Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • MİAD

  ə. 1) qayıtma, qayıdış; 2) qayıtma yeri və ya vaxtı

  Tam oxu »
 • MİAT

  ə. «miə» c. əsrlər, yüzilliklər

  Tam oxu »
 • MİDAD

  f. 1) karandaş; 2) yazı mürəkkəbi

  Tam oxu »
 • MİDƏ

  Mİ’DƏ ə. mədə

  Tam oxu »
 • MİDHƏT

  ə. öymə, tərif etmə

  Tam oxu »
 • MİDHƏTSƏRA

  ə. və f. tərifləyən, məddah, mədhiyyəçi

  Tam oxu »
 • MİƏ

  ə. bax miyə

  Tam oxu »
 • MİFSƏD

  ə. qan almaq üçün alət

  Tam oxu »
 • MİFTAH

  ə. açar. Miftahi-rövzə behiştin açarı

  Tam oxu »
 • MİFTAHÜLLİSAN

  ə. «dilin açarı» ərəb dilini öyrənmək üçün dərslik

  Tam oxu »
 • MİĞ

  f. bulud, duman, sis

  Tam oxu »
 • MİĞFƏR

  ə. dəmir papaq; dəbilqə

  Tam oxu »
 • MİĞFƏRİ

  ə. dəbilqə şəklində olan

  Tam oxu »
 • MİĞLİM

  ə. bax müğlim

  Tam oxu »
 • MİĞSƏL

  ə. yumaq üçün alət və ya qab

  Tam oxu »
 • MİĞZƏL

  ə. cəhrə // iy (cəhrənin hissəsi)

  Tam oxu »
 • MİĞZƏLİ

  ə. iyvari; iynəşəkilli

  Tam oxu »
 • MİHAD

  ə. döşək

  Tam oxu »
 • MİHBƏRƏ

  ə. mürəkkəbqabı

  Tam oxu »
 • MİX

  f. mıx

  Tam oxu »
 • MİXƏK

  f. 1) mixəkgülü; 2) xırda mıx şəklində Şərq şirniyyatı

  Tam oxu »
 • MİXİ

  f. 1) mıx şəklində olan; 2) qədim fars əlifbası

  Tam oxu »
 • MİXLAB

  ə. bax mixləb

  Tam oxu »
 • MİXLƏB

  ə. caynaq, dırnaq

  Tam oxu »
 • MİXRƏZ

  ə. biz (dəri və s. deşən alət)

  Tam oxu »
 • MİXRƏZİ

  ə. ucu biz kimi sivri

  Tam oxu »
 • MİKNƏT

  ə. 1) bacarıq, iqtidar; 2) dövlət

  Tam oxu »
 • MİQAT

  ə. 1) təyin olunmuş, ayrılmış vaxt; 2) hacıların ehrama girdikləri yer

  Tam oxu »
 • MİQBƏZƏ

  ə. 1) dəstə, tutacaq; 2) tutub sıxmaq üçün alət; sıxac

  Tam oxu »
 • MİQDAR

  ə. 1) qədər, kəmiyyət; 2) qisim, hissə; 3) qədir, qiymət

  Tam oxu »
 • MİQDARİ

  ə. qədərlə, kəmiyyətlə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • MİQƏSS

  ə. bax miqraz

  Tam oxu »
 • MİQƏTTƏ

  MİQƏTTƏ’ ə. üstündə qələmin ucu və s. kəsilən sümük, fil dişi və s. parçası

  Tam oxu »
 • MİQLAD

  ə. açar

  Tam oxu »
 • MİQNATİS

  MİQNATİS(İYYƏ) ə. əsli y. maqnit

  Tam oxu »
 • MİQNATİSİYYƏ

  MİQNATİS(İYYƏ) ə. əsli y. maqnit

  Tam oxu »
 • MİQNATİSİYYƏT

  ə. maqnetizm

  Tam oxu »
 • MİQRAZ

  ə. qayçı

  Tam oxu »
 • MİQSƏM

  ə. bölüşdürən vasitə

  Tam oxu »
 • MİQTƏ

  MİQTƏ’ ə. kəsən alət, kəsici alət; balta

  Tam oxu »
 • MİQYAS

  ə. ölçü

  Tam oxu »
 • MİL

  ə. 1) iynə // gözə sürmə çəkmək üçün iynəvari alət // cəza kimi gözü kor etmək üçün odda qızdırılaraq gözə çəkilən iynəvari alət; 2) sütun; 3) mərzlər

  Tam oxu »
 • MİLAD

  ə. 1) çox doğan qadın; 2) anadan olan gün, ad günü; 3) xristianlarda: İsa peyğəmbərin təvəllüd günü bayramı

  Tam oxu »
 • MİLADİ

  ə. İsa peyğəmbərin doğulduğu vaxtdan başlanan xristian təqvimi // bizim eraya aid olan

  Tam oxu »
 • MİLAHƏT

  ə. gəmiçilik, dənizçilik

  Tam oxu »
 • MİLƏQƏ

  MİL’ƏQƏ ə. qaşıq

  Tam oxu »
 • MİLƏL

  ə. «millət» c. millətlər // xalqlar

  Tam oxu »
 • MİLH

  ə. duz

  Tam oxu »
 • MİLLƏT

  ə. 1) əhali, xalq; 2) təriqət, məzhəb; 3) dini icma; cəmiyyət

  Tam oxu »
 • MİLLƏTPƏRƏST

  ə. və f. 1) öz millətini başqa millətlərdən üstün tutan adam; şovinist; 2) bax millətpərvər

  Tam oxu »