Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İDA

  İDA’ ə. öz malının mühafizəsini başqasına tapşırma

  Полностью »
 • İDAD

  ə. say, miqdar, ədəd

  Полностью »
 • İDAMƏ

  ə. davam etdirmə; davam, ard

  Полностью »
 • İDANƏ

  ə. borc, verəcək

  Полностью »
 • İDANİ

  ə. «ədna» c. 1) aşağılar, alçaqlar; 2) yazıqlar, həqirlər; 3) ən yaxınlar; daha yaxınlar

  Полностью »
 • İDARƏ

  ə. 1) rəhbərlik etmə; 2) ictimai və ya dövlət işlərinə rəhbərlik edən orqan; 3) kontor; 4) üsul, quruluş

  Полностью »
 • İDARƏXANƏ

  ə. və f. idarənin yerləşdiyi yer, idarə

  Полностью »
 • İDBAR

  ə. 1) talesizlik, bəxtsizlik; 2) geri çəkilmə; 3) m. çirkin, kifir; 4) m. pinti; 5) m. eybəcər, gülünc

  Полностью »
 • İDDƏ

  ə. 1) say, ədəd; 2) miqdar, qədər; 3) dəstə, qrup, hissə; 4) möhlət, vaxt; 5) bax iddət

  Полностью »
 • İDDƏT

  ə. şəriətdə: ərindən boşanmış və ya əri ölmüş qadının təzədən ərə getməsi üçün gözləməli olduğu müəyyən müddət

  Полностью »
 • İDDİA

  ə. 1) bir işə qalxma; 2) tələb, istək, dilək; 3) təşəxxüs, lovğalıq; 4) mənəmlik; 5) bir fikrin doğru olub-olmadığını təsdiq etmə

  Полностью »
 • İDDİXAR

  ə. 1) möhtəkirlik məqsədi ilə satmaq üçün şey alıb saxlama; 2) şey toplayıb saxlama

  Полностью »
 • İDĞAM

  ə. qovuşma, bitişmə, birləşmə

  Полностью »
 • İDXAL

  ə. 1) daxil etmə, daxil; 2) xarici ölkələrdən mal gətirmə

  Полностью »
 • İDMAN

  ə. bir işi təkrar görmə. İdmani-bədən bədən tərbiyəsi

  Полностью »
 • İDRAK

  ə. 1) anlama, qavrama, dərk etmə; 2) yetişmə; 3) anlayış, qavrayış, dərk

  Полностью »
 • İDRAKAT

  ə. «idrak» c. anlayışlar, qavrayışlar

  Полностью »
 • İDRAR

  İDRAR1 ə. maddi yardım; təqaüd. İDRAR2 ə. sidik

  Полностью »
 • İFA

  İFA’ ə. yerinə yetirmə, icra etmə

  Полностью »
 • İFADƏ

  İFADƏ(T) ə. 1) anlatma, söyləmə, bəyan etmə; 2) sorğu-sual, istintaq yolu ilə alınan cavab, məlumat; 3) əda satma, əda göstərmə; əda; 4) ibarə; 5) üsl

  Полностью »
 • İFADƏT

  İFADƏ(T) ə. 1) anlatma, söyləmə, bəyan etmə; 2) sorğu-sual, istintaq yolu ilə alınan cavab, məlumat; 3) əda satma, əda göstərmə; əda; 4) ibarə; 5) üsl

  Полностью »
 • İFAQƏ

  İFAQƏ(T) ə. 1) səhhəti düzəlmə; sağalma, yaxşılaşma; 2) sərxoşluqdan və ya bayılmaqdan ayılma

  Полностью »
 • İFAQƏT

  İFAQƏ(T) ə. 1) səhhəti düzəlmə; sağalma, yaxşılaşma; 2) sərxoşluqdan və ya bayılmaqdan ayılma

  Полностью »
 • İFATƏ

  ə. əldən çıxarma, puç etmə, yox etmə

  Полностью »
 • İFAZƏ

  ə. dol(dur)ma, daş(dır)ma

  Полностью »
 • İFFƏT

  ə. 1) namus, irs; 2) mənəvi təmizlik, əxlaqı saflıq; 3) hər cür pis işlərdən çəkinmə

  Полностью »
 • İFFƏTPƏRVƏR

  ə. və f. iffətli, namuslu

  Полностью »
 • İFHAM

  ə. 1) anlama, başa düşmə, dərk etmə; 2) ağzını bağlama

  Полностью »
 • İFLAH

  ə. həll edib yaxşılaşdırma

  Полностью »
 • İFLAS

  ə. 1) sınıq çıxma, müflis olma; 2) m. puça çıxma; əsassızlıq

  Полностью »
 • İFLİC

  ə. bədənin müəyyən üzvünün quruyub normal fəaliyyətdən qalması

  Полностью »
 • İFLİCZƏDƏ

  ə. və f. iflic xəstəliytnə tutulmuş

  Полностью »
 • İFNA

  İFNA’ ə. yox etmə, puç etmə, məhv etmə, tələf etmə

  Полностью »
 • İFRAD

  ə. 1) tək qoyma, təkləmə; 2) dilçilikdə: sözün kəmiyyətcə təkdə işlədilməsi

  Полностью »
 • İFRAĞ

  ə. 1) qəlibə tökmə; metalı və s. əridib qəlibə axıtma; 2) bir şəklə salma; formalaşdırma; 3) qaydaya salma

  Полностью »
 • İFRAT

  ə. 1) mübaliğə, şişirtmə; 2) israf, hədd-hüdud bilməmə, hədd-hesabı olmama

  Полностью »
 • İFRATÜ TƏFRİT

  ə. hədsiz-hesabsız, çox

  Полностью »
 • İFRAZ

  ə. 1) ayırma; 2) axma, sızma; 3) bax ifrazat

  Полностью »
 • İFRAZAT

  ə. «ifraz» c. t. bədənin müəyyən üzvlərindən maddələrin çıxması

  Полностью »
 • İFRİT

  ə. cin, damdabaca

  Полностью »
 • İFRİTƏ

  ə. 1) ifrit qadın; 2) küpəgirən qarı, cadugər qadın; 3) m. çirkin; xasiyyəti pis (əsasən qadın haqqında)

  Полностью »
 • İFRİTSİYƏR

  ə. «cin üzlü» m. çirkin, ifritəyə bənzəyən

  Полностью »
 • İFRİYYƏT

  ə. hirs, hirslənmə, acıqlanma

  Полностью »
 • İFSAD

  ə. 1) bərbad etmə, alt-üst etmə, xarab etmə; 2) fəsad törətmə, fitnə salma, qarışıqlıq salma

  Полностью »
 • İFŞA

  İFŞA’ ə. 1) meydana çıxarma, aşkar etmə, faş etmə; 2) yayma, hamıya bildirmə; 3) birisinin iç üzünü, pis cəhətlərini açıb göstərmə

  Полностью »
 • İFTA

  İFTA’ ə. fitva vermə, fitva yolu ilə həll etmə

  Полностью »
 • İFTAN

  ə. 1) az(dır)ma, yoldan çıx(ar)ma; 2) vəsvəsə

  Полностью »
 • İFTAR

  ə. 1) oruc açma // orucu açarkən yeyilən yemək; 2) oruc açma vaxtı, orucluqda günbatan vaxt

  Полностью »
 • İFTARİYYƏ

  ə. iftarda yeyilən xörək, çərəz və s

  Полностью »
 • İFTİAL

  ə. yalan, uydurma, saxtakarlıq

  Полностью »