Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • LƏHƏD

  LƏH(Ə)D ə. qəbiristanlıqda ölü basdırılan quyu

  Полностью »
 • LƏHİB

  ə. istilik, hərarət

  Полностью »
 • LƏHİM

  ə. metalları yapışdırmaq üçün işlədilən qalay və s

  Полностью »
 • LƏHM

  ə. 1) ət; 2) meyvənin ləti

  Полностью »
 • LƏHN

  ə. 1) gözəl, ahəngdar səs; 2) nəğmə, ahəng, şərqi, təranə; 3) nitqdə: səhv, yanlışlıq. Ləhni-Davudi çox gözəl, ən lətif səs

  Полностью »
 • LƏHV

  ə. bax ləhvü ləb

  Полностью »
 • LƏHVÜ LƏB

  LƏHVÜ LƏ’B ə. 1) oyun, əyləncə, oyun-oyuncaq; 2) eyş-işrətlə, əyyaşlıqla, narkomaniya ilə vaxt keçirmə

  Полностью »
 • LƏHZƏ

  ə. 1) bir baxış, bir nəzər; 2) az vaxt; bir an

  Полностью »
 • LƏXT

  f. laxta

  Полностью »
 • LƏXT-LƏXT

  f. laxta-laxta, parça-parça

  Полностью »
 • LƏİM

  ə. 1) alçaq, zəlil; 2) xəsis, simic

  Полностью »
 • LƏİN

  ə. məlun, lənətlənmiş

  Полностью »
 • LƏK

  ə. əsli hind. yüz min

  Полностью »
 • LƏKATƏ

  ə. əxlaqsız qadın; fahişə

  Полностью »
 • LƏQƏB

  ə. birisinin əsil adından əlavə ona verilən ikinci ad; ayama

  Полностью »
 • LƏQLƏQ

  ə. bax ləqləqə (1-ci və 3-cü mənalarda)

  Полностью »
 • LƏQLƏQƏ

  ə. 1) leylək; 2) leyləyin çıxardığı səs; 3) m. boş laqqırtı; 4) bax ləqləqi

  Полностью »
 • LƏQLƏQİ

  ə. boş söz, mənasız söz

  Полностью »
 • LƏQLƏQİYYAT

  ə. «ləqləqi» c. boş sözlər, laqqırtılar; t. lağlağı

  Полностью »
 • LƏL

  LƏ’L ə. 1) al rəngli qiymətli daş; 2) qırmızı mürəkkəb; 3) m. al, qırmızı (şərab, gözəlin dodağı və s

  Полностью »
 • LƏLA

  LƏ’LA’ ə. 1) parlaq, parlayan; 2) cilalı, cilalanmış

  Полностью »
 • LƏLFAM

  LƏ’LFAM ə. və f. ləl rəngli; ləl kimi qırmızı

  Полностью »
 • LƏLGUN

  LƏ’LGUN ə. və f. ləl kimi; qıpqırmızı

  Полностью »
 • LƏLPƏRVƏR

  LƏ’LPƏRVƏR ə. və f. ləl sevən, ləli çox istəyən

  Полностью »
 • LƏM

  LƏM’(AN) ə. parlama, parıldama

  Полностью »
 • LƏMAN

  LƏM’(AN) ə. parlama, parıldama

  Полностью »
 • LƏMƏ

  LƏM’Ə ə. parıltı, parlaqlıq. Ləmei-səadət səadət partıltısı, xoşbəxtlik

  Полностью »
 • LƏMƏAT

  ə. «ləmə» c. t. çox parıltı verən, çox parlayan

  Полностью »
 • LƏMƏBAR

  LƏM’ƏBAR ə. və f. parlayan, parlaq

  Полностью »
 • LƏMƏFİŞAN

  LƏM’ƏFİŞAN ə. və f. parıltı yayan; parlayan

  Полностью »
 • LƏMƏPAŞ

  LƏM’ƏPAŞ ə. və f. parıltı səpələyən; parlayan

  Полностью »
 • LƏMƏVAR

  LƏM’ƏVAR ə. və f. parlaq, işıqlı

  Полностью »
 • LƏMƏZAR

  LƏM’ƏZAR ə. və f. parıldayan yer, parıltı düşən yer

  Полностью »
 • LƏMH

  LƏMH(Ə) 1) gizlicə nəzər salma, gözaltı baxma; 2) an, ləhzə

  Полностью »
 • LƏMHƏ

  LƏMH(Ə) 1) gizlicə nəzər salma, gözaltı baxma; 2) an, ləhzə

  Полностью »
 • LƏMS

  ə. 1) əllə tutma; toxunma; 2) toxunma duyğusu, lamisə

  Полностью »
 • LƏMSİ

  ə. toxunma duyğusu ilə əlaqədar olan

  Полностью »
 • LƏMYƏLİD

  ə. doğmamış; doğmamışdır

  Полностью »
 • LƏMYƏZƏL

  ə. arası kəsilməyən, fasiləsiz; həmişəlik, daimi

  Полностью »
 • LƏMYULƏD

  ə. doğulmamış; doğulmamışdır

  Полностью »
 • LƏN

  LƏ’N(ƏT) ə. qarğama; nifrin, qarğış, lənətləmə

  Полностью »
 • LƏNƏT

  LƏ’N(ƏT) ə. qarğama; nifrin, qarğış, lənətləmə

  Полностью »
 • LƏNƏTXAN

  LƏ’NƏTXAN ə. və f. lənətləyən, qarğış edən

  Полностью »
 • LƏNG

  f. 1) topal, axsaq; 2) durma, dayanma; 3) ləngimə, gecikmə

  Полностью »
 • LƏNGƏR

  f. 1) lövbər; 2) o yan-bu yana əyilmə; tərpənmə

  Полностью »
 • LƏNTƏR

  ə. asılı lampa

  Полностью »
 • LƏNTƏRAN

  ə. söyüş, ədəbsiz (söz haqqında)

  Полностью »
 • LƏRZ

  f. bax lərzə

  Полностью »
 • LƏRZAN

  f. titrəyən, titrək // titrəyə-titrəyə, titrəyərək

  Полностью »
 • LƏRZƏ

  f. 1) titrəyiş, əsmə; 2) titrətmə, qızdırma

  Полностью »