Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • KİBAR

  ə. «kəbir» c. 1) böyüklər; 2) t. kübar // alicənab

  Tam oxu »
 • KİBARANƏ

  ə. və f. kübarcasına // alicənablıqla

  Tam oxu »
 • KİBƏR

  ə. yaşlılıq, yaşlı olma

  Tam oxu »
 • KİBR

  ə. 1) böyüklük, böyük olma; 2) lovğalıq, təkəbbür

  Tam oxu »
 • KİBRİT

  ə. 1) kükürd; 2) od yandırmaq üçün vəsait. Kibriti-əhmər «qırmızı kibrit» yalançı kimyagərlərin fövqəladə qüvvəyə malik kimi təqdim etdikləri mövhumi

  Tam oxu »
 • KİBRİTİ

  ə. kibritə aid olan, kibritdən olan

  Tam oxu »
 • KİBRİYA

  KİBRİYA’ ə. 1) böyüklük, calal; 2) m. Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • KİFAF

  ə. 1) bəslik, bəs olma; 2) yaşamaq üçün lazım olan azuqə. Kifafi-nəfs bir adamın yaşamasına kifayət edən azuqə

  Tam oxu »
 • KİFAYƏT

  ə. 1) kafi miqdarda olma; 2) bacarıq

  Tam oxu »
 • KİHANƏT

  ə. bəzi ruhanilərin və ya xüsusi adamların gələcəyi xəbər vermələri

  Tam oxu »
 • KİLAB

  ə. «kəlb» c. itlər, köpəklər

  Tam oxu »
 • KİLAR

  f. ərzaq və s. yığılan iri dolab; anbar

  Tam oxu »
 • KİLİD

  f. əsli y. qıfıl

  Tam oxu »
 • KİLİM

  f. xovsuz palaz növü

  Tam oxu »
 • KİLK

  f. qələm, yazı aləti

  Tam oxu »
 • KİLS

  ə. kirəc daşı; əhəng

  Tam oxu »
 • KİLSİ

  ə. kirəc daşı növündən olan (daş, torpaq və s. haqqında)

  Tam oxu »
 • KİMİYA

  KİMİYA’ ə. əsli y. bax kimya

  Tam oxu »
 • KİMM

  ə. gülün kasacığı

  Tam oxu »
 • KİMYA

  KİMYA’ ə. əsli y. maddələrin quruluşu haqqında elm

  Tam oxu »
 • KİMYAGƏR

  ə. və f. 1) kimya alimi; kimyaçı; 2) orta əsrlərdə: hər şeyi qızıla çevirmək iddiasında olan kimyaçı

  Tam oxu »
 • KİMYƏVİ

  ə. kimyaya aid olan, kimyada alınan

  Tam oxu »
 • KİN

  f. bax kinə

  Tam oxu »
 • KİNAYƏ

  KİNAYƏ(T) ə. 1) bir mənanı düzünə deyil, dolayısı ilə ifadə edən söz; 2) tənəli, toxunan söz; 3) ədəbiyyatda: metafora

  Tam oxu »
 • KİNAYƏT

  KİNAYƏ(T) ə. 1) bir mənanı düzünə deyil, dolayısı ilə ifadə edən söz; 2) tənəli, toxunan söz; 3) ədəbiyyatda: metafora

  Tam oxu »
 • KİNAYƏTGUNƏ

  ə. və f. 1) tənəli; toxunan (söz haqqında); 2) metaforik

  Tam oxu »
 • KİNDAR

  f. 1) kin saxlayan, gizli ədavət bəsləyən; 2) intiqama həris olan; qisasçı

  Tam oxu »
 • KİNƏ

  f. gizli ədavət hissi

  Tam oxu »
 • KİNƏBÜNYAN

  f. kinli

  Tam oxu »
 • KİNƏCU

  f. intiqam alan, intiqamçı

  Tam oxu »
 • KİNƏXAH

  f. intiqam almaq istəyən, qisas almağa həris olan

  Tam oxu »
 • KİNƏVƏR

  f. gizli ədavəti olan; kinli, qərəzkar

  Tam oxu »
 • KİRAM

  ə. «kərim» c. kərimlər

  Tam oxu »
 • KİRAMÜLKATİBEYN

  ə. hər bir adamın savab və günahlarını qeyd etmək üçün onun sağ və sol çiyinlərində qərar tutmuş iki mələk

  Tam oxu »
 • KİRAR

  ə. təkrar

  Tam oxu »
 • KİRAYƏ

  ə. bax kirə (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • KİRAYƏDAR

  ə. və f. 1) bax kirayənişin; 2) ev kirayəyə verən; kirayəçi

  Tam oxu »
 • KİRAYƏKEŞ

  ə. və f. kirayə ilə yük və s. daşıyan, adam aparan

  Tam oxu »
 • KİRAYƏNİŞİN

  ə. və f. kirayə ilə ev tutan, kirayə ilə mənzildə yaşayan

  Tam oxu »
 • KİRAYƏNİŞİNİ

  ə. və f. kirayə ilə ev tutma, kirayə ilə mənzildə yaşama

  Tam oxu »
 • KİRBAS

  ə. bez (parça)

  Tam oxu »
 • KİRDAR

  ə. güc, qüvvət, taqət

  Tam oxu »
 • KİRDKAR

  ə. Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • KİRƏ

  ə. 1) haqq müqabilində bir şeydən istifadə hüququnun başqasına verilməsi; 2) kirayə haqqı

  Tam oxu »
 • KİRİŞMƏ

  f. əsli a. 1) qaş-göz oynatma, qaş-gözlə işarə etmə, him-cim etmə; 2) naz, qəmzə; him-cim

  Tam oxu »
 • KİRM

  f. həşəratın bir növü; qurd

  Tam oxu »
 • KİS

  f. qırışıq, bükük (paltar, parça və s.)

  Tam oxu »
 • KİSƏ

  f. 1) iri torba; 2) cib

  Tam oxu »
 • KİSƏDAR

  f. dövlətli adamın gəlir-çıxarını hesablayan işçi

  Tam oxu »
 • KİSƏVÜ HƏMYAN

  f. qızıl, pul və s. qoyulub belə bağlanan uzunsov parça və ya meşin kisəcik; pul kisəsi

  Tam oxu »