Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • QUBAR

  ə. bax qübar

  Tam oxu »
 • QUBARALUD

  ə. və f. 1) tozlu, torpaqlı; 2) m. kədərli, qüssəli

  Tam oxu »
 • QUBARSUZ

  ə. və f. qəmdən ürəyi yanan; dərdli, qəmli

  Tam oxu »
 • QUL

  ə. qulyabanı. Quli-biyaban qulyabanı

  Tam oxu »
 • QULAM

  ə. 1) oğlan, oğlan uşağı; 2) qul, kölə; 3) nökər, qulluqçu

  Tam oxu »
 • QULLABİ

  ə. bax qüllabi

  Tam oxu »
 • QUMAR

  QUMAR1 ə. «qumri» c. bax qümar1. QUMAR2 ə. kart oyunu. QUMAR3 ə. bax qümar2

  Tam oxu »
 • QUMARBAZ

  ə. və f. qumar hərisi

  Tam oxu »
 • QUMARXANƏ

  ə. və f. qumar oynanılan yer

  Tam oxu »
 • QUMAŞ

  ə. 1) toxunma parça; toxuma; 2) m. əziz, əzizxələf; övlad; 3) m. incə, zərif

  Tam oxu »
 • QUMRİ

  ə. qumru (göyərçin cinsindən quş)

  Tam oxu »
 • QUNC

  ə. bax qünc

  Tam oxu »
 • QUNDUZ

  ə. xəz dərili gəmirici heyvan

  Tam oxu »
 • QURBAN

  ə. 1) bir niyyət üçün kəsilən heyvan; 2) m. bir yolda fəda olma

  Tam oxu »
 • QURBANGAH

  ə. və f. qurban kəsilən yer

  Tam oxu »
 • QURBİ

  ə. yaxın olma, yaxınlıq

  Tam oxu »
 • QUREYŞ

  ə. bax qüreyş

  Tam oxu »
 • QUREYŞİ

  ə. bax qüreyşi

  Tam oxu »
 • QURƏ

  f. qoruq

  Tam oxu »
 • QUT

  ə. azuqə, qida, yeyilən hər şey

  Tam oxu »
 • QUTƏ

  ə. bir dəfə suya batıb çıxma

  Tam oxu »
 • QUTƏVƏR

  ə. və f. bir dəfə suya batıb çıxan

  Tam oxu »
 • QÜBAR

  ə. 1) toz // narın torpaq; 2) m. kədər, qüssə

  Tam oxu »
 • QÜBBƏ

  ə. yarımdairə şəklində tağ, günbəz. Qübbei-mina göy qübbəsi; göy, səma

  Tam oxu »
 • QÜBH

  ə. 1) çirkinlik; 2) pis iş, qəbahət

  Tam oxu »
 • QÜBHİYYAT

  ə. «qübh» c. pis işlər, qəbahətlər

  Tam oxu »
 • QÜBLƏ

  ə. öpüş, busə

  Tam oxu »
 • QÜBUR

  ə. «qəbr» c. qəbirlər

  Tam oxu »
 • QÜDDUS

  ə. çox müqəddəs, çox əziz

  Tam oxu »
 • QÜDƏMA

  QÜDƏMA’ ə. «qədim» c. qədimlər // qədimdə olanlar; keçmişdəkilər

  Tam oxu »
 • QÜDRƏT

  ə. 1) yaradılış, fitrət; 2) qarət, güc, qüvvət; 3) təsir, nüfuz; 4) bacarıq, istedad

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTNÜMA

  ə. və f. qüdrətli, bacarıqlı, güclü

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTÜLLAH

  ə. Allahın qüdrəti, Tanrının qüdrəti

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTYAB

  ə. və f. özündə qüdrət tapan; gücü çatan; bacaran

  Tam oxu »
 • QÜDS

  ə. 1) müqəddəslik; 2) pak, pakizə; 3) Fələstinin mərkəzi olan Beytülmüqəddəs şəhərinin adlarından biri

  Tam oxu »
 • QÜDSAŞİYAN

  ə. və f. müqəddəs məkanlı

  Tam oxu »
 • QÜDSİ

  ə. müqəddəs olan, müqəddəsə aid olan

  Tam oxu »
 • QÜDSİYYƏT

  ə. müqəddəslik

  Tam oxu »
 • QÜDSİYYƏTPƏRVƏR

  ə. və f. pak, əziz olan

  Tam oxu »
 • QÜDUM

  ə. gəlib çıxma; uzaq yoldan gəlib yetişmə

  Tam oxu »
 • QÜDUMİYYƏ

  ə. böyük bir adamın səfərdən qayıtması münasibətilə verilən hədiyyə, bəxşiş

  Tam oxu »
 • QÜDVƏ

  QÜDVƏ1 ə. 1) öndə gedən, öncül, rəhbər; 2) təqlid nümunəsi; 3) örnək, nümunə. QÜDVƏ2 ə. səhər, sübh

  Tam oxu »
 • QÜDVƏTÜŞŞÜƏRA

  QÜDVƏTÜŞŞÜƏRA’ ə. şairlərin qabaqcılı, şairlərin başçısı; çox görkəmli şair

  Tam oxu »
 • QÜFL

  ə. qıfıl, kilid

  Tam oxu »
 • QÜFLBƏND

  ə. və f. 1) qıfılla bərk bağlanmış; 2) müəmma formasında aşıq şeri; qıfılbənd

  Tam oxu »
 • QÜFRAN

  ə. bağışlama, əvf, mərhəmət

  Tam oxu »
 • QÜFRANPƏZİR

  ə. və f. bağışlanması, bağışlana bilən, bağışlanmalı

  Tam oxu »
 • QÜLA

  QÜLA’ ə. dabaq, ağız xəstəliyi (heyvanlarda)

  Tam oxu »
 • QÜLABƏ

  ə. baş bəzəyi (başa taxılan quş tükü, gül və s.)

  Tam oxu »
 • QÜLBƏ

  ə. əsli y. «külbə» 1) çardaq, talvar; 2) hava çəkmək üçün təndirin aşağı hissəsindəki dəlik

  Tam oxu »