Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İSABƏT

  ə. 1) rast gəlmə, yerini tapma; 2) doğru rəydə olma, düzgün fikir yürütmə; 3) çox münasib, çox gözəl; 4) düz nişan alma; sərrastlıq; 5) məqsədə nail o

  Полностью »
 • İSAD

  İS’AD1 ə. yüksəl(t)mə, yuxarı çıx(ar)ma. İS’AD2 ə. xoşbəxt etmə, bəxtiyar etmə

  Полностью »
 • İSAF

  İS’AF ə. başqasının tələb və istəyini yerinə yetirmə

  Полностью »
 • İSAL

  ə. çat(dır)ma, yet(ir)mə

  Полностью »
 • İSALƏ

  ə. sel kimi ax(ıt)ma

  Полностью »
 • İSAR

  ə. 1) bağışlama; bəxşiş; 2) bəyənmə, seçmə

  Полностью »
 • İSBAT

  ə. 1) sübut etmə, təsdiq etmə; 2) dəlil, sübut. İsbati-vücud özünü təsdiqləmə; iştirak etmə

  Полностью »
 • İSDAR

  ə. fərman, sərəncam, əmr və s. vermə

  Полностью »
 • İSƏVİ

  ə. İsa peyğəmbərin dininə mənsub olan; xaçpərəst, xristian

  Полностью »
 • İSƏVİYYƏ

  ə. xaçpərəstlik, xristianlıq

  Полностью »
 • İSFAR

  ə. 1) işıldama, parıldama; 2) bir işi açma, aşkar etmə; 3) göstərmə; 4) bir işin nəticəsində meydana çıxma

  Полностью »
 • İSFƏNC

  ə. süngər

  Полностью »
 • İSFƏND

  İSFƏND1 f. üzərlik. İSFƏND2 f. İran şəmsi təqviminin on ikinci ayı (20 fevral – 20 mart)

  Полностью »
 • İSĞA

  İSĞA’ ə. qulaq asma, dinləmə, eşitmə

  Полностью »
 • İSHAL

  ə. qarın işləməsi

  Полностью »
 • İSİMÜLMƏFUL

  İSİMÜLMƏF’UL ə. feildən düzələn və obyekt bildirən isim və ya obyekti təyin edən sifət/

  Полностью »
 • İSKAN

  ə. 1) məskən sal(dır)ma, məskun et(dir)mə; 3) bir yeri məskun etməklə abad etmə

  Полностью »
 • İSKAT

  ə. sakitləş(dir)mə, sus(dur)ma

  Полностью »
 • İSKƏNCƏBİN

  f. bal və sirkədən düzəldilmiş şərbət

  Полностью »
 • İSQA

  İSQA’ ə. su vermə, susuzluğunu yatırtma

  Полностью »
 • İSQAT

  ə. 1) aşağı salma, düşürmə; 2) məhv etmə; tullama; 3) təsirsiz etmə; 4) hüquqdan məhrum etmə; 5) ölülər üçün günah sədəqəsi

  Полностью »
 • İSLAH

  ə. 1) yaxşı hala salma; yaxşılaşdırma; 2) nöqsan və eyiblərini düzəltmə

  Полностью »
 • İSLAHAT

  ə. «islah» c. 1) islahatlar; 2) t. islahat

  Полностью »
 • İSLAHPƏZİR

  ə. və f. islah oluna bilən, düzəlməsi mümkün olan

  Полностью »
 • İSLAM

  ə. Məhəmməd peyğəmbərin əsasını qoyduğu din; müsəlmanlıq

  Полностью »
 • İSLAMİ

  İSLAMİ(YYƏ) ə. islam dininə aid olan; müsəlmanlığı aid olan

  Полностью »
 • İSLAMİYYƏ

  İSLAMİ(YYƏ) ə. islam dininə aid olan; müsəlmanlığı aid olan

  Полностью »
 • İSLAMİYYƏT

  ə. müsəlmanlıq

  Полностью »
 • İSM

  İSM ə. 1) ad; 2) qrammatikada: əşyanın adını bildirən nitq hissəsi; isim. İsmi-alət alət adı bildirən isim; ismi-amm ümumi isim; ismi-bəsit sadə isim;

  Полностью »
 • İSMA

  İSMA’ ə. eşit(dir)mə, din(lət)mə

  Полностью »
 • İSMAİLİ

  ə. İmam Cəfəri-Sadiqin böyük oğlu İsmayılın əsasını qoyduğu dini təriqət

  Полностью »
 • İSMƏN

  ə. adına görə, adca

  Полностью »
 • İSMƏT

  İSMƏT1 ə. 1) məsumluq, günahsızlıq; 2) namus, iffət; 3) mühafizə, himayə, qoruma; 4) toxunulmazlıq. İSMƏT2 ə

  Полностью »
 • İSMƏTPƏNAH

  ə. və f. ismətli

  Полностью »
 • İSMİ

  ə. 1) ada aid olan; 2) isimdən düzələn

  Полностью »
 • İSMİD

  ə. sürmə daşı

  Полностью »
 • İSMÜ RƏSM

  ə. qayda-qanun

  Полностью »
 • İSMÜLFAİL

  ə. feildən düzələn və subyekt bildirən isim və ya subyekti təyin edən sifət

  Полностью »
 • İSMÜLMÜSƏMMA

  ə. …adlanan …adlı

  Полностью »
 • İSNA

  İSNA’ ə. tərif etmə, tərifləmə

  Полностью »
 • İSNA ƏŞƏRƏ

  ə. on iki

  Полностью »
 • İSNA ƏŞƏRİ

  İSNA ƏŞƏRİ(YYƏ) ə. on iki imama aid olan təriqət; şiə təriqəti

  Полностью »
 • İSNA ƏŞƏRİYYƏ

  İSNA ƏŞƏRİ(YYƏ) ə. on iki imama aid olan təriqət; şiə təriqəti

  Полностью »
 • İSNAD

  ə. 1) bir şeyi birinə nisbət vermə, aid etmə; 2) bir fikri sənədlərlə və ya sitatlarla əsaslandırma; 3) məxəz, mənbə, qaynaq; 4) arxa, dayaq, dirək, s

  Полностью »
 • İSNADƏN

  ə. əsaslanaraq, əsasən

  Полностью »
 • İSNEYN

  ə. 1) iki; 2) bax yövmülisneyn

  Полностью »
 • İSNƏTEYN

  ə. iki

  Полностью »
 • İSR

  ə. iz, ləpir

  Полностью »
 • İSRA

  İSRA’ ə. 1) sürətlən(dir)mə, tələs(dir)mə; 2) tələsiklik, cəldlik

  Полностью »
 • İSRAF

  ə. 1) lazımsız yerə və ehtiyac olmadan artıq mal və s. sərf etmə; 2) əmanət verilmiş malı və ya pulu mənimsəyib sərf etmə

  Полностью »