Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • MOİZƏ

  ə. 1) vəz etmə; ruhanilərin minbərdən söylədikləri nitq; 2) öyüd, nəsihət

  Tam oxu »
 • MOLLA

  ə. 1) ziyalılıq titulu; 2) axunddan kiçik din xadimi; 3) mollaxana müəllimi

  Tam oxu »
 • MOLLAGUNƏ

  ə. və f. bax mollanüma (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • MOLLAXANƏ

  ə. və f. molla məktəbi, ibtidai mədrəsə

  Tam oxu »
 • MOLLANÜMA

  ə. və f. 1) molla görünüşlü, mollaya oxşayan; 2) özünü mollaya oxşadan, yalançı molla

  Tam oxu »
 • MÖBİD

  MÖ’BİD ə. 1) zərdüşt dini kahini; 2) bilikli adam; alim

  Tam oxu »
 • MÖCƏM

  MÖ’CƏM ə. 1) məchul, məlum olmayan; 2) lüğət, sözlük; 3) əlifba; 4) ərəb əlifbasında: nöqtəli hərf; 5) alınma söz

  Tam oxu »
 • MÖCİB

  MÖ’CİB ə. bax müəccib

  Tam oxu »
 • MÖCİR

  MÖ’CİR ə. icarəyə götürən; kirayəçi

  Tam oxu »
 • MÖCİZ

  MÖ’CİZ ə. 1) aciz edən, acizləşdirən; 2) gözəllikdə hamıdan yüksəkdə duran; 3) möcüzə göstərən, möcüzə sahibi; 4) qocalmış, əldən düşmüş

  Tam oxu »
 • MÖCİZAT

  MÖ’CİZAT ə. «mö’cizə» c. möcüzələr, xariqələr

  Tam oxu »
 • MÖCİZBƏYAN

  MÖ’CİZBƏYAN ə. bax mö’cizəkar

  Tam oxu »
 • MÖCİZƏ

  MÖ’CİZƏ ə. qeyri-adi şey, möcüzə

  Tam oxu »
 • MÖCİZƏKAR

  MÖ’CİZƏKAR ə. və f. bax mö’ciznüma

  Tam oxu »
 • MÖCİZƏNCAM

  MÖ’CİZƏNCAM ə. və f. möcüzə ilə nəticələnən; möcüzəli

  Tam oxu »
 • MÖCİZƏVİ

  MÖ’CİZƏVİ ə. möcüzə kimi, möcüzəyə oxşayan

  Tam oxu »
 • MÖCİZNÜMA

  MÖ’CİZNÜMA ə. və f. möcüzə göstərən

  Tam oxu »
 • MÖHBİT

  ə. endirən, düşürən, aşağı salan

  Tam oxu »
 • MÖHDƏS

  ə. 1) yeni; təzə çıxmış; 2) sonradan törənmiş, sonradan var olan

  Tam oxu »
 • MÖHKƏM

  ə. 1) sağlam, gümrah; 2) mətin, qüvvətli; 3) bərk

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMAT

  ə. «möhkəm» c. 1) möhkəm şeylər; 2) heç bir mübahisə olmadan təfsir edilən Qur’an ayələri

  Tam oxu »
 • MÖHLƏT

  ə. vaxt vermə

  Tam oxu »
 • MÖHLİK

  ə. həlakedici, öldürücü, çox təhlükəli

  Tam oxu »
 • MÖHMƏL

  ə. 1) tərk edilmiş, başlı-başına buraxılmış; 2) məhəl qoyulmayan, sayılmayan; 3) ərəb əlifbasında: nöqtəsiz hərf

  Tam oxu »
 • MÖHMİL

  ə. 1) baxmayan, əhəmiyyət verməyən; 2) boş, mənasız söz

  Tam oxu »
 • MÖHMİLAT

  ə. «möhmil» c. mənasız sözlər

  Tam oxu »
 • MÖHNƏT

  ə. 1) zəhmət, əziyyət; 2) dərd, qəm, ələm; 3) müsibət, bəla; 4) əmək, iş; 5) yorğunluq, əzginlik

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTBAR

  ə. və f. möhnət gətirən, qəm-qüssə doğuran

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTƏFZA

  ə. və f. möhnət artıran, qüssə artıran

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTİ

  ə. 1) qəmli, qüssəli, möhnətli; 2) əməksevər, əməkçi

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTKEŞ

  ə. və f. 1) möhnət çəkən, dərd çəkən; 2) əməkçi, zəhmətkeş

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTKƏDƏ

  ə. və f. bax möhnətsəra

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTNƏVİS

  f. və f. qəm-qüssə yazan, qüssəli sözlər yazan

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTSƏRA

  ə. və f. 1) qəm evi, dərd ocağı, dərdqəm olan yer; 2) m. dünya, bu dünya

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTŞİAR

  ə. möhnətli, əzablı, əziyyətli

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTZƏDƏ

  ə. və f. «möhnət vurmuş» qəmli, dərdə tutulmuş

  Tam oxu »
 • MÖHR

  f. bax möhür. Möhri-mumi mumlu möhür;möhri-Süleyman Süleyman peyğəmbərin möhürü

  Tam oxu »
 • MÖHRBƏND

  f. möhürlənmiş, möhürlənib bağlanmış (məktub və s. haqqında)

  Tam oxu »
 • MÖHRDAR

  f. 1) keçmişdə: rəsmi dövlət sənədlərini möhürləməklə məşğul olan vəzir; 2) xüsusi katib

  Tam oxu »
 • MÖHRƏ

  ə. 1) hər cür girdə şey; kürəcik; 2) şüşə muncuq; 3) balıqqulağı, sədəf (kağızın yazılacaq üzünü ahərləmək üçün işlədilirdi); 4) şahmatda: fiqurlardan

  Tam oxu »
 • MÖHRİQ

  MÖHRİQ(Ə) ə. 1) yandıran, yandırıcı; 2) çox əziyyət verən, ürək yandıran

  Tam oxu »
 • MÖHRİQAT

  ə. «möhriq(ə)» c. yandıranlar

  Tam oxu »
 • MÖHRİQƏ

  MÖHRİQ(Ə) ə. 1) yandıran, yandırıcı; 2) çox əziyyət verən, ürək yandıran

  Tam oxu »
 • MÖHSİN

  ə. yaxşılıq edən; comərd

  Tam oxu »
 • MÖHTAC

  ə. 1) ehtiyacı olan; 2) yoxsul, kasıb

  Tam oxu »
 • MÖHTACİYYƏT

  ə. möhtaclıq, ehtiyac

  Tam oxu »
 • MÖHTAL

  ə. hiyləgər, fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • MÖHTƏCİB

  ə. 1) gizlənən; 2) örtülmüş, bürünmüş

  Tam oxu »
 • MÖHTƏDA

  ə. islam dinini qəbul etmiş, müsəlman olmuş

  Tam oxu »
 • MÖHTƏKİR

  ə. böyük qazancla mal alıb-satan

  Tam oxu »