Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • PİÇ

  f. 1) buruq, burulmuş; 2) qıvrım, qıvrılmış; 3) dolaşıq, dolaşmış; 4) sarıq, sarınmış

  Tam oxu »
 • PİÇAPİÇ

  f. çox dolaşıq; qarmaqarışıq

  Tam oxu »
 • PİÇƏNDƏRPİÇ

  f. qat-qat, dolaşıq, qarmaqarışıq

  Tam oxu »
 • PİÇİDƏ

  f. dolaşmış, bükülmüş, qıvrılmış

  Tam oxu »
 • PİÇİŞ

  f. qıvrımlıq

  Tam oxu »
 • PİÇÜ XƏM

  f. əyri-üyrü, dolaşıq

  Tam oxu »
 • PİÇÜ TAB

  f. 1) qarmaqarışıq, dolaşıq; 2) qıvrım; 3) m. hiylə, kələk

  Tam oxu »
 • PİL

  f. fil

  Tam oxu »
 • PİLƏK

  f. üzükdə, qolbaqda və s. bəzək kimi sallanan yüngül qızıl tel, zəncir və s

  Tam oxu »
 • PİLƏKDUZ

  f. pilək tikilmiş baş örtüyü

  Tam oxu »
 • PİLTƏN

  f. fil cüssəsi; iri, qüvvəli

  Tam oxu »
 • PİNDAR

  f. zənn, fikir

  Tam oxu »
 • PİNƏ

  f. 1) yamaq; 2) qabar, döyənək

  Tam oxu »
 • PİNƏDUZ

  f. pinəçi, çəkməçi

  Tam oxu »
 • PİNHAN

  f. bax pünhan

  Tam oxu »
 • PİR

  PİR1 f. 1) qoca, yaşlı; 2) təriqət başçısı, məzhəb başçısı; mürşid. Piri-meykədə bax piri-muğan; piri-muğan 1) meyxanaçı; 2) təriqət başçısı, məzhəb b

  Tam oxu »
 • PİRA

  f. bəzəyən; bəzəkli

  Tam oxu »
 • PİRAHƏN

  f. köynək

  Tam oxu »
 • PİRAHƏNPUŞ

  f. köynək geymiş; köynəkli

  Tam oxu »
 • PİRAMUN

  f. ətraf

  Tam oxu »
 • PİRANƏ

  f. qocayana

  Tam oxu »
 • PİRANƏSƏR

  f. qoca, çox qoca

  Tam oxu »
 • PİRASTƏ

  f. bəzənmiş, bəzəkli

  Tam oxu »
 • PİRAYƏ

  f. bəzənmiş, süslü

  Tam oxu »
 • PİRAYƏBƏXŞ

  f. bax pirayəsaz

  Tam oxu »
 • PİRAYƏSAZ

  f. bəzəyən, süsləyən

  Tam oxu »
 • PİRƏZAL

  f. qoca, qoca kişi

  Tam oxu »
 • PİRƏZƏN

  f. qarı, qoca qarı

  Tam oxu »
 • PİRUZ

  f. qalib, üstün

  Tam oxu »
 • PİRÜ CƏVAN

  f. qocalı-cavanlı; hamı

  Tam oxu »
 • PİSTAN

  f. bax püstan

  Tam oxu »
 • PİSTƏR

  f. döşək

  Tam oxu »
 • PİŞ

  f. ön, qabaq, irəli, qənşər. Pişi-nəzər göz qabağı

  Tam oxu »
 • PİŞANİ

  f. alın

  Tam oxu »
 • PİŞAVƏND

  f. karvanın qabağında gedən adam

  Tam oxu »
 • PİŞCƏNG

  f. ön sırada vuruşan hərbi hissə

  Tam oxu »
 • PİŞDAR

  f. qabaqda gedən, öndə gedən

  Tam oxu »
 • PİŞDƏST

  f. əldən iti; cəld, becid

  Tam oxu »
 • PİŞƏ

  f. 1) peşə, sənət; 2) iş, vəzifə; 3) adət, peşə

  Tam oxu »
 • PİŞƏK

  f. bax pişəki

  Tam oxu »
 • PİŞƏKAR

  f. peşəkar

  Tam oxu »
 • PİŞƏKİ

  f. qabaqcadan verilən haqq və ya bir şeyin qabaqcadan verilən qiyməti

  Tam oxu »
 • PİŞƏZVƏQT

  f. vaxtından qabaq

  Tam oxu »
 • PİŞGAH

  f. bax pişgəh

  Tam oxu »
 • PİŞGAM

  f. 1) irəlidə addım atan, qabaqda gedən; 2) qabaqcıl, öncül

  Tam oxu »
 • PİŞGƏH

  f. öndə olan, çatacaq yer

  Tam oxu »
 • PİŞXİDMƏT

  f. və ə. ev xidmətçisi

  Tam oxu »
 • PİŞİN

  f. 1) qabaqcadan verilən pul; avans; 2) irəlicədən əmələ gələn; 3) qabaqkı, əvvəlki; 4) qədimdə olan kimi

  Tam oxu »
 • PİŞK

  f. püşk, qürrə, çöpatdı

  Tam oxu »
 • PİŞKAR

  f. rəhbər, başçı

  Tam oxu »