Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İLAC

  ə. çarə

  Полностью »
 • İLAD

  ə. doğ(ul)ma, doğ(ul)uş

  Полностью »
 • İLAH

  ə. Allah, Tanrı

  Полностью »
 • İLAHƏ

  ə. islamiyyətdən qabaq: qadın cinsindən olan büt

  Полностью »
 • İLAHİ

  İLAHİ1 ə. 1) Allaha aid, Tanrıya dair; 2) m. yerdə olmayan, yerdə tapılmayan. İLAHİ2 ə. 1) Allah, Tanrı; gözəgörünməz fövqəladə qüvvə; 2) ay Allah! ay

  Полностью »
 • İLAHİYYAT

  ə. «ilahi» c. din elmləri, dini elmlər

  Полностью »
 • İLAHİYYUN

  ə. «ilahi» c. fəlsəfənin ilahiyyat sahəsi ilə məşğul olanlar; ilahiyyatçılar

  Полностью »
 • İLALƏBƏD

  İLAL’ƏBƏD ə. əbədi, həmişəlik

  Полностью »
 • İLANNUR

  ə. işıqlaşana qədər

  Полностью »
 • İLBAS

  ə. libas gey(dir)mə, paltar gey(dir)mə

  Полностью »
 • İLCA

  İLCA’ ə. bir işə və s. əl atmağa məcbur etmə; məcburiyyət

  Полностью »
 • İLEYH

  ə. ona, ona doğru, ona tərəf

  Полностью »
 • İLƏX

  ə. …və başqa …və sair («ila axər» ifadəsinin ixtisarı)

  Полностью »
 • İLƏL

  ə. «illət» c. xəstəliklər, bəlalar, illətlər

  Полностью »
 • İLĞA

  İLĞA’ ə. ləğv etmə, aradan qaldırma

  Полностью »
 • İLHAB

  ə. 1) alovlan(dır)ma, yan(dır)ma; 2) üfunətlən(dir)- mə, iy vermə

  Полностью »
 • İLHAD

  ə. kafirlik; ateizm; Allaha inanmama; dinsizlik, etiqadsızlıq

  Полностью »
 • İLHAH

  ə. təkid etmə, israr etmə, üz vurma

  Полностью »
 • İLHAQ

  ə. 1) qatma, qoşma, əlavə etmə; 2) özgə ərazisini qeyri-qanuni öz ərazisinə qatma

  Полностью »
 • İLHAM

  ə. bir şeydən təsirlənib ruhlanma, yüksək ruh coşqunluğu; təb (şair, aşıq və s. haqqında)

  Полностью »
 • İLİYYİN

  İLİYYİN, İLİYYUN ə. 1) göyün yuxarı təbəqəsi; göy, səma; 2) cənnətin ən yaxşı yeri; 3) qədim yunanlara görə: göyün od və işıqla dolu ən yüksək təbəqəs

  Полностью »
 • İLİYYUN

  İLİYYİN, İLİYYUN ə. 1) göyün yuxarı təbəqəsi; göy, səma; 2) cənnətin ən yaxşı yeri; 3) qədim yunanlara görə: göyün od və işıqla dolu ən yüksək təbəqəs

  Полностью »
 • İLQA

  İLQA’ ə. 1) atma; 2) təsir etmə, nüfuz etmə

  Полностью »
 • İLQAH

  ə. cütləş(dir)mə (at haqqında)

  Полностью »
 • İLLA

  ə. …dən başqa …dən savayı

  Полностью »
 • İLLƏT

  ə. 1) xəstəlik, naxoşluq; 2) qüsur, əskiklik, nöqsan, əyər-əskik; 3) dəlil, əsas, sübut; 4) səbəb; 5) məqsəd, qayə

  Полностью »
 • İLSAQ

  ə. bitiş(dir)mə, yapış(dır)ma

  Полностью »
 • İLTİBAS

  ə. aydın olmama, dolaşıqlıq

  Полностью »
 • İLTİCA

  İLTİCA’ ə. 1) sığınma, pənah; 2) bir şeyə əl atma

  Полностью »
 • İLTİCAGAH

  ə. və f. sığınacaq, daldalanacaq, sığınacaq yer

  Полностью »
 • İLTİFAT

  ə. 1) çevrilib baxma, dönüb baxma; 2) diqqət, etina, maraq; 3) təklif, mükafat; 4) mehribanlıq, lütfkarlıq

  Полностью »
 • İLTİFATKAR

  ə. və f. iltifat edən, iltifatlı, lütfkar

  Полностью »
 • İLTİFATKARANƏ

  ə. və f. iltifat edərək; lütfkarcasına

  Полностью »
 • İLTİHAB

  ə. 1) alovlanma, yanma (arzu, istək və s. haqqında); 2) alışma, işıqlanma; 3) bədənin bir üzvündə əmələ gələn şiş, qızartı və s

  Полностью »
 • İLTİHABİ

  ə. iltihaba aid olan, iltihabı olan

  Полностью »
 • İLTİHAQ

  ə. birləşmə, itiləşmə

  Полностью »
 • İLTİHAM

  ə. yaranın sağalması

  Полностью »
 • İLTİQA

  İLTİQA’ ə. 1) birləşmə, qovuşma; 2) rastlaşma, görüş(mə), təsadüf

  Полностью »
 • İLTİQAM

  ə. yedir(t)mə

  Полностью »
 • İLTİQAT

  ə. 1) dərmə, yığma; 2) toplama, yığma; 3) iqtibas etmə, götürmə; 4) götürmə, qaldırma (yerdən)

  Полностью »
 • İLTİMAS

  ə. xahiş, rica

  Полностью »
 • İLTİSAQ

  ə. bitişmiş, qovuşmuş

  Полностью »
 • İLTİSAQİ

  ə. dilçilikdə: aqlütinativ

  Полностью »
 • İLTİVA

  İLTİVA’ ə. sar(ıl)ma, bük(ül)mə

  Полностью »
 • İLTİYAM

  İLTİYAM1 ə. yaranın ağzının bitişib yaxşı olması. İLTİYAM2 ə. danlaq, məzəmmət

  Полностью »
 • İLTİYAMPƏZİR

  ə. və f. bitişib yaxşı olan (yara haqqında)

  Полностью »
 • İLTİZAM

  ə. 1) təəhhüd, öhdəlik; 2) borc, vəzifə; 3) məsuliyyət; 4) imtiyaz, güzəşt

  Полностью »
 • İLTİZAMƏN

  ə. təəhhüd yolu ilə, öhdəlik hesabına

  Полностью »
 • İLTİZAMNAMƏ

  ə. və f. təəhhüd vərəqəsi, yazılı öhdəlik

  Полностью »
 • İLTİZAZ

  ə. ləzzət alma, həzz alma

  Полностью »