Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • PE

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • PEŞKƏŞ

  f. bəxşiş, hədiyyə

  Tam oxu »
 • PEY

  f. 1) ləpir, iz; 2) ard, arxa; 3) kaman kirişi

  Tam oxu »
 • PEYAPEY

  f. bax peydərpey

  Tam oxu »
 • PEYDA

  f. 1) aşkar, zahir; 2) tapılmış, əldə edilmiş; 3) zühur etmiş, üzə çıxmış

  Tam oxu »
 • PEYDƏRPEY

  f. bax peyhapey

  Tam oxu »
 • PEYĞAM

  f. bax pəyam

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏR

  f. bax pəyambər

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏRİ

  f. peyğəmbərlik

  Tam oxu »
 • PEYĞULƏ

  f. 1) dəlik, deşik; 2) mağara

  Tam oxu »
 • PEYHAPEY

  f. dalbadal, bir-birinin ardınca

  Tam oxu »
 • PEYK

  f. 1) xəbər, məktub və s. aparıb-gətirən; 2) hər hansı planetin ətrafında dolanan səma cismi

  Tam oxu »
 • PEYKAN

  f. 1) oxun ucundakı sivri iti metal parçası; oxun deşici ucluğu; 2) oxatma təlimi; 3) m. kirpik. Peykani-hicr ayrılıq oxu

  Tam oxu »
 • PEYKAR

  f. 1) döyüş, vuruş; 2) mübarizə

  Tam oxu »
 • PEYKƏR

  f. 1) bədən, əndam, cüssə; 2) surət, çöhrə, üz; 3) rəsm edilmiş, nəqş olunmuş. Peykəri-sədparə yüz yerə parçalanmış bədən, parça-parça olmuş cəsəd; pe

  Tam oxu »
 • PEYMAN

  PEYMAN(Ə)1 f. əhd, iqrar, söz vermə

  Tam oxu »
 • PEYMANƏ

  PEYMAN(Ə)1 f. əhd, iqrar, söz vermə. PEYMANƏ2 f. bax peyvanə. Peymanei-qəm qəm qədəhi, kədər piyaləsi

  Tam oxu »
 • PEYMANGÜSƏL

  f. bax peymanşikən

  Tam oxu »
 • PEYMANŞİKƏN

  f. əhdini sındıran, sözündən dönən

  Tam oxu »
 • PEYRƏV

  PEYRƏV(İ) f. birinin ardınca getmə; ardıcıllıq; tabe olma; tabelik

  Tam oxu »
 • PEYRƏVİ

  PEYRƏV(İ) f. birinin ardınca getmə; ardıcıllıq; tabe olma; tabelik

  Tam oxu »
 • PEYROB

  f. birinin ardınca gedən; tabe; ardıcıl

  Tam oxu »
 • PEYVANƏ

  f. 1) ölçü qabı; 2) qədəh, piyalə; 3) qafa tası

  Tam oxu »
 • PEYVƏND

  f. 1) bitişik, bitişmə; 2) calaq növü; 3) əlaqə, bağlılıq; 4) yoluxucu xəstəliklərə qarşı bədənə vaksin yeritmə və həmin əməliyyatın özü

  Tam oxu »
 • PEYVƏST

  PEYVƏST(Ə) f. 1) daima, daimi; 2) birləşdirilmiş; 3) bitişik, bir-birinə keçirilmiş; 4) çatma (qaş haqqında)

  Tam oxu »
 • PEYVƏSTƏ

  PEYVƏST(Ə) f. 1) daima, daimi; 2) birləşdirilmiş; 3) bitişik, bir-birinə keçirilmiş; 4) çatma (qaş haqqında)

  Tam oxu »
 • PƏDƏR

  f. ata

  Tam oxu »
 • PƏDƏRANƏ

  f. ata kimi, atacasına

  Tam oxu »
 • PƏDƏRSÜXTƏ

  f. «atası yanmış» köpəkoğlu (söyüş məqamında işlədilir)

  Tam oxu »
 • PƏDƏRŞAHİ

  f. tarixdə kişilərin qadınlardan üstün olduğu dövr

  Tam oxu »
 • PƏDİD

  f. aşkar, ayan, zahir

  Tam oxu »
 • PƏDİDAR

  f. aşkar olan, ayan olan, zühurə çıxan

  Tam oxu »
 • PƏDRUD

  f. vidalaşma, xudahafizləşmə

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVAN

  f. 1) çox güclü adam; qəhrəman, igid; 2) güləşçi

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANANƏ

  f. pəhləvancasına, qəhrəmancasına

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANİ

  f. 1) pəhləvanlıq; 2) Azərbaycan xalq oyun havalarından biri; 3) bax pəhləvi (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVİ

  f. 1) orta fars dili; orta fars əlifbası; 2) 1925-1980-ci illərdə İranda hakimiyyət sürmüş sülalə; 3) keçmiş İranda: qızıl pul

  Tam oxu »
 • PƏHLU

  f. yan, böyür

  Tam oxu »
 • PƏHN

  f. enli, geniş

  Tam oxu »
 • PƏHRİZ

  f. bax pərhiz

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏ

  f. 1) bürüşmüş, bürüşük, əzgin; 2) solğun, solmuş; 3) əsgi-üsgü, cırım-cındır

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏGİ

  f. bürüşüklük, əzginlik

  Tam oxu »
 • PƏLAS

  f. 1) palaz; 2) dərvişlərin geydiyi kobud yun paltar; 3) ev müxəlləfatı; 4) m. aldatma, hiylə

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  f. qaplan

  Tam oxu »
 • PƏLİD

  f. murdar, murdarlanmış

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  f. 1) sığınma, himayə, kömək; 2) sığınacaq, daldalanacaq; 3) yardımçı, himayəçi

  Tam oxu »
 • PƏNAHGAH

  f. pənah yeri; sığınacaq

  Tam oxu »
 • PƏNBƏ

  f. pambıq

  Tam oxu »
 • PƏNC

  f. 1) beş; 2) bax pəncganə

  Tam oxu »
 • PƏNCAH

  f. əlli (rəqəm)

  Tam oxu »