Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İQA

  İQA’ ə. 1) atma, tullama; 2) vurma, salma, düşürmə

  Полностью »
 • İQAB

  İQAB1 ə. 1) cəzalan(dır)ma, qarşılıq vermə; 2) əzab, əziyyət. İQAB2 ə. 1) dağ cığırı; 2) sıldırım dərə, uçurum; 3) m

  Полностью »
 • İQAD

  İQAD ə. yan(dır)ma, alış(dır)ma. İQ’AD ə. otur(t)ma, oturmağa məcbur və ya sövq etmə

  Полностью »
 • İQAL

  ə. ayaq qandalı

  Полностью »
 • İQAMƏ

  ə. 1) otur(t)ma, sakit etmə; 2) qaldırma, ayağa qaldırma; 3) meydana qoyma, araya gətirmə. İqamei-səlat namaz qılma

  Полностью »
 • İQAMƏT

  ə. 1) sakit olma, yaşama; 2) dövlət idarəsinin və s. yerləşdiyi yer; 3) azançının camaatı namaza çağırması

  Полностью »
 • İQAMƏTGAH

  ə. və f. oturan yer; məskun, mənzil

  Полностью »
 • İQAN

  ə. yəqin bilmə

  Полностью »
 • İQAZ

  ə. 1) oyatma, ayıl(t)ma, yuxudan qaldırma; 2) m. qəflətdən ayıl(t)ma, gözünü açma

  Полностью »
 • İQBAL

  ə. 1) bəxt, tale; 2) işi yaxşı gətirmə; 3) birinə üz çevirib baxma; 4) irəli çıxma; 5) yapışma, yaxınlaşma; 6) qəbul, görüş; 7) bir şeyə maraq, həvəs

  Полностью »
 • İQBALMƏND

  ə. və f. xoşbəxt, bəxtiyar

  Полностью »
 • İQBALPƏRƏST

  ə. və f. öz bəxtinə inanan, taleyinə baş əyən

  Полностью »
 • İQD

  ə. 1) boyunbağı; 2) ipə düzülmüş inci, cavahir və s. İqdi-ərəq inci kimi düzülmüş tər damcıları; iqdi-sürəyya yeddi qardaş, ülkər (ulduz); iqdi-şəbnəm

  Полностью »
 • İQDAM

  ə. təşəbbüs göstərmə, bir işə girişmə; başlama

  Полностью »
 • İQDAR

  ə. qüvvətlən(dir)mə, qüdrət vermə

  Полностью »
 • İQLAL

  ə. azal(t)ma

  Полностью »
 • İQLİM

  ə. əsli y. 1) ölkə, diyar; 2) bir yerin ab-havası

  Полностью »
 • İQLİMGİR

  ə. və f. ölkələr alan, məmləkətlər tutan; istilaçı

  Полностью »
 • İQNA

  İQNA’ ə. 1) qənaətlən(dir)mə, qənaətbəxş olma; 2) qan(dır)- ma, başa salma; 3) razı salma, razılıq. İqnai-nəfs özünü razı salma

  Полностью »
 • İQRA

  İQRA’ ə. oxu! (Mələk Cəbrailin Məhəmməd peyğəmbərə müraciətən çatdırdığı ilk ilahi kəlam; «Qur’an» adı bu əmrə əsasən verilmişdir)

  Полностью »
 • İQRAR

  ə. 1) qərarlaş(dır)ma, yerləş(dir)mə; 2) dillə söyləmə, ifadə etmə, demə, söyləmə; 3) danışıq; 4) təsdiq etmə, qəbul etmə, boynuna alma, etiraf etmə;

  Полностью »
 • İQRARİ

  ə. təsdiq edilən

  Полностью »
 • İQRAZ

  ə. borc vermə

  Полностью »
 • İQSAM

  ə. and içmə

  Полностью »
 • İQTA

  İQTA’ ə. 1) bağışlanmış və ya icarəyə verilmiş yer; 2) malikanə

  Полностью »
 • İQTİBAS

  ə. 1) borc alma, istifadə etmə; 2) bir fikri və ya sözü eynilə, yaxud məzmunca başqasından köçürmə; sitat gətirmə

  Полностью »
 • İQTİBASƏN

  ə. iqtibas edərək, istifadə edərək

  Полностью »
 • İQTİDA

  İQTİDA’ ə. 1) nümunə götürmə, özünü ona oxşatma (məs.: namazda imama iqtida etmə); 2) yamsılama; 3) tabe olma, sözünə qulaq asma

  Полностью »
 • İQTİDAR

  ə. 1) edə bilmə, bacarma; 2) qüdrət, qüvvət, güc; 3) hakimiyyət

  Полностью »
 • İQTİFA

  İQTİFA’ ə. 1) arxasınca getmə, ardına düşmə, təqib etmə; 2) təqlid etmə, yamsılama

  Полностью »
 • İQTİHAM

  ə. şiddətli hücum, həmlə

  Полностью »
 • İQTİRAH

  ə. fikirləşmədən və bədahətən şeir və s. söyləmə

  Полностью »
 • İQTİRAN

  ə. 1) yaxınlaşma, birləşmə; 2) nikah bağlama, nikaha girmə, evlənmə

  Полностью »
 • İQTİSAD

  ə. 1) qənaət; 2) təsərrüfatı idarə etmə; 3) cəmiyyətin təsərrüfat quruluşu

  Полностью »
 • İQTİSADİ

  ə. 1) qənaətə məxsus; 2) təsərrüfatla bağlı olan, təsərrüfata aid olan

  Полностью »
 • İQTİSADİYYAT

  ə. «iqtisadi» c. 1) t. ölkənin iqtisadi quruluşu; 2) t. təsərrüfatdan bəhs edən elm, iqtisad elmi

  Полностью »
 • İQTİSAM

  ə. paylaşma, bölüşmə, pay, bölgü

  Полностью »
 • İQTİSAR

  ə. qısal(t)ma, gödəl(t)mə

  Полностью »
 • İQTİTAF

  ə. 1) meyvə dərmə; 2) m. bir işin nəticəsindən faydalanma, fayda götürmə

  Полностью »
 • İQTİZA

  İQTİZA’ ə. 1) lazım olma; lüzum; 2) möhtac olma, ehtiyac; 3) tələb etmə, tələb

  Полностью »
 • İLAC

  ə. çarə

  Полностью »
 • İLAD

  ə. doğ(ul)ma, doğ(ul)uş

  Полностью »
 • İLAH

  ə. Allah, Tanrı

  Полностью »
 • İLAHƏ

  ə. islamiyyətdən qabaq: qadın cinsindən olan büt

  Полностью »
 • İLAHİ

  İLAHİ1 ə. 1) Allaha aid, Tanrıya dair; 2) m. yerdə olmayan, yerdə tapılmayan. İLAHİ2 ə. 1) Allah, Tanrı; gözəgörünməz fövqəladə qüvvə; 2) ay Allah! ay

  Полностью »
 • İLAHİYYAT

  ə. «ilahi» c. din elmləri, dini elmlər

  Полностью »
 • İLAHİYYUN

  ə. «ilahi» c. fəlsəfənin ilahiyyat sahəsi ilə məşğul olanlar; ilahiyyatçılar

  Полностью »
 • İLALƏBƏD

  İLAL’ƏBƏD ə. əbədi, həmişəlik

  Полностью »
 • İLANNUR

  ə. işıqlaşana qədər

  Полностью »
 • İLBAS

  ə. libas gey(dir)mə, paltar gey(dir)mə

  Полностью »