Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İRAB

  İR’AB ə. vahiməyə salma, qorxutma

  Полностью »
 • İRAD

  ə. 1) gətirmə, götürmə; 2) bir mülk və ya yerin məhsulundan və icarəyə verilməsindən əldə edilən gəlir; 3) məhsul və ya icarə haqqı gətirən əkin və ya

  Полностью »
 • İRADƏ

  İRADƏ(T) ə. 1) istək, dilək; 2) ixtiyar; 3) hökm, fərman

  Полностью »
 • İRADƏT

  İRADƏ(T) ə. 1) istək, dilək; 2) ixtiyar; 3) hökm, fərman

  Полностью »
 • İRADİ

  ə. könüllü

  Полностью »
 • İRAƏ

  ə. 1) göstərmə, göstəriş; 2) görsənmə, görünmə; 3) təqdim etmə

  Полностью »
 • İRAHƏ

  ə. rahatlandırma

  Полностью »
 • İRAQİ

  ə. iraqlı

  Полностью »
 • İRANİ

  ə. iranlı

  Полностью »
 • İRAS

  ə. törətmə, gətirmə, vermə

  Полностью »
 • İRBA

  İRBA’ ə. faizlə art(ır)ma, çoxal(t)ma

  Полностью »
 • İRCA

  İRCA’ ə. geriyə çevirmə, dala döndərmə

  Полностью »
 • İRCAF

  ə. əsassız xəbər; şayiə

  Полностью »
 • İRDAF

  ə. kinayə

  Полностью »
 • İRƏM

  ə. 1) Şərq əsatirində Yəməndə olduğu göstərilən əfsanəvi bağ; 2) m. behişt, cənnət

  Полностью »
 • İRƏMMİSAL

  ə. İrəm kimi gözəl (əsasən bağ haqqında)

  Полностью »
 • İRFAN

  ə. 1) xəbərdar olma, bilmə; 2) təsəvvüfdə: Allahı dərk etmə

  Полностью »
 • İRHAB

  ə. hədələmə; hədələmə, hədə-qorxu

  Полностью »
 • İRXA

  İRXA’ ə. buraxma, qoyma

  Полностью »
 • İRXAS

  ə. ucuzlaşdırma, qiymətini aşağı salma

  Полностью »
 • İRKAB

  ə. geyin(dir)mə

  Полностью »
 • İRQ

  ə. 1) kök, əsil; 2) damar; 3) nəsil, soy; 4) insan cinsi, insan növü

  Полностью »
 • İRQÜNNİSA

  İRQÜNNİSA’ ə. oturaq siniri

  Полностью »
 • İRS

  ə. 1) ölən adam və ya qohumlardan qalan mülkə, mala və s. yiyələnmə; miras; 2) irs olaraq düşən mal, mülk; 3) valideynlərdən övlada və ya bir nəsildən

  Полностью »
 • İRSA

  İRSA’ ə. sağlamlaş(dır)ma

  Полностью »
 • İRSAD

  ə. müşahidə

  Полностью »
 • İRSAL

  ə. göndərmə, yollama

  Полностью »
 • İRSAL-MƏRSUL

  ə. məktublaşma

  Полностью »
 • İRSƏN

  ə. irs yolu ilə keçərək; valideynlərdən keçərək

  Полностью »
 • İRSİ

  ə. irsə aid olan, miras olan

  Полностью »
 • İRSİYYƏT

  ə. irsilik

  Полностью »
 • İRŞAD

  ə. doğru yol göstərmə, doğru yola sövq etmə

  Полностью »
 • İRTİAB

  ə. hürkmə

  Полностью »
 • İRTİAŞ

  ə. titrəmə

  Полностью »
 • İRTİBAT

  ə. əlaqə, rabitə, bağlılıq; münasibət

  Полностью »
 • İRTİCA

  İRTİCA’1 ə. ümid etmə; ümid. İRTİCA’2 ə. 1) təsirə cavab vermə, əks-müqavimət; 2) geri dönmə, dala qayıtma; 3) hər cür yeniliyi, tərəqqini boğmağa çal

  Полностью »
 • İRTİCAC

  ə. titrə(t) mə, sarsı(t)ma

  Полностью »
 • İRTİCAL

  ə. düşünmədən və bədahətən şeir söyləmə

  Полностью »
 • İRTİCALƏN

  ə. hazırlıqsız, bədahətən

  Полностью »
 • İRTİDAD

  ə. 1) dönmə, üz döndərmə; 2) dindən çıxma, dinə əks çıxma; mürtədlik

  Полностью »
 • İRTİFA

  İRTİFA’ ə. 1) yüksəlmə, yuxarı çıxma; 2) tərəqqi etmə, inkişaf etmə; 3) yer üzündən və ya dəniz səthindən yüksəklik dərəcəsi, hündürlük

  Полностью »
 • İRTİFAƏN

  ə. yüksəkliyə görə, hündürlükdə

  Полностью »
 • İRTİFAQ

  ə. faydalanma, mənfəət əldə etmə

  Полностью »
 • İRTİHAL

  ə. 1) köçmə, getmə; 2) m. ölüm, vəfat, keçinmə

  Полностью »
 • İRTİKAB

  ə. 1) qadağan olunmuş pis bir işi görmə; 2) rüşvət alma; rüşvətxorluq

  Полностью »
 • İRTİQA

  İRTİQA’ ə. daha yüksəkliyə qalxma, yuxarı çıxma, ucalma

  Полностью »
 • İRTİQAB

  ə. 1) gözləmə; 2) rəqiblik, rəqabət

  Полностью »
 • İRTİMAS

  ə. suya baş vurma, suya cumma

  Полностью »
 • İRTİSAD

  ə. müşahidə etmə; təqib etmə

  Полностью »
 • İRTİSAM

  ə. rəsmli olma, şəkilli olma; rəsm çəkmə

  Полностью »