Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • İTAB

  İTAB1 ə. 1) azarlama, xəstəlik; 2) bulandırma, bulanıq. İTAB2 ə. məzəmmət etmə, üzünü danlama. İT’AB3 ə

  Полностью »
 • İTABAMİZ

  ə. və f. 1) xəstəlik törədən; azarladan; 2) bulanıq edən; bulandıran

  Полностью »
 • İTABNAMƏ

  ə. və f. xəstəlik haqqında sənəd, xəstəlik kağızı

  Полностью »
 • İTAƏT

  ə. tabe olma; mütilik

  Полностью »
 • İTAƏTKAR

  ə. və f. 1) itaət edən, tabe olan, qulaq asan; 2) müti

  Полностью »
 • İTAƏTKARANƏ

  ə. və f. 1) itaət edərək, qulaq asaraq; 2) müticəsinə

  Полностью »
 • İTALƏ

  ə. uzatma, uzunluq. İtalei-zəban «dil uzatma» söhbətə müdaxilə etmə

  Полностью »
 • İTAM

  İT’AM ə. yedirtmə, yedizdirmə

  Полностью »
 • İTAMİYYƏ

  İT’AMİYYƏ ə. vəqf idarələrinin kasıblara yemək verməsi

  Полностью »
 • İTARƏ

  ə. uçma, uçurma

  Полностью »
 • İTFA

  İTFA’ ə. 1) söndürmə, odu keçirmə; 2) m. sakit etmə; sakitləşdirmə

  Полностью »
 • İTFAİYYƏ

  ə. yanğınsöndürən dəstə

  Полностью »
 • İTHAF

  ə. 1) töhfə vermə, sovqat vermə; 2) təqdim etmə; vermə; 3) həsr etmə

  Полностью »
 • İTQİYA

  İTQİYA’ ə. «təqi» c. Allahdan qorxanlar

  Полностью »
 • İTLAF

  ə. 1) tələf etmə, həlak etmə; öldürmə; 2) boş yerə sərf etmə; 3) xarab etmə; pozma

  Полностью »
 • İTLAQ

  ə. 1) azad etmə, xilas etmə, atma; 2) boşama (arvadı), talağını vermə

  Полностью »
 • İTMAM

  ə. axıra çatdırma, tamamlama, sona yetirmə

  Полностью »
 • İTMİNAN

  ə. 1) arxayınlıq, yəqinlik, xatircəmlik; 2) inam, etimad

  Полностью »
 • İTNAB

  ə. çox uzatma, lazımsız təfsilatla mətləbi uzatma

  Полностью »
 • İTRA

  İTRA’ ə. şişirtmə, mübaliğə

  Полностью »
 • İTRƏT

  ə. əqrəba, qohum, qohum-qardaş

  Полностью »
 • İTTİBA

  İTTİBA’ ə. 1) boyun əymə, itaət etmə; 2) yanınca getmə, müşayiət etmə; 3) dalınca getmə, təqib etmə

  Полностью »
 • İTTİBAƏN

  ə. boyun əyərək, itaət edərək

  Полностью »
 • İTTİFAQ

  ə. 1) sözü bir etmə; birləşmə, birlik; 2) birlikdə işləmək üçün sözləşmə; 3) rast gəlmə; təsadüf; 4) hadisə, macəra, qəza, qəziyyə, əhvalat

  Полностью »
 • İTTİFAQƏN

  ə. təsadüfən, gözlənilmədən

  Полностью »
 • İTTİFAQİ

  ə. 1) ittifaqa, birliyə aid olan; 2) təsadüfi

  Полностью »
 • İTTİHAD

  ə. 1) birlik, birləşmə, ittifaq; 2) həmfikir olma, həmrəy olma. İttihadi-islam İslam birliyi

  Полностью »
 • İTTİHADİ

  ə. birliyə, ittifaqa aid olan

  Полностью »
 • İTTİHAM

  ə. günah, təqsir, suç

  Полностью »
 • İTTİHAMAT

  ə. «ittiham» c. ittihamlar

  Полностью »
 • İTTİHAMKAR

  ə. və f. ittiham edən; təqsirləndirən, ittihamçı

  Полностью »
 • İTTİHAMNAMƏ

  ə. və f. ittiham yazılmış rəsmi sənəd

  Полностью »
 • İTTİXAZ

  ə. 1) götürmə, alma, əxz etmə; 2) qəbul etmə, dərk etmə; 3) əldə etmə. İttixazi-tədabir tədbir görmə, tədbir qəbul etmə

  Полностью »
 • İTTİKA

  İTTİKA’ ə. 1) arxa, dayaq; 2) arxalanma, söykənmə; 3) m. xatircəm olma, əmin olma

  Полностью »
 • İTTİKAL

  ə. inam

  Полностью »
 • İTTİQA

  İTTİQA’ ə. özünü gözləmə; saqınma

  Полностью »
 • İTTİQAN

  ə. qəti inanma

  Полностью »
 • İTTİLA

  İTTİLA’ ə. 1) xəbərdar olma, agah olma; 2) xəbər

  Полностью »
 • İTTİLAAT

  ə. «ittila» c. xəbərlər

  Полностью »
 • İTTİRAD

  ə. bir-birinin ardınca hərəkət etmə

  Полностью »
 • İTTİSA

  İTTİSA’ ə. genişlənmə, genişlik

  Полностью »
 • İTTİSAF

  ə. vəsf etmə, tərifləmə

  Полностью »
 • İTTİSAL

  ə. 1) bitişmə, yapışma; 2) kipləşmə, birləşmə; 3) yaxınlıq; 4) əlaqə saxlama

  Полностью »
 • İTTİSAM

  ə. qızğın dəmirlə dəriyə damğa vurma

  Полностью »
 • İTYAN

  ə. 1) gətirmə; 2) daxil olma; gəlmə

  Полностью »
 • İYADƏT

  ə. xəstəyə baş çəkmə, xəstənin yanına getmə

  Полностью »
 • İYAZ

  ə. pənah gətirmə; sığınma

  Полностью »
 • İZA

  İZA’ ə. əziyyət vermə, incitmə

  Полностью »
 • İZABƏ

  ə. əritmə

  Полностью »
 • İZAC

  İZ’AC ə. narahat olma, həyəcanlanma

  Полностью »