Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • PUD

  f. arğac

  Tam oxu »
 • PULAD

  f. polad

  Tam oxu »
 • PUR

  f. oğul

  Tam oxu »
 • PUST

  f. 1) dəri; 2) qabıq, cild

  Tam oxu »
 • PUSTİN

  f. kürk

  Tam oxu »
 • PUŞ

  f. 1) geyim, geyinmiş; 2) geyilən; 3) örtük

  Tam oxu »
 • PUŞAK

  f. bax puşeş (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • PUŞEŞ

  f. 1) paltar, geyim; 2) çul; 3) örtmə, örtü

  Tam oxu »
 • PUŞİDƏ

  f. 1) örtülü, bağlı; 2) örtük, pərdə

  Tam oxu »
 • PUTƏ

  f. qəlib

  Tam oxu »
 • PUYA

  f. səyirdən (atı)

  Tam oxu »
 • PUYAN

  f. yüyürən, sürətlə yeriyən (at haqqında)

  Tam oxu »
 • PUZİNƏ

  f. meymun

  Tam oxu »
 • PUZİŞ

  f. üzr

  Tam oxu »
 • PUZİŞPƏZİR

  f. üzrü qəbul edən

  Tam oxu »
 • PÜFNƏM

  f. 1) püfləmə; 2) m. incə, zərif

  Tam oxu »
 • PÜXTƏ

  f. 1) bişmiş; 2) m. təcrübəli, səriştəli

  Tam oxu »
 • PÜL

  f. körpü. Püli-Sirat Sirat körpüsü (qiyamətdə imtahan üçün üstündən hamının keçəcəyi qıl körpü)

  Tam oxu »
 • PÜNHAN

  f. 1) gizli, məxfi; 2) gözəgörünməz, qaib; 3) göz önündə olmayan

  Tam oxu »
 • PÜNHANİ

  f. gizlinlik, xəlvətilik

  Tam oxu »
 • PÜR

  f. 1) dolu, ağzına qədər; 2) çox, çoxlu

  Tam oxu »
 • PÜRAB

  f. 1) su ilə dolu, çox sulu; 2) sulu, suyu olan; 3) yaş, yaşla dolu (göz haqqında)

  Tam oxu »
 • PÜRAŞUB

  f. 1) fitnə-fəsadla dolu; 2) çox qarışıq

  Tam oxu »
 • PÜRATƏŞ

  f. 1) odla dolu; odlu; 2) m. çox kədərli, çox qəmli

  Tam oxu »
 • PÜRAVAZ

  f. guruldayan, gurultulu

  Tam oxu »
 • PÜRAZAR

  f. çox əziyyətli, başdan-başa əziyyət olan

  Tam oxu »
 • PÜRBEHCƏT

  f. və ə. 1) çox gözəl, çox göyçək; 2) sevincək, üzügülər

  Tam oxu »
 • PÜRBƏHA

  f. çox qiymətli; qiyməti çox

  Tam oxu »
 • PÜRBƏLA

  PÜRBƏLA’ f. və ə. çox bəlalı, bəlası çox

  Tam oxu »
 • PÜRCƏFA

  PÜRCƏFA’ f. və ə. cəfalı, çox əziyyət verən

  Tam oxu »
 • PÜRCUŞ

  f. çox qaynayan, çox bərk qaynayan, coşan

  Tam oxu »
 • PÜRÇƏMƏN

  f. çəmənlik, yaşıllıq; yaşıl

  Tam oxu »
 • PÜRÇİN

  f. qıvrılmış, çox qıvrım

  Tam oxu »
 • PÜRDƏRD

  f. çox dərdli, qəmli

  Tam oxu »
 • PÜRDİL

  f. ürəkli, qorxmaz, igid

  Tam oxu »
 • PÜRDUD

  f. çox tüstülü, bərk tüstüləyən

  Tam oxu »
 • PÜRƏFSUN

  f. çox füsunkar; əfsunkar

  Tam oxu »
 • PÜRƏNVAR

  f. və ə. nurla dolu, çox nurlu, lap işıqlı

  Tam oxu »
 • PÜRFƏNN

  f. və ə. 1) elmli, çox bilikli, çox məlumatlı; 2) m. hiyləgər, kələkbaz, fəndgir

  Tam oxu »
 • PÜRFÜTUH

  f. və ə. fateh, fəth edən

  Tam oxu »
 • PÜRGİREH

  f. çox düyünlü, düyün-düyün

  Tam oxu »
 • PÜRGÖVHƏR

  f. daş-qaşla dolu, inci ilə bəzənmiş

  Tam oxu »
 • PÜRGÜNAH

  f. çox günahı olan; günahkar

  Tam oxu »
 • PÜRHƏVƏS

  f. və ə. çox həvəsi olan; həvəsli

  Tam oxu »
 • PÜRHƏYAT

  f. və ə. «həyatla dolu» canlı, canlanmış

  Tam oxu »
 • PÜRHƏYƏCAN

  f. və ə. həyəcanlı, çox həyəcan keçirən

  Tam oxu »
 • PÜRHÜZUR

  f. və ə. çox dinc, çox asudə

  Tam oxu »
 • PÜRXAB

  f. 1) bərk yuxusu gələn, yatmaq istəyən; 2) xumar (göz haqqında)

  Tam oxu »
 • PÜRXAL

  f. xalla dolu, çox xallı

  Tam oxu »
 • PÜRXƏM

  f. 1) çox bükülmüş, əyri-üyrü; 2) beli bükülmüş

  Tam oxu »