bir neçə şeyin birlikdə olması

  Полностью »
 • İCTİMAİ

  ə. cəmiyyətə mənsub olan, xalqla əlaqədar olan

  Полностью »
 • İCTİNA

  İCTİNA’ ə. dərmə, toplama, yığma (məhsulu)

  Полностью »
 • İCTİNAB

  ə. çəkinmə, saqınma

  Полностью »
 • İDA

  İDA’ ə. öz malının mühafizəsini başqasına tapşırma

  Полностью »
 • İDAD

  ə. say, miqdar, ədəd

  Полностью »
 • İDAMƏ

  ə. davam etdirmə; davam, ard

  Полностью »
 • İDANƏ

  ə. borc, verəcək

  Полностью »
 • İDANİ

  ə. «ədna» c. 1) aşağılar, alçaqlar; 2) yazıqlar, həqirlər; 3) ən yaxınlar; daha yaxınlar

  Полностью »
 • İDARƏ

  ə. 1) rəhbərlik etmə; 2) ictimai və ya dövlət işlərinə rəhbərlik edən orqan; 3) kontor; 4) üsul, quruluş

  Полностью »
 • İDARƏXANƏ

  ə. və f. idarənin yerləşdiyi yer, idarə

  Полностью »
 • İDBAR

  ə. 1) talesizlik, bəxtsizlik; 2) geri çəkilmə; 3) m. çirkin, kifir; 4) m. pinti; 5) m. eybəcər, gülünc

  Полностью »
 • İDDƏ

  ə. 1) say, ədəd; 2) miqdar, qədər; 3) dəstə, qrup, hissə; 4) möhlət, vaxt; 5) bax iddət

  Полностью »
 • İDDƏT

  ə. şəriətdə: ərindən boşanmış və ya əri ölmüş qadının təzədən ərə getməsi üçün gözləməli olduğu müəyyən müddət

  Полностью »
 • İDDİA

  ə. 1) bir işə qalxma; 2) tələb, istək, dilək; 3) təşəxxüs, lovğalıq; 4) mənəmlik; 5) bir fikrin doğru olub-olmadığını təsdiq etmə

  Полностью »
 • İDDİXAR

  ə. 1) möhtəkirlik məqsədi ilə satmaq üçün şey alıb saxlama; 2) şey toplayıb saxlama

  Полностью »
 • İDĞAM

  ə. qovuşma, bitişmə, birləşmə

  Полностью »
 • İDXAL

  ə. 1) daxil etmə, daxil; 2) xarici ölkələrdən mal gətirmə

  Полностью »
 • İDMAN

  ə. bir işi təkrar görmə. İdmani-bədən bədən tərbiyəsi

  Полностью »
 • İDRAK

  ə. 1) anlama, qavrama, dərk etmə; 2) yetişmə; 3) anlayış, qavrayış, dərk

  Полностью »
 • İDRAKAT

  ə. «idrak» c. anlayışlar, qavrayışlar

  Полностью »