Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İHANƏT

  ə. təhqir etmə; alçal(t)ma

  Полностью »
 • İXAFƏ

  ə. qorxutma; hədə-qorxu

  Полностью »
 • İXBAR

  ə. xəbər vermə, bildirmə

  Полностью »
 • İXBARİYYƏ

  ə. xəbər vermək üçün alınan haqq

  Полностью »
 • İXBARNAMƏ

  ə. və f. yazılı xəbər, bildiriş; donos

  Полностью »
 • İXCAL

  ə. xəcalət vermə; utan(dır)ma

  Полностью »
 • İXFA

  İXFA’ ə. gizlətmə, məxfiləş(dir)mə

  Полностью »
 • İXLAL

  ə. rəxnə salma, xələl gətirmə, pozma

  Полностью »
 • İXLAS

  ə. 1) əsil sevgi, təmiz məhəbbət; 2) səmimiyyət, sidq; 3) ürəyi təmizlik, sədaqət; 4) xilas etmə; 5) bitirmə, qurtarma, yekunlaşdırma

  Полностью »
 • İXLASKAR

  ə. və f. səmimi, sədaqətli

  Полностью »
 • İXLASMƏND

  ə. və f. sədaqətli, vəfalı

  Полностью »
 • İXRAC

  ə. 1) çıxarma, bayıra qoyma; 2) istehsal etmə, hasilə gətirmə; 3) xarici ölkələrə mal göndərmə; 4) bax ixracat (2-ci mənada)

  Полностью »
 • İXRACAT

  ə. «ixrac» c. 1) xaricə göndərilən mal(lar); 2) t. sərf edilən pul; xərc

  Полностью »
 • İXTAR

  ə. 1) xatırla(t)ma; 2) bildirmə, elan etmə, xəbərdarlıq etmə; 3) bildiriş, xəbərdarlıq

  Полностью »
 • İXTİDA

  İXTİDA’ ə. hiyləgərlik

  Полностью »
 • İXTİFA

  İXTİFA’ ə. gizlənmə, örtünmə

  Полностью »
 • İXTİLAC

  ə. 1) titrəmə, lərzə, titrəyiş; 2) qıcolma, qıclıq

  Полностью »
 • İXTİLAF

  ə. 1) düz gəlməmə; uy(uş)mama; 2) zidd olma, əks olma. İxtilafi-nəzər fikir ayrılığı

  Полностью »
 • İXTİLAL

  ə. üsyan, asayişi pozma, qarışıqlıq

  Полностью »
 • İXTİLAS

  ə. mənimsəmə, oğurlama

  Полностью »
 • İXTİLAT

  ə. 1) söhbət, danışıq; 2) az adamın iştirak etdiyi toy məclisi, kiçik toy; 3) əlaqə, münasibət; 4) qarışıqlıq, dolaşıqlıq; 5) intizamsızlıq, qayda-qan

  Полностью »
 • İXTİMAR

  ə. mayalanma, gəlmə (xəmir, şərab və s. haqqında)

  Полностью »
 • İXTİNAQ

  ə. nəfəsi tutulma; boğulma

  Полностью »
 • İXTİRA

  İXTİRA’ ə. 1) icad etmə, düzəltmə; icad; 2) m. uydurma, düzəltmə

  Полностью »
 • İXTİRAAT

  ə. «ixtira» c. ixtiralar

  Полностью »
 • İXTİRAİ

  ə. ixtiraya aid olan

  Полностью »
 • İXTİRAT

  ə. yada salma, xatırla(t)ma

  Полностью »
 • İXTİSAB

  ə. rəngləmə, boyama (dırnaq, saç və s. haqqında)

  Полностью »
 • İXTİSAM

  ə. düşmən(çi)lik

  Полностью »
 • İXTİSAR

  ə. 1) qisal(t)ma, azal(t)ma; 2) qısalıq; 3) riyaziyyatda: kəsrin surət və məxrəcini eyni qədər azaltma

  Полностью »
 • İXTİSARƏN

  ə. ixtisarla, müxtəsər

  Полностью »
 • İXTİSAS

  ə. sənət, peşə

  Полностью »
 • İXTİSASİ

  ə. ixtisasa aid olan

  Полностью »
 • İXTİTAF

  ə. qapıb alma; qapma

  Полностью »
 • İXTİTAM

  ə. son, axır, nəticə

  Полностью »
 • İXTİYAR

  İXTİYAR1 ə. 1) seçmə, bəyənmə; 2) haqq, hüquq; 3) könüllülük, fakultativlik. İXTİYAR2 ə. qoca yaşlı, nurani

  Полностью »
 • İXTİYARİ

  İXTİYARİ1 ə. istənilən, hər hansı. İXTİYARİ2 ə. qocaya aid olan

  Полностью »
 • İXTİZA

  İXTİZA’ ə. təvazö, başıaşağılıq

  Полностью »
 • İXVAN

  ə. «əx» c. qardaşlar

  Полностью »
 • İXVANİYYƏT

  ə. qardaşlıq

  Полностью »
 • İKLİL

  ə. 1) tac; 2) çələng, əklil; 3) günəşin haləsi

  Полностью »
 • İKMAL

  ə. tamamlama, təkmilləşdirmə, bitirmə. İkmali-təhsil təhsili axıra çatdırma, məktəbi bitirmə

  Полностью »
 • İKRAH

  ə. nifrət etmə, iyrənmə, çiyrənmə

  Полностью »
 • İKRAHƏN

  ə. ikrahla, iyrənərək, çiyrənərək

  Полностью »
 • İKRAHRƏSAN

  ə. və f. ikrah oyadan, çiyrəndirən, nifrətə səbəb olan

  Полностью »
 • İKRAM

  ə. 1) hörmət, təzim, əzizləmə; 2) hörmət əlaməti olaraq bir şey bağışlama

  Полностью »
 • İKRAMƏN

  ə. hörmətlə, təzim edərək

  Полностью »
 • İKRAMİYYƏ

  ə. hədiyyə, mükafat

  Полностью »
 • İKSAR

  ə. çoxal(t)ma, art(ır)ma

  Полностью »
 • İKSİR

  ə. əsli y. 1) keçmişdə yalançı kimyagərlərə görə, bütün metalları qızıla çevirə bilən maddə; 2) bitki cövhəri, bitki spirti; 3) m

  Полностью »