Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • KAKUL

  f. 1) saç, zülf // gözəlin saçı, sevgilinin zülfü; 2) kəkil

  Полностью »
 • KALA

  f. 1) parça, toxuma; 2) maya, kapital

  Полностью »
 • KALBÜD

  f. 1) bədən, gövdə; 2) qəlib, forma

  Полностью »
 • KALƏK

  f. kal yemiş; kəlik

  Полностью »
 • KAM

  KAM1 f. arzu, məqsəd, istək, məram. Kami-dil ürək arzusu. KAM2 f. ağız

  Полностью »
 • KAMBƏXŞ

  f. hər kəsin istək və arzusunu yerinə yetirən

  Полностью »
 • KAMBİN

  f. öz arzusuna çatan

  Полностью »
 • KAMCU

  KAMCU(Y) f. 1) arzusuna çatmağa çalışan; 2) öz mənfəətini güdən

  Полностью »
 • KAMCUY

  KAMCU(Y) f. 1) arzusuna çatmağa çalışan; 2) öz mənfəətini güdən

  Полностью »
 • KAMGİR

  f. arzusuna çatmış, kamına çatmış

  Полностью »
 • KAMİL

  ə. 1) bütün, tamam // tam, nöqsansız; 2) yetişmiş, təkmilləşmiş, püxtələşmiş; 3) yaşa dolmuş, bişkin, təcrübəli; 4) elmli, bilikli; 5) əruz vəznində b

  Полностью »
 • KAMİLƏ

  ə. yetişmiş, kamilləşmiş (qadın)

  Полностью »
 • KAMİLƏN

  ə. bütün, tamamilə, büsbütün, hamılıqla

  Полностью »
 • KAMİLÜSSEYR

  ə. mükəmməl seyr edən, hər yeri yaxşı-yaxşı seyr edən

  Полностью »
 • KAMİN

  ə. gizli(n)

  Полностью »
 • KAMKAR

  f. arzusu həyata keçmiş; xoşbəxt

  Полностью »
 • KAMPƏRVƏR

  f. arzusuna çatan

  Полностью »
 • KAMRAN

  f. 1) kam alan, arzusuna çatan; xoşbəxt; 2) qüdrətli, iqtidarlı

  Полностью »
 • KAMRANİ

  f. xoşbəxtlik, bəxtəvərlik

  Полностью »
 • KAMVƏR

  f. arzusuna çatan; xoşbəxt, ağgün, taleli

  Полностью »
 • KAMYAB

  f. arzusuna çatan, kamına çatan

  Полностью »
 • KAN

  KAN1 f. 1) mədən, mədən quyusu; 2) bir şeyin çıxdığı və çox olduğu yer, mənbə. Kani-səxavət səxavət mənbəyi

  Полностью »
 • KANKƏN

  f. quyuqazan, quyuçu

  Полностью »
 • KANUN

  KANUN1 ə. 1) odqabı, manqal; 2) soba. KANUN2 ə. süryani təqvimində: ay adı. Kanuni-əvvəl dekabra uyğun gələn ayın adı; kanuni-sani yanvara uyğun gələn

  Полностью »
 • KAR

  f. 1) iş, əməl; 2) qazanc, fayda; 3) təsir; 4) peşə, sənət

  Полностью »
 • KARAGAH

  f. 1) işdən başı çıxan; işbilən; 2) gizli polis məmuru (xəfiyyə, casus və s.)

  Полностью »
 • KARAŞNA

  f. işdən başı çıxan, işə bələd olan; işbilən

  Полностью »
 • KARAZMA

  f. bax karazmudə

  Полностью »
 • KARAZMUDƏ

  f. 1) işdə sınanmış, təcrübəli; 2) m. dünyagörmüş

  Полностью »
 • KARBAR

  f. bax karü bar

  Полностью »
 • KARDAN

  f. iş bilən, iş anlayan // işdən xəbəri olan

  Полностью »
 • KARDİDƏ

  f. iş görmüş, təcrübəli, işdə sınanmış

  Полностью »
 • KARFƏRMA

  KARFƏRMA(Y) f. iş sahibi, iş buyuran; sahibkar

  Полностью »
 • KARFƏRMAY

  KARFƏRMA(Y) f. iş sahibi, iş buyuran; sahibkar

  Полностью »
 • KARGAH

  KARGAH, KARGƏH f. iş yeri, sənaye müəssisəsi; emalatxana

  Полностью »
 • KARGƏH

  KARGAH, KARGƏH f. iş yeri, sənaye müəssisəsi; emalatxana

  Полностью »
 • KARGƏR

  f. 1) fəhlə, işçi; 2) əlindən iş gələn, bacarıqlı; 3) m. təsir edən, təsirli

  Полностью »
 • KARGİR

  f. 1) əlac, çarə; 2) təsirli, kəsərli

  Полностью »
 • KARGÜZAR

  f. 1) iş bacaran, işin öhdəsindən gələn; 2) işlər müdiri; 3) texniki katib; mirzə

  Полностью »
 • KARXANƏ

  f. 1) iş yeri; emalatxana; 2) daş və ya qum çıxarılan yer; əhəng və s. hazırlanan yer

  Полностью »
 • KARİ

  f. dəyərli, kəsərli, təsirli

  Полностью »
 • KARKÜN

  f. əlindən iş gələn, işcil

  Полностью »
 • KARNAMƏ

  f. iş cədvəli, iş planı; plan

  Полностью »
 • KARPƏRDAZ

  f. iş bacaran, işgüzar

  Полностью »
 • KARSAZ

  f. 1) işin öhdəsindən gələn, iş bacaran; 2) işgüzar; 3) müdir, idarə edən

  Полностью »
 • KARSAZİ

  f. işgörmə bacarığı; işgüzarlıq

  Полностью »
 • KARŞÜNAS

  f. 1) iş bacaran, iş bilən; 2) mütəxəssis

  Полностью »
 • KARÜ BAR

  f. iş-güc

  Полностью »
 • KARÜ ZAR

  f. bax karzar

  Полностью »
 • KARVAN

  f. bir-birinin ardınca gedən dəvə və s.; avtomaşın, gəmi və s. dəstəsi

  Полностью »